Reglement van de geïntegreerde commissie welstand/monumenten 2018

Geldend van 24-11-2018 t/m heden

Intitulé

Reglement van de geïntegreerde commissie welstand/monumenten 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst;

gelet op de Erfgoedverordening 2018 gemeente Bronckhorst, de Verordening op de monumentencommissie van de gemeente Bronckhorst en artikel 84 van de Gemeentewet;

besluit:

 • -

  in te trekken het ‘Reglement van de geïntegreerde commissie welstand/monumenten van de gemeente Bronckhorst 2013’

 • -

  vast te stellen het Reglement van de geïntegreerde commissie welstand/monumenten van de gemeente Bronckhorst 2018

Artikel 1

De geïntegreerde commissie welstand/monumenten (hierna ‘de commissie’) heeft tot taak het college van burgemeester en wethouders (hierna ‘het college’) op verzoek of eigener beweging van voorlichting en advies te dienen ter zake van:

 • 1.

  de aanwijzing van beschermde monumenten als bedoeld in artikel 3 van de Erfgoedverordening 2018;

 • 2.

  verzoekschriften als bedoeld in artikel 13 van de Erfgoedverordening 2018;

 • 3.

  de aanwijzing van gemeentelijke beschermde stads- en dorpsgezichten als bedoeld in artikel 17 van de Erfgoedverordening 2018;

 • 4.

  het welstandstoezicht betreffende monumenten en bouwwerken op het daarbij behorende terrein;

 • 5.

  het samenstellen en bijhouden van de gemeentelijke lijst van beschermde monumenten;

 • 6.

  de bevordering van het herstel van beschermde monumenten;

 • 7.

  de uitvoering van de gemeentelijke monumentenverordeningen;

 • 8.

  alle overige aangelegenheden, die van belang zijn voor de behartiging van de monumentenzorg, de cultuurhistorie en de archeologie in de gemeente Bronckhorst.

Artikel 2

 • 1. De commissie bestaat inclusief de voorzitter uit maximaal 3 leden;

 • 2. De leden van de commissie hebben niet tevens zitting in het college of de raad van de gemeente Bronckhorst.

 • 3. De commissie is als volgt samengesteld:

  • a.

   een voorzitter tevens lid, deel uitmakend van het Gelders Genootschap

  • b.

   twee ledendeskundigen waarvan één de monumentendeskundige van het Gelders Genootschap en één lid die op het gebied van de monumentenzorg aantoonbaar deskundig is.

 • 4. De voorzitter en de leden van de commissie worden door het college benoemd.

 • 5. Bij verhindering van de voorzitter kan een ander lid van de commissie, daartoe door de commissie aangewezen, als zodanig optreden.

 • 6. De voorzitter en de leden van de commissie worden benoemd voor een zittingsperiode van 4 jaar.

 • 7. Herbenoeming van voorzitter en de leden van de commissie, na afloop van de in het zesde lid genoemde zittingsperiode, is mogelijk.

 • 8. In tussentijds opengevallen plaatsen wordt zo spoedig mogelijk voorzien

Artikel 3

 • 1. Het college voegt aan de commissie een ambtelijk secretaris toe. De secretaris is geen lid van de commissie en heeft daarom geen stemrecht.

 • 2. De voorzitter van de commissie is bevoegd ambtelijke en niet-ambtelijke adviseurs uit te nodigen de commissievergaderingen bij te wonen. Deze ambtelijke adviseurs zijn geen lid van de commissie en hebben derhalve geen stemrecht.

 • 3. De adviseurs, genoemd in lid 2 van dit artikel zijn bevoegd gevraagd en ongevraagd feitelijke informatie over de aan de orde zijnde onderwerpen te verschaffen. Tevens kunnen zij op verzoek van de voorzitter of van een meerderheid van de commissie hun zienswijze ten aanzien van zulk een onderwerp geven.

Artikel 4

 • 1. De commissie vergadert in het openbaar. Een vergadering wordt evenwel besloten wanneer één van de aanwezige stemgerechtigde leden dit wenst of de voorzitter dit nodig acht. De commissie beslist vervolgens of in beslotenheid zal worden vergaderd. Het besluit daartoe behoeft de stemmen van tenminste twee aanwezige stemgerechtigde leden.

 • 2. Aan de openbare vergaderingen wordt op een door het college te bepalen wijze bekendheid gegeven.

Artikel 5

Tijdens de openbare vergadering wordt uitsluitend de mogelijk tot spreekrecht geboden aan:

 • a.

  opdrachtgevers en/of hun adviseurs, om hun plan tijdens de behandeling in de commissie toe te lichten;

 • b.

  de portefeuillehouder of namens deze een ambtenaar monumentenzaken om het collegestandpunt en -beleid over geagendeerde onderwerpen toe te lichten.

Artikel 6

 • 1. De commissie vergadert in de regel een maal per twee weken en voorts zo dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt of dit door tenminste twee leden schriftelijk met opgave van redenen wordt gevraagd. De vergadering wordt gehouden binnen veertien dagen na de ontvangst van een daartoe strekkend verzoek.

 • 2. De vergaderingen worden belegd door de secretaris die daarvan, spoedeisende gevallen uitgezonderd, in de regel vier dagen voor het tijdstip van de vergadering, schriftelijk kennis geeft.

 • 3. Stukken, betrekking hebbende op een uitgeschreven vergadering, worden in de regel vier dagen voor het tijdstip van de vergadering aan de leden toegestuurd of in het gemeentehuis ter inzage gelegd.

Artikel 7

 • 1. De commissie kan slechts beraadslagen of besluiten indien ten minste twee leden aanwezig zijn, waaronder de voorzitter.

 • 2. Wanneer het in het eerste lid bedoelde aantal leden niet is opgekomen of niet langer aanwezig is, sluit de voorzitter de vergadering.

 • 3. Indien het in het tweede lid van dit artikel bedoelde geval zich voordoet, is de voorzitter bevoegd om op een ten minste 48 uur later vallend tijdstip een nieuwe vergadering te beleggen waarin de dan aanwezige leden over de op de agenda voor de eerste vergadering vermelde aangelegenheden, kunnen beraadslagen en besluiten.

Artikel 8

 • 1. De commissie besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen.

 • 2. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

Artikel 9

 • 1. De adviezen van de commissie worden schriftelijk uitgebracht.

Artikel 10

 • 1. Het college kan geheimhouding opleggen omtrent aan de commissie overgelegde stukken.

 • 2. Deze geheimhouding kan alleen door het college worden opgeheven.

 • 3. De voorzitter kan voorlopige geheimhouding opleggen. Deze blijft van kracht tot gehandeld is overeenkomstig de beide voorgaande leden.

Artikel 11

 • 1. De van de commissie uitgaande stukken worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

 • 2. Het verslag van de commissievergadering wordt aan de commissieleden en aan het college toegezonden.

Artikel 12

In aangelegenheden betreffende de commissie, waarin dit reglement niet voorziet, alsmede bij gerezen geschillen aangaande de commissie, beslist het college, de commissie gehoord.

Artikel 13

 • 1. Dit reglement kan worden aangehaald als: het Reglement van de geïntegreerde commissie welstand/monumenten 2018

 • 2. Dit reglement treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst in haar vergadering van 13 november 2018.

Burgemeester en wethouders van Bronckhorst,

de secretaris,

B. Drewes

de burgemeester,

M. Besselink