Ondermandaatbesluit ambtelijk opdrachtgever hoofd afdeling water en groen 2018

Geldend van 03-01-2018 t/m heden

Intitulé

Besluit van 21 december 2017 van het hoofd van de afdeling water en groen in diens rol als ambtelijk opdrachtgever, PZH-2017-633419552 (DOS-2015-0007878), tot vaststelling van het ondermandaat ten behoeve van de onder hem ressorterende ambtelijk opdrachtnemers (Ondermandaatbesluit ambtelijk opdrachtgever hoofd afdeling water en groen 2018)

Het hoofd van de afdeling water en groen;

Gelet op;

 • -

  het mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de provinciale organisatie 2018 van 12 december 2017 (Provinciaal blad 2017, 5831), en

 • -

  het ondermandaatbesluit van de secretaris voor de provinciale organisatie 2018 van 15 december 2017 (Provinciaal blad 2017, 5927),

Besluit:

vast te stellen het Ondermandaatbesluit ambtelijk opdrachtgever hoofd afdeling water en groen 2018.

Artikel 1 Ondermandaat

Aan de ambtelijk opdrachtnemers van de hierna te noemen opgaven worden de bevoegdheden behorende bij de mandaatnummers AAA16, AAA18 en AAA22 toegekend, voor zover ze betrekking hebben op de desbetreffende opgave:

 • ·

  Gebiedenaanpak

 • ·

  Adaptieve Delta

 • ·

  Programma Zuid-Hollands Groen

 • ·

  PMR / Buytenland van Rhoon

 • ·

  Herinrichting Meeslouwerplas

Artikel 2 Intrekking ondermandaatbesluiten

Het Ondermandaatbesluiten ambtelijk opdrachtgever hoofd afdeling water en groen september 2017 (Proviniaal blad 2017, 4126) wordt ingetrokken.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaatbesluit ambtelijk opdrachtgever hoofd afdeling water en groen 2018.

Den Haag, 21 december 2017

J. H. Damen