Regeling arbeidsduur, werktijden en verlof gemeente Zundert 2017

Geldend van 18-08-2017 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2017

Intitulé

Regeling arbeidsduur, werktijden en verlof gemeente Zundert 2017

Algemene gegevens

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

gezien de bereikte overeenstemming met de Ondernemingsraad d.d. 29-06-2017

besluit:

1. Vast te stellen de regeling arbeidsduur, werktijden en verlof gemeente Zundert 2017

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

CAR-UWO: De Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Zundert, zoals vastgelegd en gewijzigd in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst.

Adequate bezetting: De personele bezetting die nodig is om een minimum aan dienstverlening te garanderen, dan wel te voorzien in de bereikbaarheid van een eenheid te bepalen door de adjunct directeur.

Arbeidstijdenwet: Deze wet gaat over arbeids- en rusttijden en kent een standaardregeling en een overlegregeling. De standaardregeling bevat de normen die in normale omstandigheden gelden. De overlegregeling mag alleen na collectief overleg (meestal bij CAO-onderhandelingen) worden ingevoerd.

Bedrijfstijd: De tijd gedurende welke arbeid kan worden verricht voor de gemeente Zundert.

Brugdag: Een dag die ligt tussen twee dagen waarop geen arbeid wordt verricht.

Diensttijd: De in dienst van een publiekrechtelijk orgaan doorgebrachte diensttijd.

Feestdag: Nieuwjaarsdag, tweede paasdag, 5 mei, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, beide kerstdagen en de dag waarop de verjaardag van de koning wordt gevierd.

Feitelijke arbeidsduur: De arbeidsduur zoals die voor de medewerker voor een bepaalde dag of voor een bepaalde week is vastgesteld.

Formele arbeidsduur: De arbeidsduur volgens de aanstelling.

Functieschaal: Schaal waarin de functie is ingeschaald conform de procedureregeling organieke functiebeschrijving en – waardering gemeente Zundert.

Medewerker: De medewerker in de zin van de artikelen 1:1, 1:2, 1:2:1 van de CAR-UWO, alsmede de werknemer met een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 2:5:1 van de CAR-UWO.

Volledige betrekking: De volledige betrekking als bedoeld in artikel 1:1 eerste lid onder k, van de CAR-UWO.

Artikel 2 Toepassing

 • a.

  Deze regeling is van toepassing op alle medewerkers werkzaam bij de gemeente Zundert.

 • b.

  De regeling bestaat uit een standaard en een bijzondere regeling.

 • c.

  De standaardregeling is van toepassing op medewerkers die zelf (enige) regelruimte hebben met betrekking tot het bepalen van hun vastgelegde werktijden.

 • d.

  De bijzondere regeling is van toepassing op medewerkers waarvoor de individuele werktijden eenzijdig door de werkgever worden vastgesteld. Burgemeester en wethouders bepalen welke functies/functiegroepen onder de bijzondere regeling vallen.

Dit zijn de:

Buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand

Buitengewoon opsporingsambtenaren

Bodes

Medewerkers Servicedienst

Ambtenaren burgerlijke stand

Medewerkers Receptie

Medewerkers Griffie

Artikel 3 Bedrijfstijd en pauzes

 • a. De bedrijfstijd (voor zowel de binnendienst als de servicedienst) is vastgesteld van maandag tot en met donderdag tussen 7.00 uur en 18.00 uur. Op vrijdag in de even weken tussen 7.00 uur en 18.00 uur en in de oneven weken tussen 7.00 uur en 13.00 uur (uitgezonderd avondopenstelling, avondvergadering, ondersteuning huwelijk, etcetera). Op vrijdagmiddag in de even weken is alleen het pand aan de Markt geopend om arbeid te verrichten. Voor medewerkers met een parttime dienstverband geldt dat zij gehouden zijn aan het verrichten van arbeid overeenkomstig de omvang van hun dienstbetrekking per week en de op hun dienstverband van toepassing zijnde werktijdenafspraken per dag/week.

 • b. De pauzes kunnen worden genomen volgens de bepalingen van de Arbeidstijdenwet. De lunchpauze dient minimaal een half uur te bedragen.

Artikel 4 Dagvenster

 • a. Medewerkers kunnen werkzaamheden verrichten binnen het dagvenster van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 uur en 22.00 uur.

 • b. De werkgever kan, op voorwaarde van instemming door de medewerker, de feitelijke arbeidsduur per week op een andere omvang vaststellen dan de formele arbeidsduur per week.

Artikel 5 Compensatie-uren en arbeidsongeschiktheid

a.Bij medewerkers met een aanstelling met compensatie-uren, aangegaan voor 1 juli 2017, vindt bij een aaneengesloten periode van arbeidsongeschiktheid van langer dan vier weken, met ingaande van de vijfde week, wekelijks een korting op de compensatie-uren plaats. Deze korting bedraagt steeds 1/52 van het op jaarbasis toegekende aantal compensatie-uren.

Artikel 6 Bezetting en werkafspraken

 • a. De eenheden dragen zelf zorg voor een adequate bezetting van zijn of haar eenheid. Met medewerkers worden basisafspraken gemaakt over de werktijden, verlof en werkplanning binnen het dagvenster. Wanneer door ziekte en/of verlof van collega(s) een adequate bezetting niet gerealiseerd kan worden zal de coördinator, dan wel de adjunct directeur, van deze basisafspraken afwijken.

 • b. Uitgangspunt bij het maken van de basisafspraken over de werktijden is externe en interne dienstverlening.

Artikel 7 Buitendagvenstertoelage

 • a. Indien de medewerker buiten het dagvenster werkzaamheden moet verrichten, komt hij in aanmerking voor de buitendagvenstertoelage zoals beschreven in artikel 3:12 CAR-UWO. Deze vergoeding bedraagt per gewerkt uur een percentage van het uurloon. De gewerkte uren buiten het dagvenster worden in tijd gecompenseerd.

 • b. De medewerker maakt over het compenseren nadere afspraken met de coördinator dan wel met de adjunct directeur.

 • c. De medewerker die een functie bekleedt waaraan een functieschaal 11 of hoger verbonden is, heeft conform artikel 3:12 CAR-UWO geen recht op een buitendagvenstertoelage.

Artikel 8 Beschikbaarheidsdiensten

 • a. De medewerker die is aangewezen voor het verrichten van beschikbaarheidsdiensten kan recht hebben op een vergoeding zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van de CAR-UWO.

 • b. Als de medewerker opgeroepen wordt tijdens zijn beschikbaarheidsdienst en werkzaamheden verricht binnen het dagvenster, dan heeft de medewerker voor de uren binnen het dagvenster recht op compensatie in tijd. De medewerker maakt hierover afspraken met zijn coördinator dan wel de adjunct directeur.

 • c. Als de medewerker opgeroepen wordt tijdens zijn beschikbaarheidsdienst en werkzaamheden verricht buiten het dagvenster, dan komt de medewerker voor de uren buiten het dagvenster in aanmerking voor de buitendagvenstertoelage.

Artikel 9 Bijzondere regeling

a.De bijzondere regeling is alleen van toepassing op de functiegroepen en functies:

Buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand

Buitengewoon opsporingsambtenaren

Bodes

Medewerkers Servicedienst

Ambtenaren burgerlijke stand

Medewerkers Receptie

Medewerkers Griffie

 • b.

  De werktijden voor deze groep medewerkers worden vastgesteld door werkgever, conform artikel 4.4 CAR-UWO.

 • c.

  Het college kan de functiegroepen en functies wijzigen.

 • d.

  Medewerkers die vallen binnen de bijzondere regeling kunnen conform de bepalingen in de CAR-UWO hoofdstuk 3 aanspraak maken op de overwerkvergoeding (artikel 3.18), toelage onregelmatige dienst (artikel 3.11) en beschikbaarheidstoelage (artikel 3:13).

Artikel 10 Vakantieverlof

 • a.

  Het basis vakantieverlof is conform het gestelde in artikel 6:2 van de CAR-UWO.

 • b.

  Het basisverlof verkregen volgens lid a wordt vermeerderd met 16 'Zundertse' verlofuren.

 • c.

  Het in lid a en b vermelde verlof wordt in het kader van leeftijdsfasebewust personeelsbeleid voor een medewerker met een volledige betrekking vermeerderd met:

  • 1.

   21,6 uren, indien de medewerker de leeftijd van 19 jaar nog niet heeft bereikt;

  • 2.

   14,4 uren, indien de medewerker de leeftijd van 19 jaar heeft bereikt;

  • 3.

   7,2 uren, indien de medewerker de leeftijd van 20 jaar heeft bereikt;

  • 4.

   7,2 uren, met ingang van het kalenderjaar waarin de leeftijd van 30 jaar wordt bereikt;

  • 5.

   14,4 uren, met ingang van het kalenderjaar waarin de leeftijd van 40 jaar wordt bereikt of een overheidsdiensttijd van 15 tot en met 24 jaar is bereikt;

  • 6.

   21,6 uren, met ingang van het kalenderjaar waarin de leeftijd van 45 jaar wordt bereikt;

  • 7.

   28,8 uren, met ingang van het kalenderjaar waarin de leeftijd van 50 jaar wordt bereikt of een overheidsdiensttijd van 25 tot en met 39 jaar is bereikt;

  • 8.

   36 uren, met ingang van het kalenderjaar waarin de leeftijd van 55 jaar wordt bereikt;

  • 9.

   43,2 uren, met ingang van het kalenderjaar waarin de leeftijd van 60 jaar wordt bereikt of een overheidsdiensttijd van 40 jaar of meer.

Het aantal vakantie-uren verkregen volgens lid b wordt vermeerderd met het hoogste aantal uren behorende bij diensttijd of leeftijd. Deze vermeerdering wordt genoten met ingang van het kalenderjaar waarin de desbetreffende diensttijd of leeftijd wordt bereikt.

 • d.

  Het in het lid a vermelde verlof wordt verhoogd met 7,2 uren bij iedere medewerker ingeschaald in schaal 11 of hoger. Voor deze medewerkers vervalt het recht op overwerktoeslag.

 • e.

  Bij medewerkers met een deeltijd dienstverband wordt het verlof, zoals genoemd in lid a t/m d van dit artikel, naar rato van de deeltijdfactor toegepast.

 • f.

  Bij indiensttreding en uitdiensttreding in de loop van het kalenderjaar wordt het verlof, zoals genoemd in lid a t/m e van dit artikel, naar rato van het aantal werkzame maanden toegekend.

Artikel 11 Niet opgenomen uren

Verlofuren dienen in de loop van het jaar, bij voorkeur in de maanden juli en augustus, te worden opgenomen mits hiermee de bedrijfsvoering niet in het gedrang komt. Met inachtneming van het onderstaande en mits het dienstbelang zich daar niet tegen verzet is het overschrijven van verlofuren naar een volgend kalenderjaar mogelijk tot 36 uur zonder instemming van de adjunct directeur. Bij medewerkers met een deeltijd dienstverband is dit van overeenkomstige toepassing naar rato van de deeltijdfactor.

Artikel 12 Dagen waarop geen arbeid kan worden verricht in verband met lokale sluiting gemeentehuis

 • a. Met inachtneming van de vastgestelde feestdagen worden als dagen waarop geen arbeid kan worden verricht, aangewezen:

 • - de vrijdag na Hemelvaart

 • - de maandag na Corso-zondag

 • b. Het voor deze dagen genoten verlof wordt in mindering gebracht op het verlofsaldo.

 • c. Burgemeester en wethouders kunnen vooraf per kalenderjaar maximaal 2 brugdagen aanwijzen. Het voor de brugdagen genoten verlof wordt in mindering gebracht op het verlof saldo.

 • d. Bij ziekte van de medewerker tijdens een verplicht aangewezen dag of dagdeel, vervalt het recht op verlof.

Artikel 13 Bezoek huisarts, tandarts, specialist etc.

Alleen met toestemming van de leidinggevende kan een compensatie worden gegeven voor een bezoek aan de huisarts, tandarts, specialist, etc. Vanwege de flexibele werktijden wordt ervan uitgegaan dat de medewerker de benodigde tijd voor een dergelijk bezoek op een ander moment kan inhalen.

Artikel 14 Buitengewoon verlof

Het buitengewoon verlof is geregeld in de artikelen 6:4 tot en met 6:4:4 van de CAR-UWO. Hierbuiten kent de gemeente Zundert extra faciliteiten toe aan de medewerker bij:

 • -

  overlijden van echtgenoot of de geregistreerd partner, ouders, pleegouders, stiefouders, kinderen, pleegkinderen, stief- en aangehuwde kinderen gedurende vier werkdagen.

 • -

  bij overlijden van bloed- en aanverwanten in de 2e graad gedurende twee werkdagen, tenzij de medewerker is belast met de regeling van de begrafenis c.q. crematie of (en) nalatenschap. In dat geval wordt ten hoogste vier werkdagen verlof toegekend.

Artikel 15 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, kan het directieteam nadere regels stellen.

Artikel 16 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als "Regeling arbeidsduur, werktijden en verlof gemeente Zundert 2017".

 • 2.

  Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 1-7-2017, onder gelijktijdige intrekking van de huidige "Regeling arbeidsduur, werktijden en verlof 2016".

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 11 juli 2017
Burgemeester en wethouders van Zundert,
de secretaris, de burgemeester,
drs. A.W.A.M. Broos L.C. Poppe-de Looff