Verordening tot regeling van de financiële ondersteuning van fracties in Provinciale Staten van de provincie Groningen

Geldend van 01-04-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening tot regeling van de financiële ondersteuning van fracties in Provinciale Staten van de provincie Groningen

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat Provinciale Staten in hun vergadering van 14 december 2016, nr 4.l, hebben vastgesteld de Fractiekostenverordening 2016 provincie Groningen.

Provinciale Staten van Groningen:

Gelezen de voordracht van het Presidium van Provinciale Staten van 7 december 2016, 2016-73457, SG.

Gelet op artikel 33 Provinciewet

Besluiten:

vast te stellen hetgeen volgt:

Verordening tot regeling van de financiële ondersteuning van fracties in Provinciale Staten van de provincie Groningen

Artikel 1 Begripsbepaling

Fractie: in deze verordening wordt onder het begrip fractie verstaan het lid dat of de groep van leden van Provinciale Staten die zich als zodanig beschouwt en zich bij de voorzitter van Provinciale Staten schriftelijk aanmeldt. De leden, die door het centraal stembureau op dezelfde lijst verkozen zijn verklaard, worden bij de aanvang van de zittingsperiode als een fractie beschouwd. Is onder een lijstnummer slechts een lid verkozen, dan wordt dit lid als een afzonderlijke fractie beschouwd.

Artikel 2 Fractiebijdrage

 • 1. De fracties ontvangen een bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie.

 • 2. In de kosten over enig jaar van een fractie wordt bijgedragen tot een bedrag van € 37.500 vermeerderd met een bedrag per fractielid van € 3.704. Over het gedeelte van het kalenderjaar worden de bedragen naar rato berekend. De genoemde bedragen betreffen de normbedragen uit 2023.

 • 3. Het budget voor fractievergoedingen wordt jaarlijks geïndexeerd met het in de provinciale begroting te hanteren accres in verband met prijsstijgingen materiële uitgaven.

Artikel 3 Uitbetaling bijdrage

 • 1. De bijdrage, waarop de fractie volgens artikel 2 aanspraak maakt, wordt bij wijze van voorschot in twee gelijke termijnen in de maanden januari en juli van het desbetreffende kalenderjaar overgemaakt op de betaalrekening van de betreffende fractie.

 • 2. In een jaar waarin verkiezingen plaatsvinden wordt het voorschot verstrekt voor de maanden tot en met de maand waarin de verkiezingen plaatsvinden. In de eerste maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen Staten plaatsvindt, wordt het voorschot verstrekt voor de overige maanden van dat jaar.

Artikel 4 Bestedingsdoeleinden

 • 1. De fracties besteden de bijdrage om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken.

 • 2. De bijdrage wordt niet gebruikt ter bekostiging van:

  • a.

   uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen;

  • b.

   betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten of goederen) geleverd ten behoeve van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie;

  • c.

   giften;

  • d.

   uitgaven die bedoeld zijn te worden bestreden uit vergoedingen die de leden ingevolge het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden toekomen.

  • e.

   uitgaven voor faciliteiten die door de provincie ter beschikking worden gesteld.

Artikel 5 Financiële verantwoording

 • 1. Vóór 1 april van ieder jaar wordt door de leden van de fractie tezamen dan wel een daartoe gemachtigd lid van de fractie bij het presidium een jaarrekening over het afgelopen jaar ingediend.

 • 2. De verslaglegging vindt plaats aan de hand van het bij deze verordening gevoegde format (Financiële Verantwoording).

 • 3. De leden van de fractie verschaffen aan het presidium dan wel aan door hem aangewezen ambtenaren of deskundigen te allen tijde inzage in de administratie en de daarbij behorende stukken.

 • 4. Jaarlijks wordt een controle uitgevoerd op de fractiekostenverantwoording. Het verslag van de bevindingen wordt aangeboden aan het presidium, waarna de fractiekostenverantwoording wordt gepubliceerd op de website van Provinciale Staten.

Artikel 6 Opbouw financiële reserve

 • 1. Het in enig jaar niet gebruikte deel van de bijdrage toekomend aan een fractie wordt gereserveerd ter besteding door die fractie in de volgende jaren.

 • 2. De reserve, bedoeld in het eerste lid, is per 1 januari niet groter dan 50% van de bijdrage die de fractie in het voorgaande kalenderjaar toekwam volgens artikel 2.

 • 3. Na verkiezingen van de Provinciale Staten blijft de reserve beschikbaar voor de fractie die onder dezelfde naam terugkeert dan wel voor de fractie die naar het oordeel van Provinciale Staten, gehoord het presidium als rechtsopvolger daarvan kan worden beschouwd.

 • 4. Het bedrag waarmee de maximale reserve wordt overschreden vervalt aan de provincie en wordt gekort op het eerstvolgende uit te betalen voorschot.

Artikel 7 Splitsing en samenvoeging van fracties

 • 1. Bij splitsing van een fractie die leidt tot de vorming van een of meer nieuwe fracties worden de financiële tegemoetkomingen van de daarbij betrokken fracties vastgesteld op de bedragen die worden bepaald door de tegemoetkoming, die aan de ongesplitste fractie zou toekomen, te verdelen naar evenredigheid van de aantallen bij de splitsing betrokken leden.

 • 2. Ontstaat een nieuwe fractie door samenvoeging, dan kan de tegemoetkoming van de nieuwe gevormde fracties niet groter zijn dan de tegemoetkoming die toekomt aan een fractie van gelijke grootte.

 • 3. De verdeling en herberekening, bedoeld in het eerste en tweede lid, vinden plaats op de dag waarop de voorzitter van Provinciale Staten een schriftelijke kennisgeving over een nieuwe fractie ontvangt.

Artikel 8 Opheffing fractie

Indien een fractie na verkiezingen niet meer terugkeert in Provinciale Staten, wordt het batig saldo van de uitbetaalde voorschotten, na aftrek van posten in verband met reeds aangegane verplichtingen die stammen uit de laatste zittingsperiode zo spoedig mogelijk teruggestort in de provinciale kas. In geval van een negatief saldo na opheffing van een fractie kunnen de laatst zittende Statenleden van de fractie aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 9

De Fractiekostenverordening 2003 provincie Groningen komt te vervallen.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van het provinciaal blad waarin het is geplaatst.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Fractiekostenverordening 2016 provincie Groningen.

Ondertekening

Groningen, 14 december 2016.

Provinciale Staten voornoemd:

F.J. Paas , voorzitter.

H. Engels, griffier.