Nadere regels Verordening Afvalstoffenheffing 2018

Geldend van 05-01-2018 t/m 31-12-2018

Intitulé

Nadere regels Verordening Afvalstoffenheffing 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede;

gelezen het voorstel van 19 december 2017, zaaknummer 82239;

gelet op artikel 8 van de Verordening Afvalstoffenheffing 2018;

besluit vast te stellen de: Nadere regels Verordening Afvalstoffenheffing 2018.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  CAPD-afval: verpakkingsmaterialen die benodigd zijn bij de aandoening CAPD;

 • 2.

  chronisch: voortdurend, blijvend;

 • 3.

  gf+e: groente- en fruitafval en etensresten wat afkomstig is van hoogbouw;

 • 4.

  incontinentiemateriaal: hulpmiddelen bij het onvermogen om ontlasting of urine op te houden;

 • 5.

  nierdialysemateriaal: materiaal dat vrijkomt na het dialyseren van de nieren;

 • 6.

  restafval: afval afkomstig uit huishoudens, niet genoemd in artikel 1, tweede lid, onder b tot en met s van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Ede 2017;

 • 7.

  sondevoeding hulpmiddelen: slang en voedingspomp voor sondevoeding en de bijbehorende verpakkingen;

 • 8.

  stomamateriaal: materiaal en producten die nodig zijn ten behoeve van het verzorgen van een stoma;

 • 9.

  Tarieventabel: tarieventabel behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing 2018;

 • 10.

  woonlaag: laag in een appartementencomplex met een woonfunctie, uitgezonderd zolders onder hellende daken.

Hoofdstuk 2. Tegemoetkoming kosten extra restafval chronische medische aandoening

Artikel 2. Tegemoetkoming

 • 1.

  Het tarief voor het aanbieden van huishoudelijke restafval, bedoeld in artikel 2 van de Tarieventabel behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing 2018 wordt gemaximaliseerd voor percelen die worden gebruikt of mede gebruikt door personen die chronisch ziek zijn.

 • 2.

  Het maximumtarief wordt toegepast als tegemoetkoming op de aanslag afvalstoffenheffing.

Artikel 3. Eisen belastingplichtigen voor tegemoetkoming

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 2, wordt voldaan aan de volgende eisen:

  • a.

   een van de gebruikers van het perceel waarover afvalstoffenheffing is verschuldigd, heeft een chronisch medische aandoening;

  • b.

   als gevolg van de chronisch medische aandoening, bedoeld onder a, wordt meer afval in het huishouden geproduceerd;

  • c.

   het extra afval, bedoeld onder b, wordt tenminste een jaar of langer geproduceerd;

  • d.

   het afval dat wordt geproduceerd als gevolg van de chronisch medische aandoening bestaat uit:

   • i.

    Incontinentiemateriaal;

   • ii.

    Stomamateriaal;

   • iii.

    Nierdialysemateriaal;

   • iv.

    CAPD-afval;

   • v.

    Sondevoeding hulpmiddelen;

  • e.

   de belastingplichtige komt niet in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Artikel 4. Berekening tegemoetkoming

 • 1.

  De tegemoetkoming is gelijk aan het verschil tussen:

  • a.

   de daadwerkelijke opgelegde afvalstoffenheffing voor het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onder b van de Verordening afvalstoffenheffing 2018;

  • b.

   de afvalstoffenheffing voor negen keer het aanbieden van een 140 liter kliko voor huishoudelijk restafval als bedoeld in artikel 2.1.3 van de Tarieventabel, of het equivalent daarvan indien het huishoudelijke restafval op een van de andere wijzen als bedoeld in artikel 2.1 van de Tarieventabel wordt aangeboden.

 • 2.

  De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 122,40.

Artikel 5. Aanvraag tegemoetkoming

 • 1.

  Een aanvraag om tegemoetkoming wordt ingediend uiterlijk zes weken na de aanslag bedoeld in artikel 2 tweede lid.

 • 2.

  De aanvraag wordt ingediend op het door burgemeester en wethouders vastgestelde aanvraagformulier.

 • 3.

  De tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, wordt toegekend voor drie opeenvolgende belastingjaren.

Hoofdstuk 3. Uitleg tarieventabel

Artikel 6. Tarief geen individuele registratie

Het tarief, bedoeld in artikel 1.2 van de Tarieventabel, is ook van toepassing op percelen waar sprake is van een recreatiewoning en waar geen individuele registratie van de aanbiedingen restafval plaatsvindt.

Artikel 7. Hoogbouw van vijf of meer woonlagen met gf+e

 • 1.

  Bij percelen in hoogbouw van vijf of meer woonlagen, waar percelen wel de mogelijkheid hebben om gf+e apart aan te bieden, is het tarief bedoeld in artikel 2.1.1 en 2.1.2. van de Tarieventabel van toepassing.

 • 2.

  Bij hoogbouwcomplexen waar gedurende het belastingjaar een voorziening komt voor het aanbieden van gf+e afval wordt in het eerstvolgende belastingjaar het tarief bedoeld in artikel 2.1.1 en 2.1.2 van de Tarieventabel toegepast.

 • 3.

  Bij hoogbouwcomplexen waar gedurende het jaar de voorziening voor gf+e afval wordt verwijderd, wordt in het eerstvolgende belastingjaar het tarief bedoeld in artikel 2.1.5 en 2.1.6 van de Tarieventabel toegepast.

Artikel 8 Intrekken oude regeling

Bij hoogbouw waar vanwege ontwerptechnische redenen slechts een of twee woon-eenheden zijn gevestigd onder of boven de overige woonlagen en waar uitsluitend door deze wooneenheden sprake is van vijf of meer woonlagen, tellen deze wooneen-heden niet mee in het bepalen van het aantal woonlagen voor het gehele complex.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de achtste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Nadere regels Verordening Afvalstoffenheffing 2018.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 19 december 2018, zaaknummer 82239.

Het college voornoemd,

Jeroen van Delden

secretaris

René Verhulst

burgemeester

Toelichting

Algemeen

De afvalstoffenheffing in gemeente Ede bestaat uit twee delen, een vast deel dat voor iedere belastingplichtige gelijk is en een variabel deel. Het variabele deel is gebaseerd op het aanbod van restafval dat de belastingplichtige aanbiedt in de eigen kliko voor restafval of in de ondergrondse container voor restafval. Inwoners met een chronische medische aandoening bieden meer dan gemiddeld restafval aan. De gemeente wil deze inwoners tegemoetkomen door een gedeeltelijke terugbetaling van het variabele deel van de afvalstoffenheffing. Het betreft dit deel dat geacht wordt te zijn veroorzaakt door het extra afval vanwege de chronisch medische aandoening.

Artikelsgewijs

Artikel 3 Eisen belastingplichtigen

De eisen die worden gesteld, worden in een aanvraagformulier getoetst. Om aan te tonen dat aan de eisen wordt voldaan, overlegt de aanvrager het volgende bewijsmateriaal:

- Een eigen verklaring, al dan niet bevestigd door een arts.

- Een nota van de apotheek of andere leverancier van de hulpmiddelen of materialen die de aanvrager nodig heeft vanwege de chronisch medische aandoening.

- Een verklaring van de verzekeraar.

Artikel 4 Berekening tegemoetkoming

Inwoners met een chronisch medische aandoening met extra afval krijgen een maximale tegemoetkoming die gelijkstaat aan 17 aanbiedingen van de 240 liter restafvalcontainer vermenigvuldigd met het vastgestelde tarief voor het verbruiksjaar.

Bij de vaststelling van de tegemoetkoming is het uitgangspunt dat ieder huishouden ook ander restafval dan het extra restafval vanwege de chronisch medische aandoening aanbiedt. De hoeveelheid ander restafval wordt ingeschat op 9 aanbiedingen van de 140 liter restafvalcontainer. In de praktijk komt de tegemoetkoming neer op het terugbetalen van maximaal 8 aanbiedingen van de 140 liter restafvalcontainer tegen het vastgestelde tarief in een verbruiksjaar of zoveel minder als minder aanbiedingen zijn gedaan. Bij gebruik van een ander inzamelmiddel wordt uitgegaan van het equivalent van de 140 liter restafvalcontainer.

Artikel 5 Aanvraag tegemoetkoming

Alleen inwoners met een chronische medische aandoening, die als gevolg van de aandoening meer dan gemiddeld restafval aanbieden, komen in aanmerking voor de tegemoetkoming. De aanvraag is, mede vanwege het chronische karakter van de medische aandoening, gedurende drie opeenvolgende jaren geldig. Na deze periode van drie jaar wordt de inwoner, die in aanmerking komt voor de tegemoetkoming, verzocht opnieuw een aanvraag in te dienen en bewijsmateriaal te overleggen bij de aanvraag. Dit om vast te stellen of de inwoner nog in aanmerking komt voor de tegemoetkoming.

De beoordeling van de aanvraag ligt bij de beleidsmedewerker afval die desgewenst een afspraak maakt met de aanvrager.

Artikel 6 Tarief geen individuele registratie

Op enkele locaties in de gemeente Ede vindt geen individuele registratie van de aangeboden hoeveelheden huishoudelijk afval plaats. Dit is het geval bij serviceflats waar een huismeester verantwoordelijk is voor het huisvuil. Tevens is dit het geval bij recreatiewoningen waar huishoudelijk restafval niet met een kliko of met een verzamelcontainer met pastoegang kan worden ingezameld. Deze situatie komt voor bij recreatiewoningen waar de afstand tot de openbare weg te groot is en/of waar het vanwege praktische redenen niet uitvoerbaar is om de kliko’s of de verzamelcontainer met registratie te kunnen ledigen.

Artikel 7 Hoogbouw van 5 of meer woonlagen met gf+e

Gemeente Ede onderscheidt hoogbouw in complexen met minder dan 5 woonlagen en complexen met 5 woonlagen of meer. In het eerste geval hebben inwoners de mogelijkheid om gf+e apart aan te bieden. Voor het aanbieden van restafval geldt het aan-biedtarief als vermeld artikel 2.1.1. en 2.1.2 van de Tarieventabel, ongeacht of gf+e apart wordt aangeboden.

In het tweede geval, bij vijf of meer woonlagen, geldt een aangepast lager tarief voor het aanbieden van restafval omdat het gf+e er deel van uitmaakt. Hier gelden de tarieven zoals vermeld in artikel 2.1.5 en 2.1.6 van de Tarieventabel. In die gevallen waar inwoners van hoogbouw met 5 of meer woonlagen gevraagd hebben naar een voorziening voor het apart aanbieden van gf+e afval, daar geldt voor alle inwoners uit dat hoogbouwcomplex het aanbiedtarief als vermeld in artikel 2.1.1. en 2.1.2 van de Tarieventabel. Dit tarief is derhalve ook van toepassing op inwoners die zich niet hebben aangemeld voor de voorziening voor gf-afval. Later aanmelden voor de gf-voorziening is ook voor de overige inwoners van de betreffende hoogbouwcomplexen mogelijk.

Wanneer gedurende het belastingjaar een voorziening wordt geplaatst voor het apart aanbieden van gf+e afval dan is voor het hele belastingjaar het op 1 januari van dat jaar vastgestelde tarief van toepassing. Aanpassing gedurende het belastingjaar is niet mogelijk. Dat geldt eveneens als een voorziening voor gf+e afval wordt verwijderd gedurende het jaar. In het eerstvolgende belastingjaar wordt het tarief aangepast aan de dan geldende situatie met betrekking tot het apart aanbieden van gf+e afval.

Artikel 8 Woonlagen bij hoogbouw

Gemeente Ede maakt bij de hoogbouw het onderscheid tussen minder dan vijf woonla-gen en vijf woonlagen of meer. Bij hoogbouwcomplexen tot vijf woonlagen bestaat de mogelijkheid om een voorziening aan te vragen voor het apart aanbieden van gf+e af-val. Bij vijf of meer woonlagen bestaat die mogelijkheid niet, uitzonderingen daargela-ten. In verschillende hoogbouwcomplexen komt het voor dat slechts een of enkele wooneenheden zijn gevestigd onder of boven de overige woonlagen en waar uitslui-tend voor deze wooneenheden geldt dat sprake is van vijf of meer woonlagen. In hoogbouwcomplexen waar de hier geschetste situatie zich voordoet, worden deze wooneenheden niet meegeteld in het bepalen van het aantal woonlagen.