Mandaatbesluit gemeentesecretaris Bodegraven-Reeuwijk 2017

Geldend van 01-07-2017 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit gemeentesecretaris Bodegraven-Reeuwijk 2017

De gemeentesecretaris van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Regeling resultaatverantwoordelijkheid gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2017;

gelet op artikel 2 en artikel 3 van het Algemeen mandaatbesluit gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2017;

besluit:

vast te stellen het volgende mandaat:

Mandaatbesluit gemeentesecretaris Bodegraven-Reeuwijk 2017

Artikel 1. Aanwijzing resultaatverantwoordelijke medewerkers

Bijlage A 1 bij dit besluit bevat een lijst, waarin per opdracht, project of proces de resultaatverantwoordelijke medewerker is vermeld.

Artikel 2. Vestiging ondermandaat

Aan de resultaatverantwoordelijke medewerkers worden, met inachtneming van de bepalingen van de Regeling resultaatverantwoordelijkheid gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2017 en het Algemeen mandaatbesluit gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2017, alle bevoegdheden ondergemandateerd die de gemeentesecretaris op grond van artikel 2, eerste lid, van de Regeling resultaatverantwoordelijkheid gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2017 en artikel 2, eerste lid, van het Algemeen mandaatbesluit gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2017 van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester krachtens mandaat heeft verkregen.

Artikel 3. Einde ondermandaat

Het ondermandaat vervalt indien:

  • a.

    het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester het mandaat aan de gemeentesecretaris intrekt;

  • b.

    de gemeentesecretaris het ondermandaat intrekt;

  • c.

    de resultaatverantwoordelijke medewerker niet meer onder de verantwoordelijkheid van de gemeentelijke organisatie valt.

Artikel 4. Wijze van ondertekenen

Een krachtens mandaat genomen besluit moet vermelden namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen. Dit moet uit de volgende ondertekening blijken:

Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk,

namens dezen,

handtekening

handtekeningnaam (onder)gemandateerde

De b urgemeester van Bodegraven-Reeuwijk,

namens deze,

handtekening

handtekeningnaam (onder)gemandateerde

Artikel 5. Volmacht en machtiging

Het bepaalde in dit besluit is van overeenkomstige toepassing op door het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester verleende volmachten tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen dan wel machtigingen tot het verrichten van handelingen die noch een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2017 en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

Bodegraven, 29 juni 2017.

De gemeentesecretaris van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk,

drs. J.G. de Jager


Noot
1

(niet bijgevoegd)