Mandaatbesluit verblijfsontzeggingen Breedstraatbuurt- Lepelenburg krachtens artikel 2:3 van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010

Geldend van 15-11-2018 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit verblijfsontzeggingen Breedstraatbuurt- Lepelenburg krachtens artikel 2:3 van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010

DE BURGEMEESTER VAN UTRECHT;

Gelet op de artikelen 10:1 tot en met 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2:3 van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010;

BESLUIT:

Artikel 1

De Integraal Resultaatmanager (IRM) van Veiligheid, alsmede een als zodanig benoemde plaatsvervanger, mandaat te verlenen tot het namens hem opleggen en ondertekenen van een verblijfsontzegging op grond van artikel 2:3 van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010 en het bijbehorende geldende aanwijzingsbesluit Breedstraatbuurt-Lepelenburg;

Artikel 2

Aan de verlening van dit mandaat de volgende voorschriften te verbinden:

1. Het mandaat betreft uitsluitend de bevoegdheid tot het opleggen en ondertekenen van verblijfsontzeggingen op grond van artikel 2:3 van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010 en het hierbij onder I genoemde aanwijzingsbesluit;

2. Het mandaat geldt uitsluitend voor verblijfsontzeggingen geredigeerd conform bijgevoegde standaard conceptbesluit;

3. De Integraal Resultaatmanager (IRM) van Veiligheid kan het mandaat door middel van een ondermandaat verlenen aan het sectorhoofd van District Stad-Utrecht van de politie eenheid Midden-Nederland, zijn plaatsvervanger of waarnemer en de ambtenaren van politie ex artikel 2 j.o. 2a Politiewet 2012 die feitelijk werkzaam zijn in de Eenheid Midden-Nederland, District Stad-Utrecht, Basisteam Utrecht-Centrum in de functie van teamchef C, waarbij bijgevoegde instructies aan het ondermandaat dienen te worden verbonden;

4. De Integraal Resultaatmanager (IRM) van Veiligheid kan het mandaat, uitsluitend waar het de verblijfsontzegging voor 24 uur betreft, door middel van een ondermandaat verlenen aan zowel de functionarissen genoemd onder 3 als aan alle ambtenaren van politie ex artikel 2 juncto 2a Politiewet 2012 die feitelijk werkzaam zijn in de Eenheid Midden-Nederland, District Stad-Utrecht, Basisteam Utrecht-Centrum, in de navolgende functies:

- Operationeel Expert GGP

- Senior GGP

- Generalist GGP

- Medewerker GGP

- Operationeel Specialist A

- Assistent GGP B

- Aspirant allround politiemedewerker

- Aspirant politiemedewerker

- Aspirant politiekundige bachelor,

waarbij bijgevoegde instructies aan het ondermandaat dienen te worden verbonden;

5. Mandatering aan andere functionarissen of verdere ondermandatering is niet toegestaan en dient dan ook uitdrukkelijk te worden uitgesloten;

6. Een ter uitvoering van het mandaat opgemaakt stuk wordt in de enkelvoudvorm geredigeerd en als volgt ondertekend:

Namens de burgemeester van Utrecht,

(handtekening)

(naam)

(functie)

7. De ondertekening van een ter uitvoering van het mandaat opgemaakt stuk geschiedt schriftelijk en niet door het plaatsen van een handtekeningstempel of elektronische handtekening;

8. De ondertekening geschiedt door de functionaris die het mandaat heeft, ondertekening per order of bij afwezigheid is derhalve niet toegestaan;

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 15 november 2018

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 8 november 2018

De burgemeester van Utrecht,

mr. J.H.C. van Zanen

Bijlagen

  • Standaard conceptbesluit verblijfsontzegging Breedstraatbuurt-Lepelenburg

  • Instructie behorende bij mandaatbesluit verblijfsontzeggingen Breedstraatbuurt-Lepelenburg