Regeling vervallen per 01-01-2020

VERORDENING BEGRAAFPLAATSRECHTEN 2019

Geldend van 01-01-2019 t/m 31-12-2019

Intitulé

VERORDENING BEGRAAFPLAATSRECHTEN 2019

De raad van de gemeente Apeldoorn;

gelezen het voorstel van het college van 16 oktober 2018, met nummer 2018-084430

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende Verordening op de heffing en de invordering van begraafplaatsrechten 2019.

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1 van de verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen welke geldt op het moment van het ontstaan van de belastingplicht, is eveneens van toepassing op hetgeen in deze verordening is bepaald.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvakken

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, alsmede over de tijdvakken opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, waarop het

gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de periodiek verschuldigde rechten

De onderhoudsrechten, als bedoeld in hoofdstuk 4 van de tarieventabel, zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 4 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 8 Termijn van betaling

De rechten moeten worden betaald in één termijn, die vervalt twee maanden na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 9 Nadere regels door het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling

Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Verordening begraafplaatsrechten 2018, vastgesteld op 9 november 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening begraafplaatsrechten 2019’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 november 2018 met nummer 116-2018.

De raad voornoemd,

drs. A. Oudbier

raadsgriffier

drs. J.C.G.M. Berends MPA

voorzitter

TARIEVENTABEL behorende bij de Verordening begraafplaatsrechten2019

Hoofdstuk 1

Verlenen van rechten

1.1

1.1.1

1.1.2

1.2

1.3

1.3.1

1.3.2

1.4

1.4.1

1.4.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf (incl. de plaatsing van een gedenkteken), wordt geheven:

Voor een periode van 20 jaar

Voor onbepaalde tijd, zijnde het recht om van het graf tot het tijdstip van sluiting van de begraafplaats gebruik te maken

Voor het verlenen van een uitsluitend recht op een graf (incl. de plaatsing van een gedenkteken) op een zelfgekozen plek op een v.m. klasseafdeling

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een kindergraf (incl. de plaatsing van een gedenkteken) wordt geheven:

Voor een periode van 20 jaar

Voor onbepaalde tijd, zijnde het recht om van het graf tot het tijdstip van sluiting van de begraafplaats gebruik te maken

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een voormalig huurgraf wordt geheven, voor een periode van 20 jaar

Voor het plaatsen van een grafkelder voor twee personen in een graf als bedoeld in 1.1.1, 1.1.2, 1.2 en 1.4 wordt geheven

Voor het plaatsen van een grafkelder voor drie personen in een graf als bedoeld in 1.1.1, 1.1.2, 1.2 en 1.4 wordt geheven

€ 1.328,--

€ 3.556,--

€ 16.556,--

€ 492,--

€ 1.317.—

€ 928,--

€ 3.820,--

€ 4.943,--

1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.4.6

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnenkelder wordt geheven, voor een periode van 20 jaar:

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een bosurnengraf wordt geheven, voor een periode van 10 jaar

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een bosurnamentengraf wordt geheven, voor een periode van 10 jaar

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een bosurnengraf met bladurnament wordt geheven, voor een periode van 10 jaar

€ 1.083,--

€ 653,--

€ 708,--

€ 762,--

1.4.7

1.4.7.1

1.4.7.2

Voor het verlenen van een uitsluitend recht op een urnennis wordt geheven:

voor een periode van 20 jaar

voor een periode van 10 jaar

€ 1.083,--

€ 650,--

1.4.8

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een gedenkplaats wordt geheven, voor een periode van 20 jaar

€ 1.328,--

1.5

1.6

Voor het verlengen met 10 jaar van het uitsluitend recht als bedoeld in:

1.1.1, wordt een recht geheven van

1.3.1, 1.4.3 1.4.7 wordt een recht geheven van

1.4 wordt een recht geheven van

1.4.8 wordt een recht geheven van

Voor het verlengen met 5 jaar van het uitsluitend recht als bedoeld in:

1.4.4 wordt een recht geheven van

1.4.5 wordt een recht geheven van

1.4.6 wordt een recht geheven van

1.4.7.1 wordt een recht geheven van

€ 674,--

€ 258,--

€ 448,--

€ 680,--

€ 155,--

€ 167,--

€ 180,--

€ 155,--

1.7

1.7.1

Voor plaatsing gedurende vijf jaar van een bronzen gedenkplaatje bij een strooiveld. In dit bedrag is begrepen de levering van het plaatje met max. 40 tekens

Voor het verlengen van het plaatsingsrecht gedurende 5 jaar van een bronzen gedenkplaatje als bedoeld in 1.7 bij een strooiveld

€ 350,--

€ 124,--

1.8

1.8.1

Voor plaatsing gedurende vijf jaar van een granieten gedenkplaatje bij een strooiveld. In dit bedrag is begrepen de levering van het plaatje met max. 30 tekens

Voor het verlengen van het plaatsingsrecht gedurende 5 jaar van een granieten gedenkplaatje bij een strooiveld als bedoeld in 1.8

€ 451,--

€ 124,--

Hoofdstuk 2

Begraven

2.1

2.2

Voor het begraven van het lijk van een persoon van 12 jaar of ouder in een eigen graf wordt geheven

Voor het begraven van het lijk van een persoon van 12 jaar of ouder in

een voormalig huurgraf wordt geheven

€ 1.297,--

€ 837,--

2.3

2.3.1

Voor het begraven van het lijk van een persoon van 12 jaar of ouder in een algemeen graf voor 20 jaar wordt geheven

Voor het begraven van het lijk van een persoon van 12 jaar of ouder in een éénpersoons algemeen graf voor 10 jaar wordt geheven

€ 965,--

€ 1.405,--

2.4

Voor het begraven van het lijk van een kind jonger dan 12 jaar in een eigen graf of algemeen graf wordt een recht geheven gelijk aan de helft van het recht bedoeld in 2.1, 2.2 resp. 2.3

2.5

Voor het begraven van het lijk van een kind jonger dan 6 jaar in een kindergraf wordt geheven een recht van

€ 471,--

2.6

2.7

Het recht als bedoeld in 2.1 t/m 2.5 wordt verhoogd:

Met 25% op werkdagen, indien het begraven op verzoek plaatsvindt na 15.00 uur;

Met 50% op een zaterdag, Goede Vrijdag, 2e Paasdag, 2e Pinksterdag

en 2e Kerstdag, indien het begraven op verzoek op die dagen plaatsvindt.

Het groenmaken van het graf

€ 76,--

Hoofdstuk 3

Bijzetten van asbussen en urnen

3.1

3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.2

3.1.1.3

3.1.1.4

3.1.2

3.1.2.1

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:

In een urnenkelder

In dit bedrag zijn begrepen de kosten van het aanbrengen van de persoonsgegevens van de overledene op de gedenkplaat.

Exclusief de gemeentelijke gedenkplaat

In een bosurnengraf

In een bosurnamentengraf

In een bosurnengraf met bladurnament

In een urnennis voor 20 jaar

In een urnennis voor 10 jaar

In dit bedrag zijn begrepen de kosten van het aanbrengen van de persoonsgegevens van de overledene op de afdekplaat.

Op een eigen graf

In een eigen graf

In een algemeen graf

In een kindergraf

€ 477,--

€ 491,--

€ 200,--

€ 200,--

€ 200,--

€ 477,--

€ 432,--

€ 200 –

€ 200,--

€ 185,--

€ 88,--

Hoofdstuk 4

Onderhoud

4.1

4.1.1

4.1.1.1

4.1.2

4.1.2.1

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

4.1.10

4.1.11

4.1.12

4.1.12.1

4.1.12.2

4.1.12.3

4.1.12.4

4.1.12.5

4.1.12.6

4.1.13

4.1.13.1

4.1.13.2

4.1.14

4.1.14.1

4.1.14.2

4.1.15

4.1.16

Voor het door of vanwege de gemeente plegen van onderhoud op de wijze als omschreven in artikel 29 van de Beheersverordening begraafplaatsen 2006 wordt geheven:

Voor een eigen graf, waarvoor het uitsluitend recht op begraven is verleend voor de tijd van 20 jaar, voor de duur van die periode

Voor een heruitgegeven voormalig huurgraf, waarvoor het uitsluitend recht op begraven is verleend voor de tijd van 20 jaar, voor de duur van die periode

Voor een eigen graf, waarvoor het uitsluitend recht als bedoeld in 4.1.1 is verlengd met 10 jaar, voor de duur van die periode

Voor een heruitgegeven voormalig huurgraf, waarvoor het uitsluitend recht als bedoeld in 4.1.1.1 is verlengd met 10 jaar, voor de duur van die periode

Voor een eigen graf, waarvoor het uitsluitend recht op begraven vóór 1 januari 1996 is verleend voor onbepaalde tijd, per periode van 10 jaar

Voor een eigen graf, waarvoor het uitsluitend recht op begraven is verleend voor onbepaalde tijd, voor de duur van 100 jaar

Voor een eigen graf, waarvoor het uitsluitend recht als bedoeld in 4.1.4 is verlengd met 10 jaar, voor de duur van die periode

Voor een eigen graf, waarvoor het uitsluitend recht op begraven op een zelfgekozen plek op een v.m. klasseafdeling is verleend voor onbepaalde tijd, voor de duur van 100 jaar

Voor een eigen graf, waarvoor het uitsluitend recht als bedoeld in 4.1.6 is verlengd met 10 jaar, voor de duur van die periode

Voor een eigen kindergraf, waarvoor het uitsluitend recht op begraven is verleend voor de tijd van 20 jaar, voor de duur van die periode

Voor een eigen kindergraf waarvoor het uitsluitend recht als bedoeld

in 4.1.8 is verlengd met 10 jaar, voor de duur van die periode

Voor een eigen kindergraf, waarvoor het uitsluitend recht op begraven is verleend voor onbepaalde tijd, voor de duur van 100 jaar

Voor een eigen urnenkelder, waarvoor het uitsluitend recht tot het bijzetten van asbussen met of zonder urnen is verleend voor de tijd van 20 jaar, voor de duur van die periode

Voor een eigen urnenkelder, waarvoor het uitsluitend recht als bedoeld onder 4.1.11 is verlengd met 10 jaar, voor de duur van die periode

Voor een bosurnengraf, waarvoor het uitsluitend recht tot het bijzetten van asbussen met of zonder urnen is verleend voor de tijd van 10 jaar, voor de duur van die periode

Voor een bosurnengraf, waarvoor het uitsluitend recht als bedoeld onder 4.1.12.1 is verlengd met 5 jaar, voor de duur van die periode

Voor een bosurnamentengraf, waarvoor het uitsluitend recht tot het bijzetten van asbussen met of zonder urnen is verleend voor de tijd van 10 jaar, voor de duur van die periode

Voor een bosurnamentengraf, waarvoor het uitsluitend recht als bedoeld onder 4.1.12.3 is verlengd met 5 jaar, voor de duur van die periode

Voor een bosurnengraf met bladurnament, waarvoor het uitsluitend recht tot het bijzetten van asbussen met of zonder urnen is verleend voor de tijd van 10 jaar, voor de duur van die periode

Voor een bosurnengraf met bladurnament, waarvoor het uitsluitend recht als bedoeld onder 4.1.12.5 is verlengd met 5 jaar, voor de duur van die periode

Voor een eigen urnennis, waarvoor het uitsluitend recht tot het bijzetten van asbussen met of zonder urnen is verleend voor de periode van 20 jaar, voor de duur van die periode

van 10 jaar, voor de duur van die periode

Voor een eigen urnennis waarvoor het recht als bedoeld onder 4.1.13 is verlengd

met 10 jaar, voor de duur van die periode

met 5 jaar, voor de duur van die periode

Voor een eigen gedenkplaats, waarvoor het uitsluitend recht tot plaatsing van een gedenkteken is verleend voor de tijd van 20 jaar, voor de duur van die periode

Voor een eigen gedenkplaats, waarvoor het uitsluitend recht als bedoeld in 4.1.15 is verlengd met 10 jaar, voor de duur van die periode

€ 972,--

€ 627,--

€ 579,--

€ 380,--

€ 579,--

€ 3.415,--

€ 579--

€ 6.507,--

€ 579,--

€ 354,--

€ 240,--

€ 1.070,--

€ 487,--

€ 258,--

€ 292,--

€ 155,--

€ 317,--

€ 167,--

€ 340,--

€ 180,--

€ 487,--

€ 292,--

€ 258,--

€ 155,--

€ 979,--

€ 582,--

Hoofdstuk 5

Overschrijving van verleende rechten

5.1

Voor het overschrijven van een recht op een eigen graf als bedoeld in artikel 20 van de Beheersverordening begraafplaatsen 2006 wordt geheven

€ 29,--

Hoofdstuk 6

Opgraven en verstrooien

6.1

Voor zowel het opgraven van een lijk als voor het na opgraven weer opnieuw begraven daarvan in een ander graf.

€ 1.297,--

6.1.1

Voor het verlengen van de begraafcyclus door middel van het samenvoegen van de stoffelijke resten van één lijk in hetzelfde graf wordt een recht geheven gelijk het bedrag dat overeenkomstig hoofdstuk 2 voor het begraven wordt geheven

€ 1.399,--

6.2

Voor zowel het opgraven of verwijderen van een asbus of urn als voor het herplaatsen daarvan in een ander graf of andere urnenkelder

€ 200,--

6.3

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.4.1

6.3.4.2

Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven:

In een eigen graf

In een algemeen graf

In een kindergraf

Op een verstrooiingsplaats of eigen graf:

In aanwezigheid van nabestaanden

Zonder nabestaanden

€ 200,--

€ 200,--

€ 121,--

€ 200,--

€ 129,--

Behoort bij raadsbesluit van 8 november 2018

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 8 november 2018 met nummer 116-2018.

De raad voornoemd,

drs. A. Oudbier

raadsgriffier

drs. J.C.G.M. Berends MPA

voorzitter