Verordening Minimabeleid Bernheze 2009

Geldend van 02-01-2009 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2009

Intitulé

Verordening Minimabeleid Bernheze 2009

De raad van de gemeente Bernheze;

gezien het bijbehorende voorstel van burgemeester en wethouders van 13 mei 2009;

gelet op artikel 147 en 149 van de Gemeentewet ;

besluit:

vast te stellen de volgende:

Titeldeel 1 Verordening Minimabeleid Bernheze 2009

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvrager: de inwoner van 18 jaar of ouder die ten behoeve van zichzelf of zijn/haar gezin een bijdrage in de uitgaven/kosten op grond van deze verordening verzoekt.

 • b.

  gezin: gehuwden en daarmee bij de wet gelijkgestelden met ten laste komende kinderen, en alleenstaande ouders met ten laste komende kinderen.

 • c.

  ten laste komend kind: het inwonend kind tot 18 jaar voor wie de gehuwde of alleenstaande ouder aanspraak op kinderbijslag kan maken.

 • d.

  wet: de Wet werk en bijstand (WWB).

 • e.

  inkomen: het inkomen als omschreven in artikel 32 van de wet.

 • f.

  vermogen: het vermogen als omschreven in artikel 34 van de wet.

 • g.

  college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Doelstelling

Deze verordening heeft tot doel aan inwoners die een inkomen hebben tot maximaal 120% van de voor hen geldende bijstandsnorm een bijdrage te verstrekken voor sociaal-culturele, sportieve en maatschappelijke activiteiten, om zodoende de participatie aan de samenleving te bevorderen.

Artikel 3 Doelgroep

Om voor een bijdrage in aanmerking te komen moet de aanvrager op de dag van de aanvraag:

 • a.

  ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) van de gemeente Bernheze, en

 • b.

  gedurende twaalf maanden een inkomen hebben gehad dat gelijk is aan of minder dan 120% van de voor hen geldende bijstandsnorm als bedoeld in artikel 32 van de wet, en

 • c.

  een bedrag aan vermogen hebben dat ligt beneden de wettelijke vermogensgrens als bedoeld in artikel 34 van de wet.

Artikel 4 De bijdrage

Door het college kan een bijdrage worden verleend aan een aanvrager die kosten maakt in verband met sociaal-culturele, sportieve en maatschappelijke activiteiten zoals bijvoorbeeld:

 • -

  Abonnementen en (seizoen)kaartjes voor bijv.: zwembaden, schouwburg, bioscoop, bibliotheek, musea, kunstuitleen

 • -

  Contributies voor sport-, zang-, ouderen- en buurtverenigingen, jeugd- en jongerenwerk, politieke partijen en vakbonden, hobbyclub en kosten sportattributen

 • -

  Cursusgeld voor her-, om- en bijscholing, volwasseneneducatie, kunstzinnige vorming, club- en buurthuisactiviteiten, emancipatie-activiteiten en ouderbijdragen

 • -

  Eenmalige activiteiten voor schoolreisjes en kampen, werkweken, excursies, uitstapjes zoals bezoek aan dierentuin en pretpark

 • -

  Kosten van het bezoeken van de peuterspeelzaal.

Artikel 5 Hoogte bijdrage

De bijdrage op grond van deze verordening bedraagt per jaar ; 225,-- per ten laste komend kind en € 160,-- per persoon voor de aanvrager en zijn/haar overige volwassen gezinsleden.

Artikel 6 De aanvraag

De aanvraag om een bijdrage moet worden ingediend op een daartoe bestemd aanvraagformulier en onder overlegging van de op het aanvraagformulier genoemde bescheiden. b. Inwoners die een uitkering voor levensonderhoud ontvangen in het kader van de wet en verder voldoen aan de voorwaarden, hoeven geen aanvraag in te dienen en ontvangen de bijdrage ambtshalve.

Artikel 7 Aanpassing bijdragen

Het college is bevoegd de ingevolge deze verordening geldende bijdragen jaarlijks aan te passen aan de consumenten prijsindexcijfers alle huishoudens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 8 Beslissing college in gevallen waarin deze verordening niet voorziet

In gevallen, de uitvoering van de verordening betreffende, waarin deze verordening niet voorziet beslist het college.

Artikel 9 Intrekking oude regeling

De Verordening Minimabeleid Bernheze 2008 vervalt bij inwerkingtreding van deze verordening.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2009.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening Minimabeleid Bernheze 2009.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Bernheze in zijn openbare vergadering van 9 juli 2009.
DE RAAD VOORNOEMD,
de griffier,
de voorzitter,
J.H.M. van den Oever
A.A.M.M. Heijmans