Regeling vervallen per 16-01-2019

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent standplaatsen Nadere regels meldingsplichtige standplaatsen 2018

Geldend van 29-11-2018 t/m 15-01-2019

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent standplaatsen Nadere regels meldingsplichtige standplaatsen 2018

[Deze bekendmaking is slechts een tekstplaatsing. De oorspronkelijke bekendmaking is op 28 november 2018 gedaan en beschikbaar via Gemeentenieuws van 28 november 2018.]

Burgemeester en wethouders van Lingewaard;

Overwegende dat op grond van artikel 5:18, tweede en derde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Lingewaard 2018 (hierna APV) voor tijdelijke standplaatsen en standplaatsen die worden ingenomen op particulier terrein voor zover er producten worden aangeboden die op het terrein zelf worden gekweekt/geteeld/geproduceerd dan wel worden bewerkt een melding kan worden gedaan indien die voldoen aan door het college vastgestelde nadere regels,

Besluiten:

vast te stellen de “nadere regels voor meldingsplichtige standplaatsen gemeente Lingewaard 2018”.

Artikel 1 Uitgezonderde standplaatsen

Standplaatsen tijdens de Vierdaagse vallen niet onder tijdelijke standplaatsen als bedoeld in artikel 5:18, tweede lid, van de APV.

Artikel 2 Meldingsplichtige standplaats

 • 1. Een standplaats waarvoor een melding kan worden ingediend als bedoeld in artikel 5:18, tweede en derde lid van de APV mag worden ingenomen, indien:

  • a.

   binnen een afstand van 1000 meter geen door de gemeente ingestelde markt wordt gehouden;

  • b.

   de afstand tussen de gewenste locatie en een andere voor die periode ingenomen standplaats meer dan 250 meter is;

  • c.

   niet tegelijkertijd een evenement wordt gehouden waarvoor een evenementenvergunning is verleend of het evenement is afgehandeld middels een melding, tenzij voor deze standplaats toestemming is verleend door de organisator van het evenement.

  • d.

   de verkeersveiligheid niet in het geding komt, waaronder het uitzicht op kruisingen, oversteekplaatsen of uitritten wordt niet belemmerd;

  • e.

   de ter plaatse benodigde vrije doorgang voor het verkeer en hulpdiensten niet wordt belemmerd;

  • f.

   het niet leidt tot een onaanvaardbare toename van de parkeerdruk;

  • g.

   in de directe omgeving voldoende parkeergelegenheid is voor klanten met gemotoriseerd vervoer;

  • h.

   geen onevenredige geur- of geluidhinder of enige ander vorm van overlast te verwachten is voor gebruikers of zakelijk gerechtigden van in de nabijheid van de locatie gelegen onroerende zaken dan wel de eventuele overlast afdoende kan worden beperkt door het stellen van voorwaarden;

  • i.

   het niet binnen een natura 2000-gebied ligt, tenzij de provincie Gelderland daarvoor goedkeuring heeft verleend.

 • 2. Indien op de standplaats gebruik wordt gemaakt van verwarmingstoestellen, bak- en/of kookinstallaties gelden de volgende voorwaarden:

  • a.

   De verwarmingstoestellen, bak- en/of kookinstallaties dienen te worden opgesteld op onbrandbaar en de warmte slecht geleidend materiaal. De warmtebron van het toestel moet tenminste 30 cm verwijderd staan van brandbare materialen;

  • b.

   Het hebben van open vuur ter bereiding van gerechten of voor andere verwarmingsdoeleinden, anders dan in speciaal daarvoor ingerichte en vervaardigde toestellen, is niet toegestaan;

  • c.

   In de onmiddellijke nabijheid van de verwarmingstoestellen dienen goed passende en hanteerbare deksels aanwezig te zijn om pannen of vaatwerk met oververhit of brandend vet of olie af te dekken;

  • d.

   In elke kraam waarin verwarmingstoestellen, bak en/of kookinstallaties staan opgesteld, dient onder handbereik een blusapparaat met een inhoud van 6 kg blusstof, geschikt voor het blussen van branden van het type A, B en C aanwezig te zijn. Het blustoestel dient van een rijkskeurmerk te zijn voorzien;

  • e.

   De blusapparaten dienen twee jaarlijks gekeurd te zijn, ten bewijze waarvan een keuringsbewijs in de bakkraam aanwezig dient te zijn.

Artikel 3 Tijdelijke standplaats

Naast het bepaalde in artikel 2 geldt voor een tijdelijke standplaats op een openbare plaats dat deze mag worden ingenomen, indien:

 • a.

  het niet is gelegen op een locatie welke is aangewezen ten behoeve van parkeren voor specifieke doeleinden;

 • b.

  de toegang tot gebouwen en brandkranen niet wordt belemmerd;

 • c.

  het uitzicht van woningen en kantoren niet onevenredig wordt belemmerd.

Artikel 4 Tijdstip innemen tijdelijke standplaats en uiterlijk aanzien

 • 1. Het is niet toegestaan een tijdelijke standplaats in te nemen voor dezelfde locatie voor de maand die direct aansluit op de periode van de laatst gemelde tijdelijke standplaats.

 • 2. Een tijdelijke standplaats op maandag tot en met zaterdag is toegestaan voor de tijd van 08:00 uur tot maximaal 22:00 uur. Binnen deze tijden dient ook de op- en afbouw van de standplaats plaats te vinden.

 • 3. Een tijdelijke standplaats voor een zon- of feestdag is toegestaan voor de tijd van 13:00 uur tot maximaal 22:00 uur. Binnen deze tijden dient ook de op- en afbouw van de standplaats plaats te vinden.

 • 4. De standplaatshouder zorgt ervoor dat zijn standplaats steeds een goed verzorgd aanzien biedt.

 • 5. De standplaatshouder zamelt op en rondom zijn standplaats zijn afvalt, verpakkingsmaterialen e.d. zelf in. Dit afval dient, overeenkomstig het overige bedrijfsaval, door de standplaatshouder afgevoerd te worden.

 • 6. De vergunninghouder is verplicht wanneer hij op zijn standplaats eet- en drinkwaren te verkopen welke direct voor consumptie gereed zijn, aan de voorzijde van de verkoopvoorziening voldoende korven of bakken te plaatsen voor het verzamelen van afval. Dit afval dient, overeenkomstig het overige bedrijfsafval, door de vergunninghouder afgevoerd te worden.

 • 7. Bij het ontruimen van de standplaats moet de standplaatshouder zijn standplaats en de onmiddellijke omgeving schoon opleveren.

 • 8. Standplaatshouders hoeven hun standplaats niet volledig te ontruimen, voor zover zij meerdere aaneengesloten dagen gebruik maken van hun standplaats.

 • 9. Aan het eind van elke dag moeten de standplaatsen schoon opgeleverd worden en eventuele brandbare spullen moeten uit de standplaats worden verwijderd.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De nadere regels treden in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

 • 2.

  Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels meldingsplichtige standplaatsen 2018.

Ondertekening

Bemmel, 20 november 2018

burgemeester en wethouders van Lingewaard,

de secretaris,

drs. J. Wijnia

de burgemeester,

M.H.F. Schuurmans-Wijdeven