Nadere regels (huis)nummering gemeente Asten 2017

Geldend van 28-06-2017 t/m heden

Intitulé

Nadere regels (huis)nummering gemeente Asten 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten;

Gelet op artikel 6 Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet bag), de artikelen 108, 147 en 156 van de Gemeentewet en hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het delegatiebesluit huisnummering aan college van de raad van 9 april 2013;

besluit:

Vast te stellen de Nadere regels (huis)nummering gemeente Asten 2017

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • 1.

  Object: Een verblijfsobject, ligplaats of standplaats.

 • 2.

  Verblijfsobject: Een VERBLIJFSOBJECT is de kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is.

 • 3.

  Ligplaats: Een LIGPLAATS is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, die bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig.

 • 4.

  Standplaats: Een STANDPLAATS is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen terrein of gedeelte daarvan dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon -, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte.

Artikel 2. Situaties voor het toekennen van huisnummers

In de navolgende situaties vindt een mutaties in de huisnummering plaats:

 • a.

  Nieuwbouw: er is sprake van een nieuw object, waardoor een nieuw huisnummer moet worden toegekend.

 • b.

  Sloop: een bestaand object verdwijnt, waardoor het bestaande huisnummer moet worden ingetrokken.

 • c.

  Splitsing: één object wordt gesplitst in meerdere objecten waardoor het oude nummer moet worden ingetrokken en meerdere nieuwe nummers moeten worden toegekend.

 • d.

  Samenvoeging: meerdere objecten worden samengevoegd tot één object, waardoor de oude huisnummers moeten worden ingetrokken en er één nieuw huisnummer wordt verstrekt.

 • e.

  Vernummering: meerdere objecten krijgen een nieuw huisnummer, waardoor de oude huisnummers moeten worden ingetrokken.

 • f.

  Nummering op verzoek: op verzoek van belanghebbenden of derden, indien de noodzaak daarvoor in verband met gewijzigde of te wijzigen omstandigheden is aan te tonen, kan een bestaand nummer (of adres) wijzigen, waardoor het oude nummer moet worden ingetrokken en een nieuw nummer moet worden toegekend. Het intrekken en toekennen van nieuwe huisnummers geschiedt door middel van nummerbeschikkingen.

 • g.

  Constatering nog niet opgenomen object: het kan voorkomen dat aan een reeds bestaand pand ten onrechte nog geen nummer is toegekend.

Artikel 3. Wijze van nummeren

 • a. Het (huis)nummeren geschiedt, gezien vanuit het centrum, oplopend. Het centrum in de kern is de publieksingang van het gemeentehuis. In de kerkdorpen is het centrum de voorzijde van de r.-k. kerk in plaats van het gemeentehuis. Op wegen die loodrecht op deze richting liggen, nummeren volgens de richting met de wijzers van de klok mee.

 • b. Indien bovenstaande regel geen duidelijkheid geeft, dan wordt genummerd, gezien vanaf de hoofdweg, oplopend.

 • c. De situering van de voordeur is leidend bij het toekennen van een adres.

 • d. Gezien vanuit de oplopende nummering, worden aan de rechter zijde van de openbare ruimte de even nummers toegekend en aan de linker zijde de oneven nummers.

 • e. De huisnummering van doodlopende openbare ruimten dient aan te vangen vanaf de aangrenzende weg.

 • f. Indien de openbare ruimte uitkomt op een plein (en deze dezelfde naam draagt) dient doorgenummerd te worden alsof het plein onderdeel is van deze weg.

 • g. Gebouwen met meerdere hoofdtoegangen tot verblijfsobjecten dienen in evenveel delen opgedeeld te worden. Ieder deel dient afzonderlijk van een nummer of nummerreeks voorzien te worden. Indien de hoofdtoegangen aan verschillende wegen gelegen zijn dient men de nummering van deze wegen aan te houden.

 • h. Bij sterk wisselende bebouwing moeten de even en oneven huisnummers aan elkaar worden gerelateerd.

 • i. Voor ruimten tussen gebouwen, die in de toekomst mogelijk bebouwd worden, moet het maximaal verwachten aantal huisnummers worden gereserveerd.

Artikel 3 Huisletters

 • a. Indien eenzelfde nummer noodzakelijkerwijs moet worden gebruikt voor twee of meer objecten, dan wordt per object een onderscheid gemaakt door toevoeging van een huisletter;

 • b. De huisletters worden met kleine letters uitgegeven. De letters i / j / l / o / q / u en y worden, in verband met verwarring met cijfers en andere letters, niet gebruikt.

Artikel 4 Huisnummertoevoeging

Indien een nieuw object ontstaat tussen twee bestaande objecten met daarbij een huisnummer gevolgd door huisletters, dan wordt in het veld ‘toevoeging’ oplopend numeriek genummerd.

Artikel 5 Beslissingen in gevallen waarin deze regeling niet voorziet

De gemandateerde beslist namens het college in gevallen waarbij deze nadere regels (huis)nummering gemeente Asten niet voorzien.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Het uitvoeringsvoorschrift Nummering 2010 wordt ingetrokken op het moment dat deze regeling in werking treedt.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Nadere regels (huis)nummering gemeente Asten 2017

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten van 20 juni 2017.
college van burgemeester en wethouders van Asten.
mr. W.M.A. Verberkt
secretaris
mr. H.G. Vos
burgemeester