Uitstallingenbeleid

Geldend van 18-07-2018 t/m heden

Intitulé

Uitstallingenbeleid

Voorschriften voor gebruik openbare ruimte voor winkeluitstallingen, het plaatsen van losse reclameborden en objecten bij winkels en terrassen.

Algemene voorschriften

Artikel 1.

Uitstalling van waren, losse (reclame) borden en objecten bij winkels en terrassen worden verboden als de uitstalling anders dan voor of naast de gevel van waarin de desbetreffende bedrijfsmatige handelingen worden verricht, is uitgestald.

Artikel 2.

Voor de Dorpsstraat geldt dat de objecten geplaatst mogen worden tot aan de gootlijn. De gootlijn en de ruimte tussen de twee gootlijnen dienen vrij van objecten te blijven.

Artikel 3.

Er moet op het trottoir of op het als zodanig herkenbare voetpad een vrije ruimte voor voetgangers overblijven van tenminste 1,50 meter. Als in het trottoir of zodanig herkenbaar voetpad een parkeervak is aangelegd geldt de 1,50 meter vanaf de zijkant van het parkeervak gemeten van de zijde van het parkeervak dat ligt aan het voetgangersgedeelte.

Artikel 4.

Het plaatsen van een beachvlag is toegestaan met een maximale afmeting van 2,5 meter hoog en 1 meter breed.

Artikel 5.

Objecten mogen niet op voor parkeren bestemde weggedeeltes worden geplaatst. Hiervoor geldt ook dat het gebruik en de bereikbaarheid van een parkeervak en/of fietsenstalling niet gehinderd mag worden door enig obstakel.

Artikel 6.

Voorwerpen op de rijbaan voor het verkeer zijn niet toegestaan.

Artikel 7.

Het is niet toegestaan om fysieke veranderingen, bevestigingspunten of vaste elementen in of aan de weg aan te brengen, tenzij hier per situatie expliciet schriftelijk of per e-mail toestemming voor is verleend door de gemeente. De ondernemer dient, indien de gemeente dit noodzakelijk acht, onderhoud aan de bevestigingspunten uit te voeren.

Artikel 8.

Het plaatsen van objecten op of aan gemeentelijke eigendommen is niet toegestaan.

Artikel 9.

De objecten mogen alleen uitgestald staan tijdens de openingstijden van de winkel. Buiten de winkelopeningstijden is een uitstalling niet toegestaan. Voor een terras wordt aangesloten bij de openingstijden van het horecabedrijf waartoe het terras behoort.

Artikel 10.

Voorwerpen die de toegangen tot winkels en horeca belemmeren, zijn verboden.

Artikel 11.

Als burgemeester en/of wethouders vergunning/toestemming/ontheffing hebben gegeven voor het organiseren van een activiteit/evenement, (week)markt of voor het uitvoeren van werkzaamheden waarvoor gebruik moet worden gemaakt van het terrein waar objecten staan, wordt het gebruik van de openbare ruimte voor de uitstalling van waren, losse (reclame) borden / objecten en terrassen niet toegestaan zonder dat er aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding.

Extra voorschriften voor terrassen

Artikel 12.

Voor de Dorpsstraat geldt dat, anders dan bij voorschrift 1 is bepaald, de mogelijkheid bestaat om het terras uit te breiden bij een direct naastgelegen of tegenoverliggend pand als de eigenaar en de huurder van dat pand hiertegen geen ernstige bezwaren hebben.

Artikel 13.

Als er geen mogelijkheid is om bij een direct naastgelegen of tegenoverliggend pand het terras uit te breiden is het mogelijk om het terras met maximaal 3 meter over de gootlijn uit te breiden. Hierbij rekening houdend dat de gootlijn aan een zijde 1,00 meter vrij moet worden gehouden. Ook dient tussen de gootlijn aan de overzijde en het terras minimaal 3,50 meter vrije ruimte te zijn.

Artikel 14.

De exacte plaats en omvang van een terras wordt op een bij de vergunning behorende kadastrale plattegrond en eventueel ter plaatse met markeringen aangegeven.

Artikel 15.

Op het terras mogen tafels, stoelen, parasols, (veilige) terrasverwarming, afvalbakken en reclame-uitingen aanwezig zijn.

Artikel 16.

Parasols mogen niet boven de voetgangersdoorgang geplaatst worden.

Artikel 17.

De vergunning is niet overdraagbaar of te verpachten en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan die voor het eigen bedrijf gelden.

Artikel 18.

De vergunninghouder moet erop toezien dat het terras en de naaste omgeving schoon is en blijft.

Artikel 19.

Een aanvraag wordt ingediend door middel van een vastgesteld aanvraagformulier.

Artikel 20.

Voor het gebruik van gemeentegrond voor een terras wordt een huurovereenkomst gesloten. Hierbij wordt een bedrag opgenomen voor het gebruik van de grond.

Ondertekening