Verordening op de heffing van Opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing van Opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gezien de voordracht van gedeputeerde staten;

gezien het advies van de commissie Financiën, Europa

Personeel en Organisatie;

gelet op de artikelen 220, 222, 222a en 232g van de

Provinciewet;

besluiten:

de Verordening op de heffing van Opcenten op de

hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting, vastgesteld

bij hun besluit van 19 november 2007, nummer 69, als

volgt te wijzigen:

 • I.

  Artikel 1

  Ten behoeve van de provincie Noord-Holland worden jaarlijks 77,4 opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting geheven.

 • II.

  Artikel 2

  Deze wijziging treedt in werking met ingang van 1 april 2009.

Ondertekening

Haarlem, 10 november 2008.
Provinciale Staten voornoemd,
mr. H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.
mw. mr. C.A. Peters, statengriffier.

Bijlage 1

1. Effect op jaarbasis van de verhoging van het tarief met 9,5 provinciale opcenten voor de belastingbetaler (autobezitter) met ingang van 1 januari 2024.

De voertuigen van de opcentenplichtige autobezitters vallen in vele gewichtsklassen. Deze gewichtsklassen beginnen bij 0 t/m 150 kg en lopen vervolgens per 100 kg op tot de gewichtsklasse >3.550 kg. Tot en met het gewicht van 550 kg wordt er een vaste grondslag geheven. Vanaf de gewichtsklasse 551- 650 kg en verder wordt er voor elke 100 kg gewichtstoename méér belasting in rekening gebracht. De provinciale opcenten zijn een percentage van de (gefixeerde) hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting, zoals het tarief daarvan is vastgesteld op 1 april 1995. In de tabel hieronder is de opbouw van het motorrijtuigentarief opgenomen.

Gewichtsklasse voertuigen in kg.

Hoofdsom MRB per 01-04-1995

Te betalen bedrag bij 67,9 opcenten (geldig tot 01-01-2024)

Extra te betalen bedrag bij tariefverhoging van 9,5 opcenten (vanaf 01-01-2024)

Te betalen bedrag bij 77,4 opcenten (vanaf 01-01-2024)

0 t/m 550

€57,99

€39,38

€5,50

€44,88

551 t/m 650

€69,34

€47,08

€6,59

€53,67

651 t/m 750

€81,59

€55,40

€7,75

€63,15

751 t/m 850

€107,91

€73,27

€10,25

€83,52

851 t/m 950

€136,50

€92,68

€12,97

€105,65

951 t/m 1.050

€183,24

€124,42

€17,41

€141,83

1.051 t/m 1.150

€229,98

€156,16

€21,84

€178,-

1.151 t/m 1.250

€276,72

€187,89

€26,29

€214,18

1.251 t/m 1.350

€323,45

€219,62

€30,73

€250,35

1.351 t/m 1.450

€370,19

€251,36

€35,17

€286,53

1.451 t/m 1.550

€416,93

€283,10

€39,60

€322,70

1.551 t/m 1.650

€463,67

€314,83

€44,05

€358,58

1.651 en meer per 100 kg

€46,74

€31,74

€4,44

€36,18

> 3.551

€1.398,48

€949,57

€132,85

€1.082,42

Motoren

€24,46

€16,60

€2,33

€18,93

Toelichting:

In het Coalitieakkoord 2023-2027 Verbindend vooruit! Is aangegeven dat de opcenten verhoogd worden naar 77,4 opcenten per 01-01-2024. In de tabel hierboven is het effect hiervan per gewichtsklasse weergegeven. In de lichtgrijs gekleurde kolom staat het bedrag dat extra betaald moet worden bij verhoging van de opcenten naar 77,4.

In Noord-Holland zit het grootst aantal belaste voertuigen in de gewichtsklassen tussen 751 kg en 1.450 kg. Het totaal aan belaste voertuigen in deze gewichtsklassen bedraagt ongeveer 1 miljoen. Op een totaal aan belaste voertuigen van ongeveer 1,2 miljoen is dat bijna 85%. Als het gemiddelde genomen wordt van de stijging van deze categorieën dan komt dat neer op een belastingverhoging van gemiddeld circa €22,- per auto per jaar.

Bij dit overzicht behoort nog de volgende toelichting;

 • Elektrische auto’s zijn tot en met 2024 vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting en voor zeer zuinige auto’s (Plug-in Hybrid met een uitstoot van minder dan 50 g/km CO2) geldt tot en met 2024 het halftarief;

 • Voor oa kampeerauto’s geldt het kwarttarief;

 • Het tarief voor motoren is niet afhankelijk van het gewicht.

 • De belastingdienst rondt het tarief van de motorrijtuigenbelasting inclusief opcenten af op hele euro’s;

 • Van andere categorieën weggebruikers zoals bestelauto’s, bussen en vrachtauto’s worden geen provinciale opcenten geheven.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de belastingverhoging met 9,5 opcenten voor een zeer lichte auto <550 kg neerkomt op €5,50 en die voor een auto van >3.551 kg op €132,85 per jaar. Hierna volgt het effect van de tariefverhoging met 9,5 opcenten voor de meer gemiddeld in gebruik zijnde auto’s (z.g. middenklassers) en enkele Sports Utility Vehicles (SUV’s):

Merk

Gewicht

Effect verhoging

Kia Picanto 1,0

935 kg

€12,97

Volkswagen Polo 1,0 tsi

1.168 kg

€26,29

Volkswagen Golf 1,0 tsi

1.302 kg

€30,73

BMW 320i Sedan

1.590 kg

€44,05

BMW X3 3,0

1.885 kg

€57,37

Range Rover P400

2.454 kg

€84,01

2 Opcenten tarieven van alle provincies per 01-01-2024* (van laag naar hoog)

Provincie

2024

Noord-Holland

77,4

Noord-Brabant

80,8

Utrecht

81,9

Overijssel

82,2

Flevoland

83,0

Limburg

83,1

Zeeland

84,4

Friesland

89,6

Drenthe

92,0

Groningen

95,7

Gelderland

97,9

Zuid-Holland

98,7

*De opcententarieven van de provincies kunnen nog wijzigen en zijn dus onder voorbehoud.