Besluit van de Verenigde Vergadering van het waterschap De Brielse Dijkring houdende het peil in het peilgebied Groot Voorne-West

Geldend van 01-04-1999 t/m 27-06-2018

Intitulé

Peilbesluit Groot Voorne-West

DE VERENIGDE VERGADERING VAN HET WATERSCHAP DE BRIELSE DIJKRING;

gelezen het voorstel van dijkgraaf en heemraden van 24 februari 1999;

gelet op de artikelen 16 van de Wet op de waterhuishouding, 148 van de Waterschapswet en hoofdstuk 4 van de Verordening waterbeheer Zuid-Holland;

BESLUIT:

  • I. Te beslissen op het commentaar als aangegeven in het bij dit besluit behorend voorstel.

  • II. Vast te stellen het peilbesluit Groot Voorne-West, overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekening nr. 70.055.1.8.14 en weergegeven in onderstaande staat

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 maart 1999.
De Verenigde Vergadering voornoemd,
de secretaris, de wnd. voorzitter,

Bijlage 1 Verzoek tot verlening VV peilbesluit Groot Voorne West

Verzoek tot verlening VV peilbesluit Groot Voorne West

Bijlage 2 Vaststelling VV peilbesluit Groot Voorne West

Vaststelling VV peilbesluit Groot Voorne West

Bijlage 3 Goedkeuring verlenging GS peilbesluit Groot Voorne West

Goedkeuring verlenging GS peilbesluit Groot Voorne West

Bijlage 4 Goedkeuring GS peilbesluit Groot Voorne West

Goedkeuring GS peilbesluit Groot Voorne West

Bijlage 5 Peilbesluit Groot Voorne West rapport

Peilbesluit Groot Voorne West rapport

Bijlage 6 Peilbesluit Groot Voorne West tabellen

Peilbesluit Groot Voorne West tabellen

Bijlage 7 Peilbesluit Groot Voorne West bijlage 1

Peilbesluit Groot Voorne West bijlage 1

Bijlage 8 Peilbesluit Groot Voorne West bijlage 2

Peilbesluit Groot Voorne West bijlage 2

Bijlage 9 Peilbesluit Groot Voorne West bijlage 3

Peilbesluit Groot Voorne West bijlage 3

Bijlage 10 Peilbesluit Groot Voorne West bijlage 4, 5, 6 en 7

Peilbesluit Groot Voorne West bijlage 4, 5, 6 en 7

Bijlage 11 Bodemkaart Groot Voorne West

Bodemkaart Groot Voorne West

Bijlage 12 Cultuurkaart Groot Voorne West

Cultuurkaart Groot Voorne West

Bijlage 13 Hoogtekaart (noordelijk deel) Groot Voorne West

Hoogtekaart (noordelijk deel) Groot Voorne West

Bijlage 14 Hoogtekaart (zuidelijk deel) Groot Voorne West

Hoogtekaart (zuidelijk deel) Groot Voorne West

Bijlage 15 Natuurgebiedenkaart Groot Voorne West

Natuurgebiedenkaart Groot Voorne West

Bijlage 16 Overzichtkaart peilgebieden Groot Voorne West

Overzichtkaart peilgebieden Groot Voorne West

Bijlage 17 Overzichtkaart veranderende peilen Groot Voorne West

Overzichtkaart veranderende peilen Groot Voorne West

Bijlage 18 Planologische kaart Groot Voorne West

Planologische kaart Groot Voorne West

Bijlage 19 Waterstaatkundige kaart (noordelijk deel) Groot Voorne West

Waterstaatkundige kaart (noordelijk deel) Groot Voorne West

Bijlage 20 Waterstaatkundige kaart (zuidelijk deel) Groot Voorne West

Waterstaatkundige kaart (zuidelijk deel) Groot Voorne West