Besluit van de verenigde vergadering van het waterschap De Groote Waard houdende het peil in het peilgebied De Oude Klem

Geldend van 01-04-1994 t/m heden

Intitulé

Peilbesluit De Oude Klem

De Verenigde Vergadering van het Waterschap De Groote waard,

gelet op het op 9 januari 1947 door haar rechtgvoorgangers genomen ''De Oude Klem'' als deelgebied van het huidige bemalingsgebied van het gemaal ''Overwater'' (goedgekeurd door gedeputeerde staten op 28 januari 1948 onder nr. 134);

in aanmerking nemende dat het bemaringegebied onderdeel uitmaakt van de ruilverkaveling Hoeksche Waard Oost;

in relatie tot de in het peilgebied gewenste waterbeheereing - mede gelet op de hoogteligging, de bodemgesteldheid, het bodemgebruik en de overige bij de waterbeheersing betrokken belangen - noodzakelijk is de peilen van de waterstand te herzien c.q. opnieuw vast te stellen;

in aannerking nemende dat het ontwerp-peilbesluit na tijdige voorafgaande openbare bekendmaking volgens de daarvoor geldende voorschriften gedurende de periode van 5 juri 1993 tot 5 september 1993 op de daartoe in de Verordening Waterhuishouding Zuid-Holland aangewezen plaats ter inzage heeft gelegen, terwijl geen bezwaren tegen het ontwerp zijn ingebracht c.q. nadat op de ingebrachte bezwaren is beschikt;

gelet op het bepaalde in:

de Wet op de Waterhuighouding, artikel 16;

de Verordening Waterhuishouding Zuid-Holland, artikelen 32 en verder;

besluit:

  • 1. het eerder door haar rechtsvoorgangers genomen besluit tot vaststelling van het peil van de waterstand in het onderhavige peilgebied, voorzover nodig in te trekken en

  • 2. het peil van de waterstand in het peilgebied ''De Oude Klem'' als deelgebied van het bemalingsgebied van het gemaal ''Overwater'' opnieuw vast te stellen als volgt:

    foto

    Een en ander als op de bij dit besluit behorende gewaarmerkte kaart is aangegeven.

  • 3. dat dit peilbesluit in werking treedt op het moment dat het onherroepelijk is geworden, danwel op een nader door dijkgraaf en heemraden te bepalen (later gelegen) tijdstip dat samenhangt met de gereedkoming van voor de handhaving van de peilen benodigde ruilverkavelingswerken in het gebied.

Ondertekening

Aldus vastgesteld te Klaaswaal, dd. 10 maart 1994.
De Verenigde Vergadering van het waterschap
De Groote Waard,
de secretaris, de voorzitter,
A.G. Hoogerduijn. J. van der Linden.

Bijlage 1 Peilbesluit De Oude Klem

Peilbesluit De Oude Klem

Bijlage 2 Waterstaatkundige kaart De Oude Klem

Waterstaatkundige kaart De Oude Klem