Reglement van orde voor het presidium 2017

Geldend van 25-04-2017 t/m heden

Intitulé

Reglement van orde voor het presidium 2017

Artikel 1 Samenstelling

 • 1. Het presidium is ingesteld op grond van artikel 2 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van IJsselstein 2017.

 • 2. Het presidium bestaat uit de raadsvoorzitter, de plaatsvervangend raadsvoorzitter en één lid per in de raad vertegenwoordigde fractie, waaronder de voorzitters van de raadscommissies en de griffier.

 • 3. De raadsvoorzitter is voorzitter van het presidium, neemt aan de beraadslagingen deel en is stemgerechtigd. Bij verhindering wordt hij vervangen door de plaatsvervangend raadsvoorzitter.

 • 4. De griffier is lid en secretaris van het presidium. Bij verhindering wordt hij vervangen door de plaatsvervangend griffier. De griffier kan als adviseur aan de beraadslagingen deelnemen, maar heeft geen stemrecht.

 • 5. De voorzitter kan voorstellen de gemeentesecretaris uit te nodigen in het presidium.

Artikel 2 Taken van het presidium

Het presidium:

 • a.

  functioneert als agendacommissie en stelt voorlopige agenda’s op voor de vergaderingen van de raadscommissies en de raad;

 • b.

  bewaakt de lange termijn agenda van de raad;

 • c.

  ziet toe op tijdige behandeling van beleidsstukken van verbonden partijen;

 • d.

  stelt jaarlijks een vergaderschema op voor de raadscommissies en de raad;

 • e.

  doet voorstellen voor andere bijeenkomsten van de raadscommissies en de raad en de locatie daarvan;

 • f.

  coördineert werkbezoeken van en aan de raad;

 • g.

  doet voorstellen voor eventuele afwijkende tijdstippen en locaties voor vergaderingen van de raadscommissies en de raad;

 • h.

  bewaakt betrokkenheid van deskundigen en belanghebbenden bij vergaderingen van raadscommissies en raad door het uitnodigen van burgers, maatschappelijke organisaties, externe deskundigen, collegeleden en ambtelijk adviseurs;

 • i.

  coördineert de afhandeling van ingekomen stukken;

 • j.

  coördineert het budgethouderschap van het programma-onderdeel ‘Werkwijze Gemeenteraad”;

 • k.

  neemt besluiten inzake ambtelijke bijstand op grond van de Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2017;

Artikel 3 Vergaderingen

 • 1. Het presidium vergadert volgens een vooraf vastgesteld vergaderschema;

 • 2. Het presidium vergadert ook wanneer de voorzitter, de griffier of minimaal twee van de leden dit, met opgaaf van redenen, nodig achten;

 • 3. Voor de vergadering wordt onder verantwoordelijkheid van de voorzitter een conceptagenda opgesteld en ter vergadering vastgesteld.

Artikel 4 Quorum

 • 1. De vergadering wordt niet gehouden, indien een zodanig aantal leden aanwezig is dat minder dan de helft van het aantal fracties vertegenwoordigd is.

 • 2. Het presidium besluit bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staken van de stemmen adviseren de voorzitter en de griffier over het te nemen besluit en geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

Artikel 5 Agenda en verslag

 • 1. De conceptagenda wordt tenminste een week van tevoren verzonden. In spoedeisende gevallen kan van deze termijn worden afgeweken.

 • 2. De agenda bevat naast de onderwerpen een kort procedurevoorstel en eventuele toelichting.

 • 3. Van de vergaderingen wordt een samenvattend conceptverslag gemaakt, vast te stellen in de eerstvolgende vergadering van het presidium;

 • 4. De concept verslagen worden toegezonden aan de leden van het presidium, de raad, de raadscommissies en het college.

Artikel 6 Openbaarheid

 • 1. De vergaderingen, agenda en vergaderstukken van het presidium zijn in beginsel openbaar;

 • 2. Een (deel van de) vergadering van het presidium is besloten wanneer de voorzitter of tenminste twee leden daarom verzoeken.

 • 3. Van een besloten vergadering kan een afzonderlijke besluitenlijst worden gemaakt.

 • 4. Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het derde lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van het presidium. De voorzitter weigert zo’n verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang.

 • 5. Op een besloten (gedeelte van de) vergadering en de stukken kan geheimhouding worden opgelegd, waarbij artikel 25 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing is.

Artikel 7 Uitleg Reglement van orde presidium

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of bij twijfel omtrent de toepassing daarvan, beslist het presidium op voorstel van de voorzitter.

Artikel 8 Slotbepaling

 • 1. Dit reglement wordt aangehaald als “Reglement van orde voor het presidium 2017”.

 • 2. Dit reglement treedt direct in werking na vaststelling. Op dat moment vervalt het “Reglement van orde voor het presidium 2008”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 6 april 2017

A.J.O. van Kooij

de griffier

mr. P.J.M. van Domburg

de voorzitter