Subsidieregeling maatschappelijke activiteiten 2019

Geldend van 01-01-2019 t/m 31-12-2018

Intitulé

Subsidieregeling maatschappelijke activiteiten 2019

Het college van burgermeester en wethouders van Lisse,

gelet op Algemene Subsidieverordening Lisse 2017,

raadsvergadering van 8 november 2018 waarin de begroting is vastgesteld,

het besluit vast te stellen Subsidieregeling maatschappelijke activiteiten Lisse 2019.

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Doel van deze subsidieregeling

Het doel van deze subsidieregeling is nadere uitwerking geven aan het door de gemeenteraad vastgestelde beleid op de onder artikel 2 genoemde beleidsterreinen- in de Algemene subsidieverordening Lisse 2017.

Artikel 1.2 Doelgroep

Het college kan subsidie verlenen in verband met tegemoetkoming in de kosten van de activiteiten ten behoeve van de hierna te noemen beleidsterreinen aan rechtspersonen en natuurlijke personen die activiteiten, gericht op de ingezetenen in Lisse, organiseren.

HOOFDSTUK 2 Beleidsterrein Openbare orde en veiligheid

Artikel 2.1 Bureau Halt

Besteedbaar bedrag: €9.095,-.

Bureau Halt geeft voorlichting op primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Hier leren zij kinderen wat de gevolgen kunnen zijn van grensoverschrijdend en risicovol gedrag. Ook is er veel aandacht voor groepsdruk. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: digipesten, vuurwerk en normen en waarden. Daarnaast kan Halt ingezet worden bij zorg- en veiligheidsnetwerken, zoals het Veiligheidshuis en verwijzen zij actief door naar de hulpverlening als een jongere bij de Haltstraf zorgelijke signalen laat zien.

Artikel 2.2 Stichting Juridisch Adviesbureau “De Leidse Rechtswinkel”

Besteedbaar bedrag: €625,-.

Er is voor de periode van vier jaren (2017/2020) €2.500,- beschikbaar. De subsidie wordt verstrekt voor de advisering aan de in gemeente Lisse woonachtige cliënten.

HOOFDSTUK 3 Beleidsterrein Onderwijs

Algemeen

In de notitie voorschoolse voorzieningen 2012 - 2015 is het beleid beschreven onderliggend aan de subsidie peuteropvang.

Artikel 3.1 Peuteropvang

Besteedbaar bedrag: €43.000,-.

De subsidie is bestemd voor peuters van 2 tot 4 jaar van ouders/verzorgers, die geen aanspraak kunnen maken op de kinderopvangtoeslag met een maximum inkomen van €37.000,- per jaar en kinderen uit gezinnen met een inkomen minder dan 110% van de bijstandsnorm. De ouders betalen een inkomensafhankelijke bijdrage voor de peuteropvang. De kinderdagverblijven moeten voldoen aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en de onderstaande voorwaarden die de gemeente Lisse stelt.

Voorwaarden subsidie peuteropvang:

 • -

  de subsidie is alleen mogelijk voor de opvang van Lissese peuters;

 • -

  de subsidie is alleen beschikbaar voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en maximaal een inkomen hebben van €37.000,- euro per jaar.

 • -

  kinderdagverblijven die peuteropvang aanbieden dienen LRK geregistreerd te zijn en in Lisse gevestigd;

 • -

  de peuteropvang voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in de notitie voorschoolse voorzieningen;

 • -

  aanvraag wordt per kwartaal gedaan conform het door de gemeente verstrekte aanvraagformulier met opgaaf van gegevens kinderen;

 • -

  formulieren voor aanvraag en afrekening worden door de gemeente per email verstrekt;

 • -

  als het plafond is bereikt, zal een kind op de wachtlijst worden geplaatst.

Artikel 3.2 Onderwijsachterstanden

Besteedbaar bedrag: €143.637,-.

De subsidie is bestemd voor kinderen met een daadwerkelijke ontwikkelingsachterstand of een risico op een achterstand op het gebied van spraak/taal, rekenen, sociaal-emotionele of motorische ontwikkeling.

Voorwaarden subsidie onderwijsachterstanden:

 • -

  subsidie is alleen beschikbaar voor scholen of kinderdagverblijven in Lisse;

 • -

  kinderdagverblijven dienen LRK geregistreerd te zijn;

 • -

  kinderdagverblijven dienen een VVE-registratie te hebben, of deze op korte termijn te verkrijgen;

 • -

  aanvragen kunnen in ieder geval gedaan worden voor:

  • uurvergoeding voor VVE-kinderen;

  • opleidingen en scholing van medewerkers;

  • monitoring van resultaat.

De aanvragen worden na een positieve beoordeling toegekend in volgorde van indiening. Wanneer het plafond bereikt is wordt een aanvraag afgewezen.

Artikel 3.3 Taalklas PO Duin- en Bollenstreek

Besteedbaar bedrag: €15.000,-.

De gemeente stelt op basis van de regionale afspraken in de REA (regionaal educatieve agenda), maximaal €15.000,- subsidie per jaar beschikbaar aan Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek voor het Primair Onderwijs. De subsidie is bestemd voor het aanbieden van de Taalklas Duin- en Bollenstreek PO. De taalklas is toegankelijk voor alle basisschoolleerlingen (6- 12 jaar) in de Duin- en Bollenstreek die rechtstreeks uit het buitenland komen of korter dan een jaar in Nederland wonen en de taal nog niet beheersen. De taalklas wordt aangeboden op één school in de regio Duin- en Bollenstreek (Noordwijkerhout).

Artikel 3.4 Taalklas VO Duin- en Bollenstreek

Besteedbaar bedrag: €20.000,-.

In de schooljaren 2016-2019 is met de Bollen6 besloten €20.000,- per jaar beschikbaar te stellen voor de Taalklassen van het Voortgezet Onderwijs (VO ISK). De school is gelokaliseerd in Katwijk en mag daar blijven tot 1 augustus 2019; daarna moet de school verhuizen naar een nieuwe locatie. De Taalklassen voor het Voortgezet Onderwijs blijven ook na 2019 noodzakelijk.

HOOFDSTUK 4 Beleidsterrein Cultuur en recreatie

Artikel 4.1 Subsidie voor culturele activiteiten

Besteedbaar bedrag: €5.000,-.

De gemeenteraad heeft op 24 maart 2016 de Nota ‘Aandacht voor Cultuur! 2016 – 2019’ vastgesteld. Het doel van deze nota is om zoveel mogelijk inwoners van Lisse te bereiken die kunnen deelnemen aan culturele activiteiten, zowel actief als passief, of als professional of amateur. We willen dat zo veel mogelijk inwoners meedoen aan en genieten van cultuur door samenwerking, verbinding en krachten te bundelen.

Een eenmalige subsidie kan aan een initiatiefnemer worden toegekend voor de organisatie van vernieuwende en op samenwerking gerichte culturele activiteiten op het gebied van muziek, zang, podiumkunsten en uitzonderlijk waardevolle culturele activiteiten voor Lisse.

Artikel 4.1.1 Hoogte van subsidie per aanvraag

Het toe te kennen subsidiebedrag bedraagt maximaal €1.500,- per aanvraag. De commissie Culturele Zaken kan van het maximaal toe te kennen subsidiebedrag van €1.500,- afwijken in neerwaartse zin. De commissie Culturele Zaken beoordeelt of een aanvraag inhoudelijk voldoet aan de in deze subsidieregeling ‘Muziek, zang, podiumkunsten en waardevolle culturele activiteiten’ gestelde criteria.

Artikel 4.1.2 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van de subsidieregeling ‘Muziek, zang, podiumkunsten en waardevolle culturele activiteiten’ wordt verstaan onder:

 • -

  initiatiefnemer: een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die zich zonder winstoogmerk (mede) tot doel stelt het versterken van gemeenschappelijke binding binnen Lisse door middel van culturele activiteiten;

 • -

  aanvrager: initiatiefnemer;

 • -

  activiteitenplan: een eenmalig plan van een initiatiefnemer gericht op één of meer culturele activiteiten;

 • -

  commissie Culturele Zaken: adviescommissie van het college van Lisse.

Artikel 4.1.3 Subsidieaanvraag

De advisering en besluitvorming van de subsidieaanvraag is gemandateerd aan de commissie Culturele Zaken. Deze commissie besluit of een aanvraag op grond van de subsidieregeling ‘Muziek, zang, podiumkunsten en waardevolle culturele activiteiten’ in aanmerking komt voor subsidie.

Artikel 4.1.4 Criteria

Een activiteitenplan moet voldoen aan de volgende criteria:

 • -

  gemeenschapsbinding met (een deel van) Lisse door culturele activiteiten;

 • -

  samenwerking met andere instellingen;

 • -

  gedeeltelijk eigen financiering van de activiteit;

 • -

  vernieuwend karakter of een plaatselijk of streekgebonden cultureel karakter;

 • -

  gericht op uitvoerende activiteiten.

Artikel 4.2 Cultuureducatiegroep

Besteedbaar bedrag: €12.500,-.

De subsidie is bestemd voor het bevorderen van cultuureducatie in het primair onderwijs door deelname aan het programma ‘Cultuureducatie met kwaliteit’. Het doel is om duurzame verankering van kwalitatief goede cultuureducatie in het primair onderwijs te realiseren. Voor de periode 2017 - 2020 kan op grond van de rijksregeling ‘Cultuureducatie met kwaliteit in het primair onderwijs’ subsidie worden aangevraagd bij het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP). De gemeente Lisse heeft ingestemd door middel van een intentieverklaring om deze rijkssubsidie jaarlijks (2017 t/m 2020) met €12.500,- te matchen. Partijen (culturele instellingen en het primair onderwijs) treden jaarlijks in overleg op welke wijze invulling wordt gegeven aan het programma voor cultuureducatie. De Cultuureducatiegroep is namens de basisscholen penvoerder en dient jaarlijks voor deze periode een subsidieaanvraag bij het FCP in.

Artikel 4.3 Bibliotheek

Besteedbaar bedrag: €599.777,-.

De Stichting Bibliotheek Bollenstreek wordt een jaarlijkse subsidie verleend voor de vijf kerntaken van de bibliotheek:

 • 1.

  Ter beschikking stellen van kennis en informatie;

 • 2.

  Bieden van mogelijkheden tot ontwikkelingen en educatie;

 • 3.

  Bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur;

 • 4.

  Organiseren van ontmoeting en debat en

 • 5.

  Laten kennismaken met kunst en cultuur.

Aan de hand van deze kerntaken zijn de prestatieafspraken geformuleerd. Met de Bibliotheek Bollenstreek is voor 2018 – 2019 een Uitvoeringsovereenkomst afgesloten, waarin deze afspraken (prestaties) zijn opgenomen.

Artikel 4.4 Stichting BESCAL

Besteedbaar bedrag: €395.000,-.

Stichting BESCAL heeft als doel het professioneel beheren en exploiteren van de vijf sociaal culturele accommodaties in eigendom van de gemeente; ’t Poelhuys, De Beukenhof, De Greef, Floralis en De Engelenburcht.

Met stichting BESCAL is een beheers- en exploitatieovereenkomst en gebruiksovereenkomst 2019-2020 afgesloten. Stichting BESCAL ontvangt op basis van de overeenkomst een jaarlijkse bijdrage voor het beheer en de exploitatie van de vijf sociaal culturele accommodaties. In 2019 is een bedrag beschikbaar van maximaal €395.000,-. Dit bedrag is inclusief de kosten voor contract onderhoud en vervanging van inventaris.

Artikel 4.5 Lokale omroep

Op grond van de Mediawet wordt de omroep BO (Bollenstreekomroep) gesubsidieerd. Voor 2019 is een bedrag van €1,28 per huishouden beschikbaar.

Artikel 4.6 Koningsdag en herdenking bevrijding

Besteedbaar bedrag: € 11.250,-.

De subsidie is beschikbaar voor het Oranje comité, dat jaarlijks de festiviteiten op Koningsdag en de herdenking van de bevrijding organiseert.

Artikel 4.7 ‘t Huys Dever

Besteedbaar bedrag: €75.486,-.

Voor de exploitatie en instandhouding van ’t Huys Dever is met de Stichting Beheer Buitenplaats ‘t Huys Dever een overeenkomst gesloten voor de periode van 2018 t/m 2021.

Artikel 4.8 Subsidie voor evenementen

Besteedbaar bedrag is: €5.000,-.

Evenementen kunnen een positieve bijdrage leveren aan het leefklimaat in de gemeente en aan het imago van de gemeente. Door een bijdrage in de vorm van een subsidie, wordt getracht om (potentiële) organisatoren te stimuleren tot het organiseren van kwalitatief goede evenementen. Plaatselijke (sport- muziek en kunst) vereniging en instellingen die een 25, 40, 50, 75 of 100 jarig jubileum vieren kunnen subsidie aanvragen voor een evenement in het kader van dat jubileum en van deze regeling gebruik maken. Als tegenprestatie verzorgt de jubilerende instelling een openbaar evenement die past bij de doelstelling van de vereniging.

Artikel 4.8.1 Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze regel wordt verstaan onder evenement: elke voor publiek toegankelijke vertoning, gebeurtenis of activiteit (op het gebied van kunst, muziek en/of sport), doelbewust georganiseerd en geprogrammeerd en gericht op een relatief groot publiek en/of bijdraagt aan het maatschappelijk welzijn in de gemeente Lisse.

Artikel 4.8.2 Criteria voor subsidieverlening

 • het besteedbaar bedrag is: €5.000,-;

 • een subsidieverzoek moet tijdig voorafgaand aan het evenement, gebeurtenis of de activiteit en volledig ingediend te worden;

 • het evenement van de vereniging dient gericht te zijn op de plaatselijke bevolking;

 • de vereniging dient een activiteitenplan van het evenement met een toelichting daarop in te dienen;

 • de vereniging dient een begroting van het evenement in te dienen met een overzicht van alle geraamde inkomsten en uitgaven voor zover deze betrekking hebben op het evenement;

 • uit de begroting van het evenement dient te blijken dat er gedeeltelijk eigen financiering van het evenement plaatsvindt;

 • toekenning geschiedt op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen tot het bereiken van maximaal besteedbaar bedrag.

 • het subsidiebedrag is in overeenstemming met de aard en/of de omvang van het evenement en bedraagt niet meer dan €1.500,- per evenement;

 • de gemeente kan met gemotiveerde redenen van het maximaal toe te kennen subsidiebedrag van €1.500,- afwijken in neerwaartse zin.

Artikel 4.9 Lokaal Fonds Lisse

Besteedbaar bedrag: €10.000,-.

De gemeenteraad wil inwoners meer betrekken bij en handvatten geven ter verbetering van de eigen leefomgeving. Het ondersteunen van het Lokaal Fonds Lisse is een goede manier om dit verantwoord te kunnen doen. De gemeente stelt subsidie beschikbaar aan het Lokaal Fonds Lisse. De subsidie is bedoeld voor het bevorderen en financieel ondersteunen van burgerinitiatieven, projecten en aan het algemeen nut beogende instellingen in de gemeente Lisse die bijdragen aan het vernieuwen en versterken van de samenleving. In de overeenkomst met het Lokaal Fonds Lisse worden de subsidievoorwaarden beschreven.

Artikel 4.10 Promotie monumentenbeleid

Besteedbaar bedrag: €1.000,-.

Voor Open Monumentendag is voor 2019 €1.000,- en voor 2020 €500,- beschikbaar voor de organisatie van diverse activiteiten op die dag (raadsbesluit 2 november 2017).

HOOFDSTUK 5 Beleidsterrein Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening; WMO

Artikel 5.1 Homestart (Humanitas)

Besteedbaar bedrag: €13.158,-.

Aan Humanitas wordt in 2019 een bijdrage van maximaal €13.158,- verstrekt voor de uitvoering van Homestart in Lisse. Homestart is een programma voor opvoed- en gezinsondersteuning door getrainde vrijwilligers.

Artikel 5.2 Begeleiding voor gezinnen

Besteedbaar bedrag: €25.000,-.

De subsidie is beschikbaar voor begeleiding aan ontregelde gezinnen in de vorm van Reset. Deze methodiek bevordert dat ouders de regie over het huishouden en de opvoeding van hun kinderen weer zelf ter hand kunnen nemen. Het gaat hierbij om risico- en multiprobleemgezinnen waar de groei, ontwikkeling en veiligheid van de kinderen gevaar loopt. Deze vorm van begeleiding valt niet onder de reguliere dienstverlening van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Artikel 5.3 Algemeen Maatschappelijk werk (Kwadraad)

Besteedbaar bedrag: €236.939,-.

De subsidie is beschikbaar voor algemeen maatschappelijk werk voor volwassenen door Kwadraad.

Deze subsidie is bedoeld voor:

 • preventie hulp zoals informatie en advies, online hulverlening, spreekuur en deelname aan het Lokaal Loket Lisse;

 • basis psychosociale hulpverlening, waaronder ook netwerk- en casuïstiekoverleg valt, en;

 • intensieve hulp, namelijk 24-uurs bereikbaarheid en crisishulpverlening, hulpverlening in het kader van de Wet Tijdelijk Huisverbod, gezinscoaching en zorgcoördinatie;

 • het Opvoedadviespunt Duin- en Bollenstreek.

Artikel 5.4 Clientondersteuning MEE

Besteedbaar bedrag: €205.880,-.

Voor MEE is in 2019 de subsidie beschikbaar voor het verlenen van cliëntondersteuning.

Dit budget is bedoeld voor:

 • -

  Clientondersteuning volwassenen

 • -

  Trainingen en lotgenotencontact

 • -

  Specialistenpool en de coördinatie van integrale vroeghulp.

Artikel 5.5 Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers

Besteedbaar bedrag: €88.000,-.

Het budget voor het verstrekken van het mantelzorgcompliment is €71.000,-. Het budget voor innovatie van respijtzorg is €17.000,-.

Besteedbaar bedrag: 92.000,-.

Voor uitvoering van de mantelzorgers- en vrijwilligersondersteuning 2019 worden subsidieafspraken gemaakt met Welzijn Lisse-Hillegom. De afspraken zijn nader bepaald in een prestatieplan en de beschikking. De subsidie is bedoeld voor:

 • de ondersteuning van mantelzorgers woonachtig in Lisse;

 • ondersteunende activiteiten voor vrijwilligers woonachtig in Lisse en

 • ondersteunende activiteiten voor vrijwilligersorganisaties gevestigd in de gemeente Lisse.

Besteedbaar bedrag: €15.000,-.

De doelstelling van vrijwilligersondersteuning is te zorgen dat vrijwilligers in staat zijn hun werkzaamheden te (blijven) doen op een manier die bij hen past.

Voor de realisering van deze speerpunten in het vrijwilligersbeleid is in 2019 maximaal €15.000,- beschikbaar. Toekenning geschiedt op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen tot het bereiken van het besteedbaar bedrag.

In het vrijwilligersbeleid willen we inzetten op:

 • Zorgen dat er mogelijkheden zijn om wederkerigheid in te vullen.

 • Vrijwilligersondersteuning versterken en moderniseren.

 • Deskundigheidsbevordering van vrijwilligers versterken.

 • Vrijwilligerspotentieel optimaal benutten.

 • Promoten en waarderen van het vrijwilligerswerk in Lisse.

Artikel 5.6 Stichting Present

Besteedbaar bedrag: €7.560,-.

Er wordt in 2019 een bijdrage verstrekt voor de uitvoering van een projectmatige vorm van vrijwilligers inzet door Stichting Present, waarin vrijwilligers klussen doen voor mensen die (incidentele) ondersteuning/hulp nodig hebben. Het beoogde effect van de subsidie is de Vrijwilligersondersteuning in Lisse te optimaliseren en versterken. Het realiseren van 27 projecten in de gemeente Lisse, als ook een bijdrage van de deelnemende gemeenten, is een voorwaarde voor de subsidiering.

Artikel 5.7 Adamas Inloophuis

Besteedbaar bedrag: €6.000,-.

De subsidie wordt verstrekt als waardering voor het uitvoeren van activiteiten. De subsidie is bestemd voor de ondersteuning van vrijwilligers en het uitvoeren van activiteiten, en heeft als voorwaarde dat andere aangesloten gemeenten ook naar verhouding bijdragen.

Artikel 5.8 Maatschappelijke Opvang

Besteedbaar bedrag: €30.000,-.

Het gaat hier om beleid gericht op verschillende groepen in de samenleving die buiten de boot dreigen te vallen, dit kan veroorzaakt worden door een combinatie van GGZ-problemen, eenzaamheid, schulden, depressie, verslaving, huiselijk geweld of dakloosheid. Het doel is om het zoveel mogelijk zelfstandig wonen en participatie van deze kwetsbare groepen mogelijk te maken. De Maatschappelijke Opvang wordt steeds meer een verantwoordelijkheid van de lokale gemeenten. In de Duin- en Bollenstreek trekken we met Katwijk, Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen samen op om de Maatschappelijke Opvang per 2021 vorm te geven. Hierbij ligt de nadruk op eigen kracht en zelfregie.

De volgende activiteiten worden gesubsidieerd:

In 2019 wordt subsidie verstrekt voor de Collectieve preventieve Geestelijke Gezondheidszorg. De gemeenten van de Duin- en Bollenstreek maken afspraken met de uitvoerende partijen. Gezien de ontwikkelingen op het gebied van de Maatschappelijke Zorg wordt lopende het jaar 2019 bekeken op welke wijze de Collectieve Preventie GGZ het beste vormgegeven kan worden.

Artikel 5.9 Inloop GGZ

Besteedbaar bedrag: €25.000,-.

Voor 2019 wordt een eenmalige subsidie toegekend aan GGZ Rivierduinen voor de inloop GGZ. In 2019 wordt onderzocht op welke wijze de Inloop GGZ het beste kan worden vormgegeven.

Artikel 5.10 Stichting Welzijnskompas Lisse-Hillegom

Besteedbaar bedrag: €512.000,-.

Dit bedrag is inclusief adviesnetwerk, inzet in het Lokaal Loket Lisse, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgers (zie H5a, artikel 7) en Even Buurten.

Met de Stichting WelzijnsKompas Hillegom-Lisse wordt jaarlijks een prestatieovereenkomst afgesloten voor activiteiten voor kwetsbare inwoners van Lisse. WelzijnsKompas is een generalistische organisatie die in netwerkverband samenwerkt met lokale en regionale partners. Stimuleren en ondersteunen van burgerschap en vrijwilligerswerk zijn belangrijke elementen. Voor de gemeente zijn de uitgangspunten: verminderen van kwetsbaarheid, vergroten flexibiliteit en integrale aanpak aansluitend bij het Wmo beleid.

Artikel 5.11 Stichting de Paraplu

Voor de organisatie van laagdrempelige (ontmoetings-)activiteiten voor kwetsbare inwoners in de Poelpolder (Krantcafé Poelhuys) is een activiteitenbudget beschikbaar van maximaal €3.000,- in 2019. Omdat in 2018 sprake was van onderbenutting wordt voor het Krantcafé in 2019 €2.400,- toegekend. Voor de organisatie van laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten voor kwetsbare inwoners in De Beukenhof is maximaal €3.000,- beschikbaar.

Artikel 5.12 Uitvoering Wmo Transformatieagenda

Voor de uitvoering van Wmo Transformatieagenda en specifiek de lokale Lissese paragraaf is een budget beschikbaar. Subsidie kan verleend worden voor activiteiten die passen in de uitgangspunten van de Transformatieagenda.

Artikel 5.12.1 Buurtaanpak

Om in een vroeg stadium knelpunten of problemen bij bewoners te signaleren en op die manier preventief te kunnen werken en specifieke activiteiten te organiseren worden organisaties gestimuleerd een buurtgerichte aanpak uit te werken. In relatie tot de uitgangspunten van de Transformatieagenda zijn aanvullende uitgangspunten dat in een ketenaanpak wordt samengewerkt tussen professionele organisaties, maar ook met informele organisaties als sportverenigingen en vrijwillige organisaties. De aanpak moet ook een bijdrage leveren aan de ondersteuning van mantelzorgers.

Artikel 5.12.2 Participatietraject

We staan een vraaggerichte aanpak voor, dat betekent dat er steeds aandacht moet zijn voor wat (kwetsbare) inwoners nodig hebben. We willen manieren vinden om in gesprek te komen en te blijven met (kwetsbare) inwoners. Hierbij kunnen de Wmo adviesraad en Seniorenraad een belangrijke rol spelen, als platform waarin de stem van en contacten met cliëntenorganisaties en inwoners vertegenwoordigd is. Er is besloten om een traject aan te gaan om de adviesraden samen te laten werken en te komen tot een adviesraad sociaal domein. Met het adviesorgaan wordt gekeken hoe dit aangepakt kan worden en welke financiële ondersteuning daarbij nodig is.

Artikel 5.13 Toegankelijkheid woongebouwen

Besteedbaar bedrag: €30.000,-.

Voor de uitvoering van de Nadere regels subsidie Toegankelijkheid Woongebouwen Lisse, stelt het college van Lisse jaarlijks het besteedbaar bedrag vast.

Artikel 5.14 De Nationale Vereniging “De Zonnebloem”, bestuur plaatselijke afdeling Lisse

Besteedbaar bedrag: €1.187,50.

De subsidie is bedoeld voor werkzaamheden/activiteiten in het kader van de zorg voor zieken en bejaarden, zoals het afleggen van bezoeken en het organiseren en begeleiden van bepaalde activiteiten buitenshuis.

Artikel 5.15 Stichting Vluchtelingenwerk Zuidwest Nederland

Besteedbaar bedrag: € 50.000,-.

Via de decentrale uitkering van het gemeentefonds ontvangt de gemeente op basis van realisatiecijfers van gehuisveste volwassen statushouders een bijdrage van € 2.370,- per statushouder. De subsidie is opgebouwd uit een bedrag basisdienstverlening opgehoogd met een bedrag voor de eerste twee jaar begeleiding per volwassen statushouder. Product begeleiding 2019: 1e halfjaar €1.125,- en vervolgtraject 1,5 jaar €1.125,- De trajecten voor de participatieverklaring van €675,- per statushouder worden apart beschikt en achteraf per kwartaal afgerekend.

Aan de Stichting Vluchtelingenwerk wordt jaarlijks een subsidie verleend voor de huisvesting van vergunninghouders en hun begeleiding in de eerste 2 jaar dat ze in Lisse wonen. Dit met het oog op een soepele integratie in Lisse.

HOOFDSTUK 6 Beleidsterrein Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening; Jeugd

Algemeen

De gemeente Lisse wil met het integrale jeugdbeleid goede kansen creëren zodat elke jeugdige zich naar vermogen kan ontwikkelen tot een zelfstandige volwassene en actief kan deelnemen aan het maatschappelijke, sociale en economische leven. We willen uitgaan van kansen van jongeren en niet van problemen.

Artikel 6.1 Activiteiten jeugd en jongeren

Besteedbaar bedrag: €10.000,-.

Om in aanmerking te komen voor subsidie voor activiteiten voor jeugd en jongeren, moet de aanvraag aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De activiteit moet met, voor en door de Lissese jeugd worden georganiseerd;

 • De activiteit moet plaatsvinden in Lisse;

 • De activiteit is primair bedoeld voor de doelgroep 12 – 23 jaar.

Toekenning geschiet op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen.

Artikel 6.2 Jongerenwerk

Beschikbaar bedrag: €201.531,-.

Een aanvullend budget is beschikbaar voor de functie van buurtsportcoach; de grondslag voor subsidiering van de taak als buurtsportcoach staat beschreven in Hoofdstuk 7, onder artikel 7.4.

In 2019 is er tevens een subsidie van maximaal €10.230,- beschikbaar ter compensatie van salariskosten van een jongerenwerker. Voor het actieplan ‘Signalering en samenwerking middelengebruik jongeren Lisse’ is een extra budget van €10.000,- beschikbaar.

Het doel van het jongerenwerk is een veranderingsproces op gang brengen bij jongeren zodat de sociaal maatschappelijke en persoonlijke positie van jongeren verbetert. Het jongerenwerk in Lisse heeft de volgende kerntaken:

 • contact leggen en onderhouden, informatie verzamelen en signaleren;

 • activering en participatie;

 • programma’s en activiteiten uitvoeren;

 • vorming, voorlichting en opvoeding;

 • doorverwijzing, participatie in netwerken en samenwerking met partners.

De aandachtspunten voor het jongerenwerk zijn:

 • ambulant jongerenwerk;

 • outreachend accommodatie gebonden jongerenwerk;

 • verbinding met het Centrum voor Jeugd en Gezin;

 • talentontwikkeling;

 • agogische ondersteuning aan vrijwilligersorganisaties;

 • functie van buurtsportcoach.

Het jongerenwerk in Lisse is voor alle jongeren van 12 – 18 jaar, de leeftijdsgrenzen worden echter niet strak gehanteerd. Het jongerenwerk is per 1 januari 2016 ondergebracht bij Stichting Welzijnskwartier. In de subsidieafspraken met Welzijnskwartier worden bovenstaande aandachtspunten opgenomen en gespecificeerd in een prestatieplan.

Artikel 6.3 Speeltuinverenigingen

Besteedbaar bedrag: per speeltuin maximaal €5.000,-.

De gemeente Lisse hecht belang aan de bijdrage van speeltuinverenigingen voor de jeugd van Lisse en streeft naar maximale openstelling van de speeltuinen in buitenschoolse uren, uitgaande van de doelgroep 0-12 jarigen. De gemeente Lisse stelt subsidie beschikbaar voor de openstelling van de speeltuinen. In de meerjarenbegroting is hiervoor een budget van €10.000,- opgenomen.

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

 • -

  Onder speeltuin wordt verstaan een omheind terrein met speeltoestellen, dat beheerd wordt door een speeltuinvereniging;

 • -

  De speeltuin moet in de vakantieperioden van het basisonderwijs bij redelijke weersomstandigheden alle dagen geopend zijn, behoudens zondagen en algemeen erkende feestdagen;

 • -

  Buiten de vakantieperioden van het basisonderwijs moet de speeltuin bij redelijke weersomstandigheden minimaal 20 uur per week geopend zijn, doch in elk geval buiten de schooluren telkens gedurende tenminste twee aaneengesloten uren;

 • -

  De besturen van de speeltuinvereniging dienen zorg te dragen voor een veilige speelomgeving. Hierbij hoort het onderhoud van de speeltoestellen en ondergronden en een vastgelegd inspectiebeleid betreffende controles en het bijhouden van logboeken. Aan de gemeente dient jaarlijks het veiligheidsinspectierapport van een onafhankelijke instantie die gecertifieerd is in het inspecteren van speeltoestellen te worden overgelegd.

 • -

  De speeltuinverenigingen moeten voldoen aan Wet- en regelgeving;

HOOFDSTUK 7 Beleidsterrein Volksgezondheid en sport

Algemeen Lokaal Gezondheidsbeleid Op 30 mei 2013 heeft de gemeenteraad van Lisse de nota volksgezondheid 2013-2016 “Gezondheid in beweging” vastgesteld. In 2019 wordt nieuw beleid vastgesteld, tot dan is de nota volksgezondheid 2013-2016 geldig. Het doel van het gezondheidsbeleid is het op peil houden of verbeteren van de gezondheidssituatie van de inwoners van Lisse. De gemeente Lisse wil haar inwoners stimuleren een gezonde keuze te maken.

Regionaal en lokaal is het gezondheidsbeleid voornamelijk gericht op de doelgroepen waar de meeste winst te behalen valt. Dit zijn: kinderen en jongeren, mensen met een lage sociaaleconomische status en kwetsbare mensen, zoals ouderen en mensen met een beperking.

De volgende speerpunten worden bij deze doelgroepen aangehouden:

 • -

  Alcoholmatigingsbeleid. Activiteiten die het gebruik van alcohol verminderen waarbij de prioriteit ligt bij jeugd onder de 18 jaar;

 • -

  Het bevorderen van een gezonde leefstijl. Hierbij is specifiek aandacht voor Bewegen en Sport in de buurt, Buurtsportcoachactiviteiten, een rookvrije generatie en gezonde voeding/voorkomen van overgewicht;

 • -

  Depressie. Stimuleren van preventie en preventieve activiteiten om depressie te voorkomen en zingeving te bevorderen.

Artikel 7.1 Aanvullende diensten jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar (GGD)

Besteedbaar bedrag: €49.343,-.

Aanvullend op het basistakenpakket aan jeugdgezondheidszorg, waarvan de inhoud wettelijk is vastgelegd, worden aanvullende diensten jeugdgezondheidszorg verricht door de GGD. Doel van de jeugdgezondheidszorg is het signaleren en vroegtijdig opsporen van lichamelijke, sociale en psychische ontwikkelingsproblemen bij kinderen van 0 tot 19 jaar. Daarnaast wordt voorlichting, advies, instructie en begeleiding verleend.

De GGD Hollands Midden ontvangt in 2019 subsidie voor:

 • Flexibele opvoedondersteuning waaronder Triple P

 • Facilitair bureau CJG

 • Onderhoud van het digitaal marktplein

 • Groepsvoorlichting en cursussen JGZ

 • Logopedie

Artikel 7.2 Weerbaarheidstrainingen GGD HM

Besteedbaar bedrag: €12.000,-.

Het subsidiebedrag wordt ingezet voor het aanbieden van weerbaarheidstrainingen op scholen door de GGD HM. Dit initiatief past binnen de speerpunten.

Artikel 7.3 Subsidie voor sport

Besteedbaar bedrag: €8.000,-.

Per jaar is €8.000,- beschikbaar voor realisering van de genoemde speerpunten op terrein van sport en bewegen. Toekenning geschiet op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen tot het bereiken van het besteedbaar bedrag. Een eenmalige subsidie kan verstrekt worden als stimulans als de activiteit een bijdrage levert aan de realisatie van (een van) de gemeentelijke beleidsdoelen op het terrein van sport- en bewegen.

Het doel van het ‘sportbeleid 2010-2013’ is het verbeteren van het sportklimaat in de gemeente Lisse. De gemeente Lisse wil haar inwoners stimuleren om te gaan sporten en bewegen. Er zijn drie speerpunten vastgesteld:

 • Gehandicaptensport (aangepast sporten)

 • Sportstimulering jeugd en ouderen

 • (Top)sportactiviteiten/-evenementen

Begin 2019 wordt de nieuwe sport- en beweegnota aan de raad voorgelegd. Het doel van dit beleid is het verbeteren van het sport- en beweegklimaat in de gemeente Lisse. Na vaststelling van de nieuwe sport- en beweegnota vervalt de subsidieregeling op basis van de nota ‘sportbeleid 2010-2013.

Artikel 7.3.1 Criteria voor subsidieverlening

 • Een subsidieverzoek moet tijdig voorafgaand aan het evenement, gebeurtenis of de activiteit en volledig ingediend te worden;

 • de activiteiten van de instelling/rechtspersonen dienen gericht te zijn op de plaatselijke bevolking;

 • de subsidieaanvraag dient een duidelijke omschrijving te hebben van het project/de activiteit, het verwachte deelnemersaantal, een beschrijving van de doelgroep, datum en locatie van de activiteit en een gespecificeerde begroting van de opbrengsten en kosten van de activiteit.

Artikel 7.3.2 Subsidie ondersteuning aangepast sporten

Doel is de organisatie van sport- en beweegactiviteiten voor mensen met een beperking te stimuleren om de mogelijkheden om te sporten voor deze doelgroep uit te breiden. De volgende criteria gelden:

 • het sportaanbod voor mensen met een beperking moet binnen de gemeente uitgevoerd worden;

 • de sportactiviteit dient begeleid of ondersteund te worden door bevoegd, deskundig kader;

 • per subsidieaanvraag kan maximaal €1.500,- worden verstrekt.

Artikel 7.3.3 Subsidie sportstimulering jeugd en ouderen

Doel is de inwoners van Lisse te stimuleren om te sporten en bewegen in het belang van hun welzijn. Specifiek wordt beoogd participatiegraad onder jeugd en ouderen te verhogen. De volgende criteria gelden:

 • het nieuwe sportaanbod moet binnen de gemeente uitgevoerd worden;

 • per subsidieaanvraag kan maximaal €1.500,- worden verstrekt.

Artikel 7.3.4 Subsidie (top)sportactiviteiten/-evenementen

Doel is uitbreiding van het aantal sportactiviteiten/-evenementen in Lisse die een bijdrage leveren aan de (sport)promotionele doeleinden.

De volgende criteria gelden:

 • het sportevenement dient een dimensie toe te voegen aan het huidige aanbod en voorzien te zijn van een breedtesportactiviteit;

 • het evenement is voor iedereen toegankelijk;

 • per subsidieaanvraag kan maximaal € 1.500,-- worden verstrekt.

Artikel 7.4 Buurtsportcoaches

Besteedbaar bedrag: €93.955,-.

De gemeente Lisse heeft de deelnameverklaring “Brede Regeling Combinatiefuncties 2019-2022” ondertekend waardoor de gemeente een doeluitkering ontvangt van €93.955,-.

Dit budget is bedoeld voor de inzet van buurtsportcoaches/combinatiefuncties die ten gunste van sport- beweeg- en cultuuractiviteiten kan worden ingezet.

Subsidie kan worden verstrekt voor de werknemerskosten van de ‘buurtsportcoach (BSC)’, hiervoor is per fulltime functie €20.000,- beschikbaar.

Hierbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • de functie van BSC wordt minimaal een jaar in stand gehouden;

 • de titel van BSC is niet persoonsgebonden, maar wordt verleend aan de aanvragende instelling;

 • de BSC draagt bij aan de gemeentelijke doelen benoemd in de sport- en beweegnota en meer specifiek benoemd onder Hoofdstuk 6 artikel 2.2 van deze subsidieregeling;

 • de subsidie bedraagt maximaal 40% van de salariskosten (incl. werkgeverslasten) met een maximum subsidiebedrag van €20.000,- op jaarbasis bij een fulltime functie;

 • de subsidie voor een parttime functie bedraagt een naar evenredigheid verlaagd bedrag.

Artikel 7.4.1 Activiteiten buurtsportcoaches

De inzet van buurtsportcoaches dienen gericht te zijn op:

 • de ambitie ‘inclusief sporten en bewegen’, gericht op laagdrempelige sport- beweegactiviteiten voor jeugd, jongeren, volwassenen, ouderen en gehandicapten georganiseerd in samenwerking met partners uit het sociale domein.

 • het ondersteunen en stimuleren van een gezonde leefstijl, door het organiseren van gezondheid bevorderende activiteiten (weerbaarheidstrainingen, lessen in lifestyle en tiltechnieken);

 • het bewegen van ouderen en mensen met een beperking stimuleren, de doelgroep in beweging brengen en houden;

 • het verhogen van de sportdeelname onder jongeren;

 • het verhogen van de deelname van 4-23 jarigen aan activiteiten op het terrein van kunst, cultuur en sport.

 • Bovenstaand dient plaats te vinden in (structureel) samenwerking met/tussen organisaties en instellingen binnen het sociale domein, zoals de sectoren onderwijs, welzijn, gezondheid, zorg, cultuur en buurt gevestigd in Lisse.

Artikel 7.4.2 Vereisten subsidieaanvrager

Aanvragers komen in aanmerking indien:

 • de subsidie aanvrager treedt op als werkgever;

 • de werkgever laat de BSC activiteiten verrichten voor/met verenigingen of instellingen, die gevestigd dan wel werkzaam zijn in de gemeente Lisse;

 • de BSC minimaal een Mbo-opleiding, niveau 4 heeft afgerond;

 • de BSC voldoet aan de volgende competenties;

  • oriëntatie op de omgeving;

  • organiserend vermogen;

  • aandacht voor en kennis van de doelgroep;

  • professionaliteit;

 • de BSC wordt ingezet in tenminste twee van de sectoren onderwijs, cultuur, sport en buurt.

Artikel 7.4.3 Subsidieaanvraag

 • De subsidieaanvraag dient jaarlijks voor 1 oktober voorafgaand aan het volgende boekjaar te worden ingediend.

 • De aanvrager dient bij de subsidieaanvraag een activiteitenplan te voegen.

Artikel 7.5 Sportfondsen Lisse B.V.

Besteedbaar bedrag: exploitatiebijdrage €848.000,-.

Met Sportfondsen Lisse is een huurovereenkomst afgesloten. Deze huurovereenkomst heeft betrekking op diverse binnen- en buitensportaccommodaties in Lisse. De gemeente is eigenaar van al deze sportaccommodaties. Sportfondsen Lisse beheert en exploiteert de diverse binnen- en buitensportaccommodaties, conform een exploitatieovereenkomst. Dit bedrag is exclusief de kosten voor groot onderhoud en vervanging van inventaris.

Artikel 7.6 Stichting de Zevensprong

Besteedbaar bedrag: €1.540,-.

De subsidie is bestemd voor de bevordering van sport en recreatie voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en voor het aanbod van activiteiten op dit gebied in de gemeente Lisse.

HOOFDSTUK 8 Beleidsterrein Milieu

Artikel 8.1 NME-centrum Lisse

Besteedbaar bedrag: €35.000,- tot 1 oktober 2019.

De gemeente Lisse hecht belang aan natuur en milieueducatie voor de inwoners van Lisse. Stichting Duurzaam Landgoed Keukenhof draagt zorg voor deze natuur- en milieueducatie en geeft hier invulling aan door o.a. het beheer van het NME-bezoekerscentrum de Groene Bol dat gevestigd is op Landgoed Keukenhof en de organisatie van activiteiten, tentoonstellingen etc.

HOOFDSTUK 9 Beleidsterrein Ruimtelijke Ordening en volkshuisvesting

Algemeen: herziening Accommodatiebeleid

De gemeenteraad heeft op 27 oktober 2016 de vijf afzonderlijke beleidskaders en de financiële taakstelling uit de notitie ‘Visie en beleidskader herziening accommodatiebeleid’ vastgesteld. Daarnaast heeft de gemeenteraad het college van B&W opdracht gegeven over te gaan tot uitvoering van de beleidskaders op basis van de notitie ‘Hoofdlijnen masterplan herziening accommodatiebeleid’.

Eén onderdeel van de notitie ‘Hoofdlijnen masterplan herziening accommodatiebeleid’ is het uitwerken van een nieuwe subsidieregeling voor kleine (bouwkundige) aanpassingen aan accommodaties van maatschappelijke organisaties die in Lisse actief zijn op het gebied van sport, cultuur, welzijn en onderwijs en beschikken over een eigen accommodatie.

Artikel 9.1 Subsidie voor multifunctionele maatschappelijke accommodatie

Alle bestaande accommodaties van maatschappelijke organisaties die in de gemeente Lisse actief zijn op het gebied van sport, cultuur, welzijn en onderwijs kunnen in aanmerking komen voor een gemeentelijke subsidie indien de aanvraag gericht is op het multifunctioneler maken van de accommodatie, zodat de accommodatie voor meer doeleinden/functies of doelgroepen gebruikt kan worden.

Met de subsidieregeling kunnen verenigingen/instellingen en organisaties subsidie aanvragen voor een kleine bouwkundige aanpassing aan hun accommodatie. De subsidieaanvraag kan elk jaar voor 1 oktober ingediend worden.

Artikel 9.1.1 Toetsingsgronden

Het college kan besluiten een subsidie te verstrekken, indien:

 • voorafgaand aan het project en/of plan en tijdig een subsidieverzoek wordt ingediend;

 • de uitvoering van het plan ruimtelijke en financieel haalbaar is (begroting/offerte);

 • het project en/of plan aan alle wettelijke richtlijnen en eisen voldoet;

 • er een uitvoeringsplan inclusief doelstellingen (meerwaarde voor de maatschappij in het kader van een multifunctionele accommodatie) wordt ingediend.

Artikel 9.1.2 Voorwaarden voor subsidie

 • De aanvraag bevordert multifunctioneel accommodatie gebruik of samenwerking tussen (maatschappelijke) organisaties en hebben een duurzaam effect op de maatschappij;

 • Alleen privaatrechtelijke rechtspersonen zonder winstoogmerk die gevestigd zijn in Lisse en een accommodaties hebben in Lisse komen voor een subsidie in aanmerking;

 • Kosten zijn in redelijke verhouding tot de waarde van het initiatief;

De subsidie is niet bedoeld voor structurele verplichtingen zoals het langdurig inhuren of in dienst nemen van personeel. Ook komt (losse) inventaris niet voor de subsidie in aanmerking:

 • Verenigingen/instellingen/organisaties uit de sectoren sport, welzijn, cultuur en onderwijs kunnen slechts eenmaal in de vijf jaar een aanvraag indienen tot een maximum van €15.000.

 • Elke subsidieaanvraag heeft als bijlage een uitvoeringsprogramma en begroting;

 • De aanvraag wordt behandeld in volgorde van binnenkomst en op volledigheid van de aanvraag;

 • Het subsidiebudget in 2019 is €60.000.

Artikel 9.1.3 Aanvraag subsidie

Een instelling/ vereniging die in aanmerking wil komen voor een subsidie dient samen met de aanvraag de volgende gegevens in:

 • Materieel en financieel uitgewerkt uitvoerings- c.q. verbouwingsplan incl. (bouw- of ontwerp) tekeningen;

 • Begroting/ een balans;

 • De gelieerde rechtspersonen.

HOOFDSTUK 10 Slotbepalingen

Artikel 10.1 Extern advies

Bij het beschikken op subsidieaanvragen kan extern advies worden ingewonnen.

Artikel 10.2 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze subsidieregeling niet voorziet beslist het college.

Artikel 10.3 Citeertitel

Deze regeling kan aangehaald worden als “Subsidieregeling maatschappelijke activiteiten Lisse 2019”.

Artikel 10.4 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Lisse,

De burgemeester,

A.W.M. Spruit

De gemeentesecretaris,

J. Schellevis