Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Landsmeer 2018

Geldend van 04-04-2018 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2018

Intitulé

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Landsmeer 2018

De raad van de gemeente Landsmeer, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 december 2018;

gelet op artikel 150 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 2.1.3 van de Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015;

gelet op artikel 2.10 van de Jeugdwet;

gelet op artikel 47 van de Participatiewet;

gelet op art 2, lid 3 van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw);

gelet op de vigerende inspraakverordening van de gemeente Landsmeer;

besluit vast te stellen:

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Landsmeer 2018

Artikel 1. Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer;

 • b.

  burger: inwoner van de gemeente Landsmeer;

 • c.

  doelgroep: de personen/groepen die vallen onder de werkingssfeer van het sociaal domein en personen die een indicatiestelling als bedoeld in artikel 11, eerste lid Wsw bezitten.

 • d.

  wettelijke vertegenwoordigers: personen die gerechtigd zijn de cliënt zowel in- als buiten rechte te vertegenwoordigen;

 • e.

  de Adviesraad Sociaal Domein: vaste commissie van advies inzake alle beleidsterreinen en aangelegenheden die onder de werking van het sociaal domein in de gemeente Landsmeer vallen;

 • f.

  lid: lid of plaatsvervangend lid van de Adviesraad Sociaal Domein;

 • g.

  voorzitter: voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein of diens plaatsvervanger;

 • h.

  secretaris: secretaris van de Adviesraad Sociaal Domein of diens plaatsvervanger;

 • i.

  sociaal domein: de onderwerpen die geregeld worden in de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Wet sociale werkvoorziening en de Jeugdwet;

 • j.

  vergadering: het overleg van de Adviesraad Sociaal Domein, desgewenst op uitnodiging bijgewoond door de desbetreffende beleidsmedewerker(s) en/of de verantwoordelijke wethouder van de gemeente Landsmeer.

Artikel 2. Doelstelling

 • 1. Het doel van de Adviesraad Sociaal Domein is om het college gevraagd en ongevraagd te adviseren in beleidsaangelegenheden op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, Wsw en participatie.

 • 2. De Adviesraad Sociaal Domein houdt daarbij de belangen van de doelgroepen die behoren tot de in artikel 1. lid i genoemde gebieden in het oog en behartigt die belangen.

 • 3. Met de instelling van de Adviesraad Sociaal Domein beoogt het college meerwaarde te bereiken in de kwaliteit van de dienstverlening bij de uitvoering van het sociaal domein en wil het college recht doen aan haar streven naar integrale beleidsvorming, waarbij burgers en instellingen actief worden betrokken bij de bepaling en evaluatie van het beleid.

Artikel 3. Taken en bevoegdheden Adviesraad Sociaal Domein

 • 1. De Adviesraad Sociaal Domein heeft tot taak het geven van gevraagd en ongevraagd advies en het doen van voorstellen aan het college uit eigener beweging of op verzoek van het college over beleidsaangelegenheden op het terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Wsw Jeugdwet en Participatiewet.

 • 2. De Adviesraad Sociaal Domein is alert op ontwikkelingen en knelpunten binnen het sociaal domein voor zover deze doelgroepen raken en geeft de signalen door aan het college.

 • 3. De Adviesraad Sociaal Domein brengt binnen vier weken na ontvangst van de adviesvraag schriftelijk advies uit aan het college.

 • 4. In specifieke situaties kan aan de Adviesraad Sociaal Domein gevraagd worden binnen een periode van zeven dagen advies uit te brengen, wanneer dat, gelet op de voortgang van het besluitvormingsproces, noodzakelijk is.

 • 5. De Adviesraad kan een lid van het college uitnodigen om de overlegvergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen.

 • 6. De Adviesraad Sociaal Domein brengt jaarlijks, te weten uiterlijk eind februari van het daaropvolgend jaar, schriftelijk verslag uit van de werkzaamheden van de Adviesraad in een inhoudelijk en financieel jaarverslag. Daarbij wordt ook de begroting ingediend voor het volgende jaar.

Artikel 4. Taken college

 • 1. Het college betrekt de Adviesraad Sociaal Domein bij de totstandkoming van beleidsaangelegenheden betreffende het sociaal domein en levert hiervoor de meest actuele informatie.

 • 2. Het college legt onderwerpen waarover ze gevraagd geadviseerd wil worden middels een schriftelijke of mondelinge adviesvraag voor aan de Adviesraad Sociaal Domein. In de aanvraag maakt het college expliciet duidelijk over welke punten ze advies vraagt.

 • 3. Het college zorgt ervoor dat aan de Adviesraad de informatie wordt verstrekt ter uitvoering van hun taken. De beleidsvoorstellen zullen, behoudens overmacht, op een zodanig tijdstip aan de Adviesraad worden voorgelegd dat de Adviesraad voldoende tijd heeft om daarover te kunnen adviseren. Het college streeft ernaar dit maximaal een week voorafgaand aan de overlegvergadering van de Adviesraad deze informatie te verschaffen.

 • 4. Indien en voor zover het college afwijkt van een advies van de Adviesraad Sociaal Domein geeft het daarvan met redenen omkleed kennis aan de Adviesraad Sociaal Domein. Het college geeft daarbij schriftelijk haar overwegingen weer en geeft tevens aan waarvoor wel gekozen is. Indien schriftelijke formulering niet binnen zes weken na de overlegvergadering kan geschieden, wordt aangegeven binnen welke termijn een schriftelijke motivering zal volgen.

 • 5. Het college ziet erop toe dat de gemeenteraad kennis kan nemen van door de adviesraad sociaal domein uitgebrachte adviezen alsmede van de eventuele schriftelijke overwegingen van het college als genoemd in lid 4 van deze bepaling.

 • 6. Het college zorgt voor adequate ondersteuning van de adviesraad. Hiertoe:

  • a.

   stelt het een vergaderruimte ter beschikking;

  • b.

   zorgt het ervoor dat adviesaanvragen en conceptbeleidsvoorstellen de Adviesraad tijdig bereiken;

  • c.

   stelt de gemeente ambtelijke capaciteit beschikbaar voor het bijwonen van een vergadering voor het geven van een toelichting of uitleg, als daarom door de Adviesraad wordt verzocht. De gemeente bepaalt afhankelijk van het onderwerp welke ambtelijke capaciteit beschikbaar kan worden gesteld.

Artikel 5. Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein

 • 1. De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit vier tot maximaal elf leden.

 • 2. De Adviesraad Sociaal Domein bestaat, in haar meest ideale samenstelling, uit een vertegenwoordiging van diverse doelgroepen uit de samenleving die vanuit hun achtergrond een bijdrage kunnen leveren aan de Adviesraad.

 • 3. Alle leden van de Adviesraad Sociaal Domein, zoals bedoeld in het tweede lid van dit artikel, worden benoemd door het college.

 • 4. De Adviesraad Sociaal Domein kan plaatsvervangende leden ter benoeming voordragen aan het college.

 • 5. Een plaatsvervangend lid treedt alleen in de plaats op van het lid dat hij of zij vervangt. Een plaatsvervangend lid is geen opvolger.

 • 6. Alle bepalingen in deze verordening die van toepassing zijn op de leden van de Adviesraad Sociaal Domein zijn ook van toepassing op de plaatsvervangende leden.

Artikel 6. Aanwijzing en zittingsduur

 • 1. De zittingsduur van een lid van de Adviesraad Sociaal Domein en zijn plaatsvervanger is vier jaar.

 • 2. Een lid kan niet meer dan één maal worden herbenoemd.

 • 3. Indien een vacature ontstaat, beslist de Adviesraad Sociaal Domein zo spoedig mogelijk over de vervulling daarvan met inachtneming van artikel 5 van deze verordening. De Adviesraad Sociaal Domein draagt een nieuw lid ter benoeming voor aan het college.

Artikel 7. Voorzitter en secretaris

 • 1. De voorzitter, de secretaris en hun plaatsvervangers worden door de Adviesraad Sociaal Domein uit hun midden voorgedragen. Zij worden door het college benoemd.

 • 2. Leden van de Adviesraad Sociaal Domein worden geacht zonder last deel te nemen aan de vergaderingen, maar voeren voor zover van toepassing wel ruggenspraak met hun achterban.

 • 3. De secretaris stelt in overleg met de voorzitter de agenda op voor de vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein.

Artikel 8. Openbaarheid en vergaderfrequentie

 • 1. De overlegvergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein zijn openbaar tenzij bijzondere agendapunten om beslotenheid vragen.

 • 2. In de regel vinden de openbare overlegvergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein minimaal vier maal per jaar plaats.

 • 3. Bezoekers van de openbare vergaderingen kunnen gebruik maken van de mogelijkheid van inspreken.

Artikel 9. Openbare kennisgeving

 • 1. De vergaderdata van de Adviesraad Sociaal Domein worden op de website van de gemeente landsmeer bekend gemaakt.

 • 2. De agenda en plaats van de vergadering worden op website van de gemeente Landsmeer bekend gemaakt.

 • 3. De notulen van de Adviesraad Sociaal Domein worden na goedkeuring op de website van de gemeente Landsmeer geplaatst.

Artikel 10. Budget en faciliteiten

 • 1. Voor het uitvoeren van de taken van de Adviesraad Sociaal Domein wordt door het college een budget beschikbaar gesteld voor:

  • a.

   kleine kosten, zoals onder andere voor schrijfmateriaal en computerkosten;

  • b.

   kosten van deskundigheidsbevordering;

  • c.

   kosten voor het houden van bijeenkomsten, anders dan structureel overleg met de gemeente;

  • d.

   kosten voor het raadplegen van derden;

  • e.

   een vrijwilligersvergoeding voor de leden van de adviesraad Sociaal Domein.

 • 2. Over de besteding van het budget als bedoeld in het eerste lid wordt jaarlijks door de Adviesraad Sociaal Domein in de maand januari schriftelijk verantwoording afgelegd.

 • 3. Betaling van kosten anders dan de vergoeding voor leden van de Adviesraad Sociaal Domein vindt plaats na het overleggen van facturen.

Artikel 11. Vergoeding aan de leden

 • 1. De leden van de Adviesraad ontvangen een onkostenvergoeding van €30,- per bezochte vergadering.

 • 2. De vergoeding wordt voor maximaal twaalf bijeenkomsten per lid per jaar uitbetaald.

 • 3. De vergoeding wordt eenmaal per jaar uitbetaald, na het overleggen van de presentielijst.

Artikel 12. Overige bepalingen

 • 1. De Adviesraad Sociaal Domein behandelt geen klachten, bezwaar- en beroepschriften en andere zaken die op individuen en cliënten betrekking hebben.

 • 2. Klachten over de wijze waarop uitvoering gegeven wordt aan deze verordening, door een persoon die werkzaam is onder de verantwoordelijkheid van het college, worden behandeld overeenkomstig hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht en de Klachtenregeling van de gemeente.

 • 3. De Adviesraad Sociaal Domein adviseert niet over de uitvoering van wettelijke voorschriften inclusief de CAO-SW als er voor die uitvoering geen ruimte voor gemeentelijk beleid is gelaten.

Artikel 13. Uitvoering

De uitvoering van deze verordening berust bij het college.

Artikel 14. Beslissing college in gevallen waarin de verordening niet voorziet

In gevallen, de uitvoering van deze verordening betreffende, waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 15. Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere gevallen het bepaalde in deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing daarvan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 16. Evaluatiebepaling

Deze verordening wordt in ieder geval vier jaar na het inwerking treden geëvalueerd.

Artikel 17. Inwerkingtreding; bekendmaking

 • 1. Deze verordening treedt in werking 8 dagen na publicatie onder gelijktijdige intrekking van de Verordeningen: Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Landsmeer 2017 en de Verordening cliëntenparticipatie Wsw Landsmeer 2011.

 • 2. Bekendmaking geschiedt via de gemeentepagina in het plaatselijke weekblad ‘Het Kompas’.

 • 3. De verordening wordt gepubliceerd via de gemeentelijke website en ligt gedurende vier weken na inwerkingtreding ter inzage in het gemeentehuis.

Artikel 18. Citeertitel

De verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Landsmeer 2018.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Landsmeer op 25 januari 2018.

De griffier,

De voorzitter,

Toelichting bij de Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Landsmeer 2018

Algemeen

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Participatiewet, de Wet sociale werkvoorziening (Wsw); en Jeugdwet schrijft gemeenten voor dat zij een specifieke verordening met betrekking tot cliënt- en burgerparticipatie vast moet stellen. De gemeente Landsmeer heeft ervoor gekozen de participatie plaats te laten vinden door middel van het instellen van een Adviesraad Sociaal Domein. De doelstelling, taken, rol, samenstelling, het budget en nog een aantal andere zaken met betrekking tot de werkzaamheden van de Adviesraad Sociaal Domein zijn vastgelegd in deze verordening.

Artikel 1. Begrippen

Alle definities en begrippen in deze regeling hebben dezelfde betekenis als in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning) 2015, de Jeugdwet, de Wet sociale werkvoorziening (Wsw); de Participatiewet, de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Landsmeer 2015, de Verordening Jeugdhulp gemeente Landsmeer 2015 en de Re-integratieverordening Participatiewet IOAW en IOAZ gemeente Landsmeer 2015.

Artikel 2. Doelstelling

In dit artikel worden de doelstellingen van de Adviesraad Sociaal Domein beschreven.

Artikel 3. Taken en bevoegdheden Adviesraad Sociaal Domein

De taken van de Adviesraad Sociaal Domein vloeien voort uit de doelstelling zoals verwoord in artikel 2. In het eerste lid wordt aangegeven dat de Adviesraad Sociaal Domein fungeert als adviesorgaan voor het college en niet voor de gemeenteraad. Uiteraard wordt daarmee niet uitgesloten dat leden van de Adviesraad Sociaal Domein ook door leden van de gemeenteraad kunnen worden geraadpleegd. Ook kunnen leden van de Adviesraad zelf contact zoeken met gemeenteraadsleden of inspreken op een raads- of commissievergadering. Deze contacten dienen informatief van aard te zijn. Dit behoort echter niet tot de volgens deze verordening geformuleerde, structurele taken van de Adviesraad Sociaal Domein.

Artikel 4. Taken college

In dit artikel worden de taken van het college beschreven. De verantwoordelijke wethouder woont minimaal eenmaal per jaar de vergadering van de Adviesraad bij en schuift indien nodig of gewenst, op eigen verzoek of op verzoek van de voorzitter van de Adviesraad, vaker aan bij vergaderingen.

Artikel 5. Samenstelling van de Adviesraad Sociaal Domein

In de verordening wordt uitgegaan van minimaal 4 en maximaal 11 leden. De ideale situatie zou zijn dat zoveel mogelijk representanten uit het sociaal domein zijn vertegenwoordigd.

Artikel 6. Aanwijzing en zittingsduur

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 7. Voorzitter en secretaris

De voorzitter en secretaris worden voorgedragen door de leden van de Adviesraad Sociaal Domein zelf. De gemeente Landsmeer heeft ervoor gekozen geen ambtelijk secretaris aan te wijzen omdat dit de onafhankelijkheid en objectiviteit niet per definitie ten goede komt.

Artikel 8. Openbaarheid en vergaderfrequentie

De Adviesraad Sociaal Domein kan zelf besluiten vaker te vergaderen. Ook kan het college de Adviesraad Sociaal Domein verzoeken in verband met een adviesvraag tussentijds bij elkaar te komen.

Artikel 9. Openbare kennisgeving

Een openbare vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein dient tenminste een week van tevoren te worden aangekondigd. De secretaris van de Adviesraad Sociaal Domein kan hiertoe afspraken maken met de gemeente en hierbij ambtelijk worden ondersteund.

Bezoekers die gebruik wensen te maken van de mogelijk tot inspreken dienen dat van te voren kenbaar te maken bij de secretaris van de Adviesraad onder vermelding van het onderwerp. De Adviesraad maakt hun uitingen en publicaties bekend via de website van de gemeente Landsmeer. De website van de Adviesraad Sociaal Domein is als volgt te bereiken: www. gemeentelandsmeer.nl/bestuur en organisatie/adviesraden en commissies/adviesraad sociaal domein.

Artikel 10. Budget en faciliteiten

Voor de uitvoering van de taken van de Adviesraad Sociaal Domein wordt jaarlijks een budget opgenomen in de gemeentelijke begroting. Dit artikel geeft een beperkte opsomming van mogelijke andere kosten die uit dit budget gedekt kunnen worden. De gemeente kan verder een aantal faciliteiten beschikbaar stellen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden van de Adviesraad Sociaal Domein, zoals vergaderruimte, een spreekkamer of kopieerfaciliteiten. Verder wordt vermeld dat betaling van kosten, anders dan de vergoedingen uit artikel 11, betaald of vergoed worden na indiening van facturen. Deze bepaling is opgenomen in het kader van het beleid op het gebied van misbruik en oneigenlijk gebruik van de gemeente Landsmeer.

Artikel 11. Vergoeding aan de leden

Dit artikel omschrijft de vergoeding aan de leden van de Adviesraad Sociaal Domein.

Artikel 12 – 18

Deze artikelen spreken voor zich.