Regeling klachtbehandeling

Geldend van 25-04-2006 t/m heden

Intitulé

Regeling klachtbehandeling

Artikel 1 Klachtrecht voor een ieder

  • 1 Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen, een klacht in te dienen bij dat bestuursorgaan.

  • 2 Een gedraging van een persoon, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan, wordt aangemerkt als een gedraging van dat bestuursorgaan.

Artikel 2 Klachtencoördinator

Het college wijst een ambtenaar of ambtenaren aan die belast is of zijn met: a. het registreren van mondelinge en schriftelijke klachten; b. het beoordelen of een klacht informeel afgedaan kan worden en het hiertoe dan in overleg treden met klagers, alvorens de regeling voor behandeling van klachten te volgen; c. het beoordelen of het een klacht is die valt onder hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; d. het ter hand stellen van klaagschriften aan de ambtenaar of het bestuursorgaan welke belast is met de behandeling van de klacht; e. het verslagleggen van hoorzittingen naar aanleiding van ingediende klachten; f. het bewaken van de voortgang van de behandeling van klachten; g. het jaarlijks rapporteren over de geregistreerde mondelinge en schriftelijke klachten.

Artikel 3 Behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten

  • 1 Belast met de behandeling van en advisering over mondelinge en schriftelijke klachten is, indien de klacht betreft:a. een ambtenaar: het betreffende afdelingshoofd; b. een afdelingshoofd, behoudens het afdelingshoofd personeelszaken: de betreffende sectordirecteur; c. het afdelingshoofd personeelszaken: de gemeentesecretaris; d. een sectordirecteur: de gemeentesecretaris; e. de gemeentesecretaris: het college; f. de burgemeester: het college, tenzij de klacht handelt over de niettijdige afdoening van een brief of verzoek, in dat geval is de gemeentesecretaris met behandeling en advisering belast; g. het college of één van zijn leden: het college, tenzij de klacht handelt over de niet-tijdige afdoening van een brief of verzoek, in dat geval is de gemeentesecretaris met behandeling en advisering belast;

  • 2 Een uit meer personen samengesteld bestuursorgaan dat belast is met de behandeling van en advisering over een klacht, kan uit zijn midden één of meer leden belasten met de behandeling van en advisering over die klacht.

Artikel 4 Beslissing op mondelinge en schriftelijke klachten

  • 1 De beslissing op mondelinge klachten en klaagschriften over personen werkzaam onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan wordt genomen door het betreffende bestuursorgaan.

  • 2 De beslissing op mondelinge klachten en klaagschriften over een bestuursorgaan wordt genomen door het betreffende bestuursorgaan.

Artikel 5 Rapportage van klachten

De rapportage zoals genoemd in artikel 2, onder g, wordt aan de raad voorgelegd en bevat tenminste een overzicht van het aantal in het voorgaande jaar ingediende klachten, de aard van die klachten, de wijze van afdoening en de maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van de klachtenbehandeling.

Artikel 6 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze procedureregeling niet voorziet, beslist het college.

Artikel 7 Inwerkingtreding en overgangsbepaling

De Regeling klachtbehandeling 2006 treedt in werking op de dag nadat de “Verordening op de behandeling van klachten gemeente Staphorst” is ingetrokken. Voor die dag ingediende klachten worden nog volgens de “Verordening op de behandeling van klachten gemeente Staphorst” afgehandeld.