Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noord-Beveland houdende regels omtrent subsidiëring in het kader van dorpsvernieuwing Subsidieregeling Dorpsvernieuwing Noord-Beveland 2017

Geldend van 01-06-2017 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Dorpsvernieuwing Noord-Beveland 2017

De raad van de gemeente Noord-Beveland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 april 2017;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2, derde lid van de Algemene Subsidieverordening Noord-Beveland 2014;

b e s l u i t:

vast te stellen het algemeen verbindend voorschrift van de gemeenteraad van de gemeente Noord-Beveland, houdende regels omtrent subsidiëring in het kader van dorpsvernieuwing, citeertitel Subsidieregeling Dorpsvernieuwing Noord-Beveland 2017.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  de subsidieregeling: de onderhavige “Subsidieregeling Dorpsvernieuwing 2017 Noord-Beveland”;

 • 2.

  beschermd dorpsgezicht: het gedeelte van de oude kern van Colijnsplaat dat bij ministerieel besluit op 14 maart 1996 is aangewezen tot beschermd dorpsgezicht, in de zin van artikel 1 onder g van de Monumentenwet 1988;

 • 3.

  deeltijdwoning: een tweede woning die niet betrokken wordt als hoofdverblijf en niet verhuurd wordt aan recreanten;

 • 4.

  permanente woning: een woning die gebruikt wordt als hoofdverblijf, waar men ook staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens.

Artikel 2. Toepassingsgebied

De subsidieregeling geldt voor bestaande woningen, bestemd en gebruikt voor permanente bewoning en/of deeltijdbewoning, die gelegen zijn binnen het beschermde dorpsgezicht van Colijnsplaat of aan de Dorpsdijk te Wissenkerke.

Artikel 3. Doel en uitgangspunt

 • 1. Doel van de subsidieregeling is door middel van subsidiëring woningen aan de Dorpsdijk in Wissenkerke en binnen het beschermde dorpsgezicht van Colijnsplaat op te laten knappen en het straatbeeld te verbeteren.

 • 2. Alleen natuurlijke personen kunnen een beroep kunnen doen op de subsidieregeling.

 • 3. Iedere natuurlijke persoon komt in aanmerking voor deze subsidieregeling, ongeacht inkomenshoogte of vermogen, mits voldaan wordt aan de voorwaarden gesteld in deze regeling.

 • 4. De subsidieregeling is zodanig opgesteld dat de aanvrager weinig gegevens heeft te overleggen, deze overzichtelijk zijn en eenvoudig te controleren.

Artikel 4. Geldelijke middelen

 • 1. Subsidies worden toegekend uit het Fonds Stedelijke Vernieuwing.

 • 2. Subsidies worden toegekend mits de geldelijke middelen toereikend zijn. Jaarlijks, dat wil zeggen per boekjaar, is een bedrag van € 100.000 beschikbaar, tenzij door de gemeenteraad een ander bedrag wordt bepaald. Dit bedrag wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidie-aanvragen.

Artikel 5. Subsidiabele maatregelen en bijdragen

1.

Vervangen van houten dakgoten, per meter

€ 35

2.

Vervangen van zinken dakgoten, per meter

€ 35

3.

Vervangen van kunststof dakgoten, per meter

€ 15

4.

Vervangen van houten kozijnen, per meter

€ 25

5.

Vervangen van kunststof kozijnen, renovatieprofiel, per meter

€ 20

6.

Uitvoeren van schilderwerk, kozijnen, goten, boeiboorden, daklijsten, per meter

€ 30

7.

Uitvoeren van schilderwerk, deuren, luiken, gevels, per m2

€ 40

8.

Vervangen van houten rabatdelen, per m2

€ 35

9.

Vervangen van houten klossen aan de gevel, per stuk

€ 40

10.

Vervangen van voegwerk in de gevel, per m2

€ 25

11.

Vervangen van stucwerk of aanbrengen van stucwerk op de gevel, per m2

€ 50

12.

Vervangen van metselwerk in de gevel, per m2

€ 30

13.

Vervangen van een dakkapel, per meter

€ 250

14.

Vervangen dakbedekking dakpannen, per m2

€ 50

15.

Renovatie van stoepen op eigen terrein, natuursteen, Voorstraat, per m2

€ 100

16.

Renovatie van stoeppalen op eigen terrein, Voorstraat, per stuk

€ 100

17.

Renovatie van ketting aan stoeppalen, Voorstraat, per meter

€ 25

Artikel 6. Subsidievoorwaarden

 • 1. Er dient vooraf een berekening van de subsidiabele kosten te worden overlegd.

 • 2. De subsidie is uitsluitend van toepassing op onderdelen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

 • 3. Gebruikmaking van andere subsidiebronnen is mogelijk en beïnvloedt niet de hoogte van de gemeentelijke bijdrage.

 • 4. Voor eenzelfde maatregel is er per woning slechts één keer subsidie mogelijk.

 • 5. Per woning geldt er een maximaal subsidiebedrag van € 5000.

Artikel 7. Aanvraag, toekenning en uitbetaling

 • 1. De subsidie moet worden aangevraagd via het door de gemeente te verstrekken aanvraagformulier “Subsidieregeling Dorpsvernieuwing gemeente Noord-Beveland”.

 • 2. De subsidie moet worden aangevraagd voordat er met de werkzaamheden is aangevangen.

 • 3. De aanvraag bestaat behalve het ingevulde aanvraagformulier uit de volgende bescheiden:

  • a.

   foto’s van de betreffende woning;

  • b.

   een omschrijving met documentatie van de uit te voeren werkzaamheden;

  • c.

   opgave van toe te passen materialen.

 • 4. Een beslissing op de aanvraag zal genomen worden binnen 4 weken nadat de aanvraag is ingediend en compleet is.

 • 5. Er mag geen aanvang worden gemaakt met de werkzaamheden, voordat er een beslissing op de aanvraag is genomen.

 • 6. Na uitvoering van de werkzaamheden dienen deze gereedgemeld te worden op een door de gemeente te verstrekken gereedmeldingsformulier, waarbij tevens de aanschafbewijzen met daarop aangegeven de bijbehorende kosten dienen te worden overlegd.

 • 7. Een beslissing over de uitbetaling zal genomen worden binnen 4 weken na de gereedmelding.

 • 8. Wanneer er voor de uit te voeren werkzaamheden een omgevingsvergunning vereist is en deze niet is aangevraagd en/of niet kan worden vergund, vervalt de aanspraak op subsidie.

Artikel 8. Hardheidclausule

Indien toepassing van deze verordening zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard kunnen burgemeester en wethouders afwijken van de bepalingen van deze verordening.

Artikel 9. Evaluatie

Binnen 1 jaar na inwerkingtreding van deze regeling of zodra het jaarlijks beschikbare bedrag is toegekend zal een evaluatie plaatsvinden van de werking van deze regeling.

Artikel 10. Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als “Subsidieregeling Dorpsvernieuwing Noord-Beveland 2017” en treedt in werking op 1 juni 2017.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Noord-Beveland in zijn openbare vergadering van 24 mei 2017.
De griffier, De voorzitter,
C.H. Poortvliet M.J.A. Delhez MSc

Bijlage 1

Subsidieregeling dorpsvernieuwing 2017 ER bijlage 1

Bijlage 2

Subsidieregeling dorpsvernieuwing 2017 ER bijlage 2