Beleidsregel huishoudelijke afvalstoffen

Geldend van 18-08-2017 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel huishoudelijke afvalstoffen

Het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen;

overwegende dat ingevolge artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht een bestuursorgaan beleidsregels kan vaststellen met betrekking tot een hem toekomende of onder zijn verantwoordelijkheid uitgeoefende, dan wel door hem gedelegeerde bevoegdheid;

dat ingevolge artikel 1:3 lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht onder “beleidsregel” mede wordt verstaan: een bij besluit vastgestelde algemene regel, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift, omtrent de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan;

dat ingevolge de Wet milieubeheer wordt verstaan onder huishoudelijke afvalstoffen:

huishoudelijke afvalstoffen: afvalstoffen afkomstig uit particuliere huishoudens, behoudens voor zover het ingezamelde bestanddelen van die afvalstoffen betreft, die zijn aangewezen als gevaarlijke afvalstoffen;

dat de zinsnede “afkomstig uit particuliere huishoudens” nadere duiding behoeft als het gaat om een specifieke vorm van

a) woonzorggebouwen en

b) recreatieterreinen;

ad a), dat bij woonzorggebouwen de traditionele benadering er van uit gaat dat aanleunwoningen bij een woonzorggebouw zijn ingericht voor het voeren van een particulier huishouden maar daarentegen interne kamers in hetzelfde woonzorggebouw niet beschikken over de vereiste mate van zelfstandigheid om als zodanig te kunnen worden aangemerkt gelet op de zorgbehoefte van de bewoners;

dat er als gevolg van ontwikkelingen in de zorg inmiddels nieuwe vormen van zorg- en woonzorggebouwen zijn ontstaan, waarbij bewoners van op zichzelf afzonderlijke percelen op grond van hun persoonlijke situatie een grote zorgbehoefte hebben, vergelijkbaar met de zorgbehoefte van kamerbewoners in een woonzorggebouw;

dat in die gevallen, anders dan bij een traditionele aanleunwoning, de zelfstandigheid die nodig is om te kunnen spreken van een particulier huishouden zich niet voordoet;

ad b), dat afvalstoffen afkomstig van personen die recreatief verblijf houden op recreatieterreinen niet kunnen worden toegerekend aan een bepaald particulier huishouden maar veeleer dienen te worden aangemerkt als afvalstof, afkomstig van het recreatieterrein zoals dat in zijn geheel overeenkomstig zijn bestemming in gebruik is bij een diffuse groep van personen;

besluit vast te stellen de navolgende:

Beleidsregel huishoudelijke afvalstoffen

Artikel 1

In deze beleidsregel wordt bedoeld met:

 • a.

  intramurale zorg: verblijf in een woonzorginstelling voor langere en onafgebroken tijd, waarbij er voor degenen die er verblijven dag- en nachtbegeleiding is:

 • b.

  perceel: het perceel zoals bedoeld in de Wet milieubeheer;

 • c.

  recreatieterrein: een niet openbaar toegankelijk terrein, bestemd en ingericht voor recreatief verblijf, met meerdere recreatieve verblijfsobjecten.

Artikel 2

 • 1. Niet als afvalstoffen afkomstig uit particuliere huishoudens worden aangemerkt afvalstoffen afkomstig van personen woonachtig in of bij een woonzorgcomplex als:

  • a.

   het woonzorggebouw wordt geëxploiteerd door een zorginstelling die beschikt over een toelating conform de Wet toelating zorginstellingen;

  • b.

   de zorginstelling in het handelsregister staat ingeschreven;

  • c.

   de zorginstelling zorggekwalificeerd personeel in dienst heeft of daarvan gebruik maakt via een externe contractpartner waarbij de omvang daarvan een garantie biedt, dat er via de inzet van dit zorggekwalificeerd personeel altijd sprake is van dag- en nachtopvang (24-uurs zorgbegeleiding);

  • d.

   het verblijf van de bewoners een gevolg is van een indicatie vanuit de:

   • -

    Wet langdurige zorg;

   • -

    Wet Maatschappelijke Ondersteuning;

   • -

    Jeugdwet of;

   • -

    aan voornoemde wetten gelijk te stellen wet of regeling.

  • e.

   70% of meer van de bewoners intramuraal in het woonzorggebouw verblijven.

 • 2. Niet als afvalstoffen afkomstig uit particuliere huishoudens worden aangemerkt afvalstoffen afkomstig van personen die recreatief verblijf houden op een recreatieterrein.

Artikel 3

 • 1

  Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking, met dien verstande dat de beleidsregel niet voor 1 januari 2017 in werking treedt.

 • 2

  Deze beleidsregel worden aangehaald als ‘Beleidsregel huishoudelijke afvalstoffen’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in de vergadering van 6 december 2016
Burgemeester en wethouders van Tubbergen,
de secretaris, de burgemeester,
drs. ing. G.B.J. Mensink, mr. M.K.M. Stegers