Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Brummen houdende bepalingen over handhaving van de Opiumwet (Beleidsregel handhaving Opiumwet gemeente Brummen 2017)

Geldend van 03-11-2017 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Brummen houdende bepalingen over handhaving van de Opiumwet (Beleidsregel handhaving Opiumwet gemeente Brummen 2017)

BW17.0535

De burgemeester van de gemeente Brummen,

gelet op artikel 13b van de Opiumwet;

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

vast te stellen de

Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Brummen houdende bepalingen over handhaving van de Opiumwet (Beleidsregel handhaving Opiumwet gemeente Brummen 2017)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze beleidsregel verstaat onder:

 • a.

  handel in drugs: de verkoop, aflevering of verstrekking dan wel daartoe aanwezigheid van drugs in een pand en de daarbij behorende erven;

 • b.

  harddrugs: een middel als bedoeld in artikel 2 van de Opiumwet;

 • c.

  lokalen: de voor publiek toegankelijke lokalen en bijbehorende erven (zoals winkels en horecabedrijven) en de niet voor publiek toegankelijke lokalen en bijbehorende erven (zoals loodsen, magazijnen en andere bedrijfsruimten), met uitzondering van gedoogde verkooppunten voor softdrugs (coffeeshops);

 • d.

  softdrugs: een middel als bedoeld in artikel 3 van de Opiumwet;

 • e.

  woning: een pand dat (of ruimte die) in de aangetroffen staat op een normale wijze voor bewoning kan worden gebruikt en dat / die daarvoor ook mag worden gebruikt (woongenot).

Artikel 2 Harddrugs in woningen

Als in een woning of op een bij een woning behorend erf handel in harddrugs plaatsvindt of een handelsvoorraad harddrugs van meer dan 0,5 gram wordt aangetroffen, neemt de burgemeester de volgende maatregel:

 • a.

  bij een eerste overtreding: sluiting voor de duur van 3 maanden;

 • b.

  bij een tweede overtreding binnen twee jaar na de eerste overtreding: sluiting voor de duur van 6 maanden;

 • c.

  bij een derde overtreding binnen twee jaar na de tweede overtreding: sluiting voor onbepaalde tijd.

Artikel 3 Softdrugs in woningen

 • 1.

  Als in een woning of op een bij een woning behorend erf handel in softdrugs plaatsvindt of een handelsvoorraad van meer dan 30 gram of meer dan 5 hennepplanten wordt aangetroffen, al dan niet verkregen door teelt in dezelfde woning of op het daarbij behorende erf, neemt de burgemeester de volgende maatregel:

 • a.

  bij een eerste overtreding: een schriftelijke waarschuwing gericht aan eigenaar, huurder, gebruiker en eventuele andere belanghebbende(n). Deze waarschuwing geldt voor een termijn van twee jaar;

 • b.

  bij een tweede overtreding binnen twee jaar na de eerste overtreding: sluiting voor de duur van 3 maanden;

 • c.

  bij een derde overtreding binnen twee jaar na de tweede overtreding: sluiting voor de duur van 6 maanden;

 • d.

  bij een vierde overtreding binnen drie jaar na de derde overtreding: sluiting voor de duur van 12 maanden.

Artikel 4 Harddrugs in lokalen

Als in een lokaal of op een bij een lokaal behorend erf handel in harddrugs plaatsvindt of een handelsvoorraad harddrugs van meer dan 0,5 gram wordt aangetroffen, neemt de burgemeester de volgende maatregel:

 • a.

  bij een eerste overtreding: sluiting voor de duur van 12 maanden;

 • b.

  bij een tweede overtreding binnen twee jaar na de eerste overtreding: sluiting voor onbepaalde tijd.

Artikel 5 Softdrugs in lokalen

Als in een lokaal of op een bij een lokaal behorend erf handel in softdrugs plaatsvindt of een handelsvoorraad softdrugs van meer dan 30 gram of meer dan 5 hennepplanten wordt aangetroffen, al dan niet verkregen door teelt in hetzelfde lokaal of op het daarbij behorende erf, neemt de burgemeester de volgende maatregel:

 • a.

  bij een eerste overtreding: sluiting voor de duur van 6 maanden;

 • b.

  bij een tweede overtreding binnen twee jaar na de eerste overtreding: sluiting voor de duur van 12 maanden;

 • c.

  bij een overtreding binnen twee jaar na de tweede overtreding: sluiting voor onbepaalde tijd.

Artikel 6 Softdrugs en harddrugs in woningen en lokalen

Als in een woning of lokaal sprake is van een aanwezigheid van een handelsvoorraad softdrugs en harddrugs of de handel daarin, neemt de burgemeester maatregelen zoals beschreven in artikel 2 respectievelijk artikel 4 van deze beleidsregel.

Artikel 7 Afwijkingsbevoegdheid

 • 1.

  Als er naar het oordeel van de burgemeester sprake is van een zeer ernstige overtreding, kan de burgemeester in afwijking van het bepaalde in deze beleidsregel besluiten tot directe sluiting of sluiting voor een langere periode.

 • 2.

  De burgemeester kan van de in deze beleidsregel opgenomen maatregelen afwijken, als de gevolgen vanwege bijzondere omstandigheden voor een of meer belanghebbenden onevenredig zijn in verhouding tot de met de door deze beleidsregel te dienen doelen.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 9 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel handhaving Opiumwet gemeente Brummen 2017.

Ondertekening

Dit besluit is genomen op 30 oktober 2017.

De burgemeester van Brummen,

A.J. van Hedel, voorzitter