Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2017

Geldend van 25-04-2017 t/m heden

Intitulé

Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2017

Paragraaf 1 Begripsomschrijving

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  informatie: gegevens neergelegd in schriftelijke stukken en ander materiaal dat gegevens bevat;

 • b.

  advies: het kenbaar maken van deskundig oordeel;

 • c.

  bijstand: het verzamelen en verwerken van informatie en het verlenen van hulp bij de redactionele vormgeving van voorstellen, amendementen en moties;

 • d.

  ambtelijke organisatie: de organisatie in dienst van het college met als hoofd de gemeentesecretaris;

 • e.

  griffie: de organisatie in dienst van de gemeenteraad met als hoofd de griffier.

Paragraaf 2 Ambtelijke bijstand

Artikel 2 Verzoek om ambtelijke bijstand

 • 1. Een raadslid wendt zich tot de griffier met een verzoek om: a. feitelijke informatie en inzage in of afschriften van documenten; b. bijstand bij het opstellen van voorstellen, amendementen en moties of andere bijstand.

 • 2. De informatie, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, wordt door de griffier, een medewerker van de griffie of, op verzoek van de griffier, door tussenkomst van de gemeentesecretaris, door een medewerker van de ambtelijke organisatie gegeven.

 • 3. De bijstand, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt verleend door de griffier of een medewerker van de griffie. Indien de gevraagde bijstand niet door de griffier of een medewerker van de griffie kan worden verleend kan de griffier de gemeentesecretaris verzoeken, één of meer ambtenaren aan te wijzen, die de gevraagde bijstand verlenen.

Artikel 3 Verlening ambtelijke bijstand

 • 1. Bijstand door de ambtelijke organisatie wordt verleend tenzij het aannemelijk is dat de bijstand geen betrekking heeft op de werkzaamheden van de raad;

 • 2. De secretaris beoordeelt of ambtelijke bijstand op grond van het eerste lid geweigerd wordt.

 • 3. Indien de bijstand op grond van het eerste lid wordt geweigerd, deelt de secretaris dit met redenen omkleed mee aan de griffier, die op zijn beurt het raadslid dat het verzoek heeft ingediend in kennis stelt.

Artikel 4 Weigering verzoek ambtelijke

Indien het verzoek om bijstand door de gemeentesecretaris wordt geweigerd kan de griffier of het betrokken raadslid het verzoek voorleggen aan het presidium.

Artikel 5 Ontevreden over ambtelijke bijstand

 • 1.

  • Indien een raadslid niet tevreden is over de verleende bijstand, doet hij hiervan mededeling aan de griffier, die dit bespreekt met de gemeentesecretaris.

 • 2.

  • Indien overleg met de gemeentesecretaris niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing leggen zij de zaak voor aan het presidium.

Paragraaf 3 Fractieondersteuning

Artikel 6 Materiële en faciliterende ondersteuning

De fracties, zoals bedoeld in het Reglement van Orde voor de gemeenteraad, hebben recht op materiële en faciliterende ondersteuning ten behoeve van het functioneren van de fractie zoals nader gespecificeerd in de bij deze verordening horende toelichting.

Artikel 7 Ondersteuning

De ondersteuning moet ten dienste staan van het versterken van de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol van de fracties.

Paragraaf 4 Slotbepaling

Artikel 8

 • 1. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2017”.

 • 2. Deze verordening treedt direct in werking na vaststelling. Op dat moment vervalt de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2003 van de gemeente IJsselstein.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 6 april 2017

A.J.O. van Kooij

de griffier

mr. P.J.M. van Domburg

de voorzitter

Toelichting

Algemeen

Deze verordening geeft uitvoering aan artikel 33 van de Gemeentewet. Het legt expliciet vast dat de raad en individuele raadsleden een recht op ambtelijke bijstand hebben.

Voor in de raad vertegenwoordigde groeperingen bestaat daarnaast een recht op fractieondersteuning. De uitwerking van deze rechten moet bij verordening worden geregeld.

Artikel 33 van de Gemeentewet laat buiten twijfel dat raadsleden, dus ook die behoren tot een minderheid in de raad, recht hebben op ambtelijke bijstand. Alle raadsleden kunnen dus een beroep doen op deze verordening.

Artikelgewijs

Artikel 2

Indien het gaat om het verzoek om informatie van feitelijke aard, dan wel inzage in of afschrift van documenten, kan een raadslid contact opnemen met de griffier die de gemeentesecretaris kan vragen het verzoek uit te zetten bij een ambtenaar uit de reguliere ambtelijke organisatie. Gemeentesecretaris en griffier kunnen uiteraard onderling afspraken maken over afhandeling van relatief eenvoudige verzoeken. Het begrip document wordt hier overigens gebruikt in de betekenis die het in de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) heeft. Met openbaarheid wordt bedoeld openbaar in de zin van de WOB. Voor niet openbare documenten wordt een regeling gegeven in de artikelen 25, 55 en 86 van de Gemeentewet. Er is voor gekozen om de griffier te benoemen als centrale functionaris. Omdat de griffier geen zeggenschap heeft over de reguliere ambtelijke organisatie zal de gemeentesecretaris de ambtenaar die de bijstand verleent moeten aanwijzen.

De bijstand wordt zo spoedig mogelijk verleend. Het is niet mogelijk in de verordening hiervoor vaste termijnen op te nemen in verband met de verschillen in aard en omvang van de werkzaamheden voor een verzoek. De griffier ziet er op toe dat er voortgang blijft in het proces.

Artikel 6

Fractieondersteuning vindt zijn vorm in een materiële ondersteuning. De ondersteuning kan zich uiten in:

 • -

  het beschikbaar stellen van vergaderruimte voor de fracties;

 • -

  de mogelijkheid voor de fracties tot het benoemen van fractieassistenten. Deze assistenten kunnen beschikken over gelijke informatie als de raads- en commissieleden.

Onder ondersteuning wordt in elk geval niet verstaan het toekennen van een financiële toelage per fractie. De raad kan uiteraard besluiten wel een financiële toelage per fractie in te stellen. Daarbij kan de keuze worden gemaakt tussen een vast bedrag per fractie (ongeacht grootte) of een basisbedrag per fractie, aangevuld met een bedrag per fractielid (gedifferentieerd naar grootte).

Artikel 7

De voorwaarde die wordt gesteld aan fractieondersteuning is dat deze wordt aangewend ten behoeve van raadswerkzaamheden. Omdat het bij uitstek om politieke ondersteuning gaat, kan deze inhoudelijk niet te zeer gedetailleerd geregeld worden.