Regeling vervallen per 31-12-2023

Delegatieverordening Bernheze 2006

Geldend van 06-05-2006 t/m 30-12-2023

Intitulé

Delegatieverordening Bernheze 2006

Geconsolideerde tekst van de regeling

De raad van de gemeente Bernheze;

gezien het bijbehorende voorstel van burgemeester en wethouders van 7 februari 2006 ;

gelet op artikel 156 Gemeentewet en afdeling 10.1.2 Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

vast te stellen de

Titeldeel 1 Delegatieverordening Bernheze 2006, overeenkomstig de als zodanig gewaarmerkte bijlage van dit besluit. In dit besluit wordt de delegatie geregeld van bevoegdheden van de raad aan het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 1 Delegatie bevoegdheden

  • 1 De bevoegdheden van de raad, opgesomd in het bij dit besluit behorende register, worden overgedragen aan het college van burgemeester en wethouders.

  • 2 Het college van burgemeester en wethouders oefent deze gedelegeerde bevoegdheden uit overeenkomstig de in het register aangegeven voorwaarden en aanwijzingen.

  • 3 Het uitoefenen van de gedelegeerde bevoegdheden wordt gerapporteerd via de besluitenlijst van het college.

Artikel 2 Intrekken oude regeling

De delegatieverordening van 26 september 2002 wordt ingetrokken.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking.

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Delegatieverordening Bernheze 2006’

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Bernheze in zijn openbare vergadering van 13 april 2006.
DE RAAD VOORNOEMD,
de griffier,
de voorzitter,
J.H.M. van den Oever
A.A.M.M. Heijmans

Bijlage

Delegatieregister 2006

Register behorende bij de delegatieverordening, vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad van Bernheze van 13 april 2006, waarbij de volgende bevoegdheden van de gemeenteraad zijn overgedragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Titel van de wetArtikel Omschrijving bevoegdheid en eventuele voorschriftenWet openbaarheid bestuur (Wob)5Het besluiten op aan de raad gerichte verzoeken om informatie op grond van deze wetVerordening welzijnssubsidies 199729, 43, 56Besluitvorming ten aanzien van donaties, budgetsubsidie-overeenkomsten en projectsubsidiesWet op de ruimtelijke ordening19, eerste lidBesluiten tot het beslissen op aanvragen voor vrijstelling van het geldende bestemmingsplan onder de voorwaarde dat het college een voornemen tot verlening ter raadpleging voorlegt aan de commissie RZ als de vrijstelling niet past binnen een door de raad vastgestelde structuurvisie, een (voor)ontwerpbestemmingsplan of een voorbereidingsbesluit.Wet ruimtelijke ordening 3.10, 6.12Nemen projectbesluit en vaststellen daarbij behorende exploitatieplan.

Vastgesteld bij raadsbesluit van 3 juli 2008.Wet op de ruimtelijke ordening23De hoorplicht op grond van dit artikel (hiervan wordt een verslag naar de raad gestuurd)Wet ruimtelijke ordening3.8Bevoegdheid om te horen.

Vastgesteld bij raadsbesluit van 3 juli 2008.Wet van 8 juni 2005 tot wijziging van de Wet op de ruimtelijke ordeningII, eerste lidBesluiten op aanvragen om vergoeding van planschade die voor 1 september 2005 zijn ingediend

Vastgesteld bij raadsbesluit van 29 september 2005Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst en daaraan verbonden nadere regelingen gemeente BernhezeAlleBesluiten voor de griffie en griffiemedewerkers met uitzondering van:

- besluiten voor aanstelling, overplaatsing, schorsing of het ontslag (inrichting en aansturing van de griffie);

- het vaststellen van instructies en dienstopdrachten;

- het verlenen van vakantie en verlof alsmede het vaststellen van de werktijden en het opdracht geven tot het verrichten van overwerk;

- besluiten over ontwikkeling, beoordeling en beloning;

- besluiten over vaststelling functieprofielen en functiewaardering van de functieprofielen.

- nemen van disciplinaire maatregelen.

Vastgesteld bij raadsbesluit van 21 mei 2007. Algemene Plaatselijke Verordening Bernheze 20084.3.2De bevoegdheid tot vaststelling en wijziging van de Bomenlijst over te dragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Vastgesteld bij raadsbesluit van 3 juli 2008.