Deelverordening Incidentele subsidies Wijdemeren

Geldend van 24-03-2017 t/m heden

Intitulé

Deelverordening Incidentele subsidies Wijdemeren

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in artikel 4 van de Algemene subsidieverordening 2017 Wijdemeren

besluit de gemeenteraad in te stemmen met

de Deelverordening incidentele subsidies Wijdemeren

Deelverordening incidentele subsidies Wijdemeren – 2017

Artikel 1 – Begripsbepalingen

In aanvulling op de algemene subsidieverordening wordt voor toepassing van deze verordening verstaan onder:

 • 1.

  Incidentele subsidie:

  een subsidie die per initiatief, activiteit of project eenmalig wordt verstrekt.

 • 2.

  Project:

  een geheel van samenhangende activiteiten, begrensd in tijd en middelen en afgesloten met een resultaat gericht op de doelen zoals vermeld in artikel 2.

 • 3.

  Activiteit:

  een openbare, voor iedereen toegankelijke vertoning of gebeurtenis van tijdelijke aard die doelbewust is georganiseerd in het kader van de doelen zoals vermeld onder artikel 2.

 • 4.

  Initiatief:

  De aanvang van een nieuwe vereniging, stichting of samenwerking, gericht op het bereiken van de doelen zoals vermeld onder artikel 2.

 • 5.

  Incident:

  Een onbedoelde onvoorziene gebeurtenis die een negatief gevolg heeft voor de bedoelde activiteiten van de aanvrager.

 • 6.

  Jubileum:

  het bestaan van een stichting, vereniging, organisatie of samenwerking van 25 jaar.

 • 7.

  Tender:

  Jaarlijks wordt voor incidentele subsidie een subsidieplafonds vastgesteld door de gemeenteraad. Organisaties kunnen jaarlijks op 2 momenten aan aanvraag indienen voor incidentele subsidie. De subsidieverstrekker beoordeelt alle aanvragen en maakt een rangschikking. Aan de best beoordeelde aanvragers wordt subsidie verstrekt totdat het beschikbare bedrag is uitgeput.

 • 8.

  Termijn:

  Uiterste inleverdatum waarop de complete aanvraag moet worden ingediend. De eerste termijn loopt tot 1 mei. De tweede termijn loopt tot 1 oktober. Na het sluiten van de termijn worden de ingediende aanvragen beoordeeld volgens de in deze verordening vastgestelde regels.

Artikel 2 – Doelen

De gemeente Wijdemeren beoogd met de incidentele subsidie bij te dragen aan de mogelijkheid van bijzondere projecten, initiatieven en activiteiten gericht op het welzijn en welbevinden van inwoners uit Wijdemeren. De incidentele subsidie richt zich niet op aanvragen waarvoor andere nadere regels zijn vastgesteld zoals voor energie, woningen, recreatie en toerisme. Uit de aanvraag voor incidentele subsidie blijkt dat de aanvrager zich richt op een van de volgende doelen:

 • 1.

  Inwoners komen in aanraking met kunst en cultuur

 • 2.

  Inwoners nemen deel aan sport en/of bewegen

 • 3.

  Er wordt een bijdrage geleverd aan de binding tussen inwoners in de gemeente

 • 4.

  Het betrekken van inwoners met een uitdaging op cultureel gebied, taalniveau, lichamelijke of verstandelijke beperking bij inwoners en activiteiten in hun eigen woonomgeving.

 • 5.

  Inwoners krijgen mogelijkheden en zijn zich bewust van deze mogelijkheden in hun eigen omgeving.

 • 6.

  De fysieke en/of sociale gezondheid van inwoners wordt gestimuleerd.

 • 7.

  Er wordt ingespeeld op ervaren problemen en/of leemtes in de activiteiten of mogelijkheden binnen de gemeente.

Artikel 3 – Voorwaarden en kwaliteitscriteria

 • 1. De aanvraag voor incidentele subsidie komt in aanmerking voor beoordeling bij de tender wanneer deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   De aanvraag richt zich op inwoners van Wijdemeren

  • b.

   Voor de activiteit/het project/ het initiatief is nog niet eerder subsidie verstrekt

  • c.

   De activiteit/het project/ het initiatief is niet georganiseerd vanuit commercieel oogpunt en/of heeft geen winstoogmerk

  • d.

   In geval van een aanvraag voor een jubileum, is er sprake van een 25-jarig jubileum, of een veelvoud daarvan en is de aanvrager gehuisvest in Wijdemeren.

 • 2. Wanneer er meer aanvragen zijn dan het beschikbare budget, zal op basis van kwaliteitscriteria een afweging worden gemaakt tussen subsidieaanvragen. De aanvragen worden beoordeeld op basis van de volgende kwaliteitscriteria:

  • a.

   Financiële doelmatigheid;

  • b.

   De vraag van de doelgroep staat centraal;

  • c.

   Er is sprake van samenwerking met andere partijen

  • d.

   De aanvraag is SMART

Artikel 4 – Weigeringsgronden

 • 1. Per indientermijn kan per aanvrager slechts een aanvraag worden ingediend

 • 2. De aanvraag is gericht op een selectieve doelgroep op basis van religie, culturele achtergrond of ras.

 • 3. De aanvraag valt onder andere nadere regelingen die geldig zijn in de gemeente Wijdemeren of een andere regionale of landelijke voorzieningen bieden mogelijkheden tot financiële ondersteuning

 • 4. De aanvrager ontvangt voor vergelijkbare activiteiten, projecten of initiatieven reeds structurele subsidie

Artikel 5 – Procedure

 • 1. De aanvraag voor incidentele subsidie moet ieder jaar voor 1 mei of voor 1 oktober worden ingediend. Uitvoering van de activiteit/het project/ het initiatief dient plaats te vinden binnen 12 maanden na de termijn waarin de aanvraag is ingediend.

 • 2. De aanvrager maakt gebruik van een door de gemeente voorgeschreven aanvraagformulier.

 • 3. Uit de subsidie aanvraag moet voldoende blijken:

  • a.

   Omschrijving en planning van de activiteit, initiatief of het project;

  • b.

   in hoeverre de activiteit of het project aansluit bij de in artikel 2 genoemde doelstellingen;

  • c.

   wat de inkomsten en uitgaven zijn voor het organiseren van de activiteit of het project;

  • d.

   welke bijdrage derden en de organisatie zelf leveren aan het evenement.

Artikel 6 – Beoordeling en verdeelregels

 • 1. Het college beslist op een aanvraag voor een incidentele subsidie binnen 1 maand na de uiterste indieningtermijn voor het aanvragen van subsidie.

 • 2. Het college verdeeld het subsidieplafond op basis van de in artikel 2 genoemde beleidsdoelen.

 • 3. De subsidie bedraagt maximaal 70% van de begroting voor de activiteit, het project of initiatief, met een maximum bedrag van € 1.500,– per aanvraag.

 • 4. Een niet-tijdig ingediende aanvraag wordt niet in behandeling genomen.

 • 5. Burgemeester en wethouders kunnen bepalen dat, ten behoeve van de besluitvorming, het indienen van aanvullende gegevens noodzakelijk wordt geacht.

 • 6. Indien de in het vijfde lid genoemde situatie zich voordoet, wordt de in het eerste en vierde lid genoemde termijn aangehouden.

Artikel 7 – Subsidieplafond

 • 1. Het in de gemeentebegroting voor incidentele subsidies opgenomen budget geldt als subsidieplafond.

 • 2. Het subsidieplafond bedraagt op jaarbasis € 10.000 en wordt in twee gelijke delen over de termijn verdeelt.

 • 3. Wanneer na het eerste termijn nog geld resteert, wordt het restant overgeheveld naar de volgende termijn.

Artikel 8 – Citeertitel en inwerktreding

 • 1. Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Deelverordening incidentele subsidies Wijdemeren’

 • 2. Deze verordening treedt in werking een dag na bekendmaking

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Wijdemeren van

2 maart 2017.

De raad voornoemd,
de waarnemend griffier,
drs. C.M. de Heus
de voorzitter,
drs. M.E. Smit 

Toelichting op de deelverordening incidentele subsidies Wijdemeren

Artikel 2 – Doelen

De doelen geven weer waarop activiteiten, initiatieven of projecten waarvoor men incidentele subsidie wil aanvraag, zich zou moeten richten. Hiermee geeft de gemeenteraad aan waarop zij met incidentele subsidies in het sociaal domein willen inzetten.

Artikel 3 Voorwaarden en Kwaliteitscriteria

Incidentele subsidie is een instrument om een breed scala aan initiatieven mogelijk te maken, die voor inwoners van Wijdemeren van belang zijn. Artikel 3 en 4 zijn uitsluitend bedoeld om te zorgen dat incidentele subsidie tegemoetkomt aan de doelen die in artikel 2 zijn verwoord.

Activiteiten die meermaals of ieder jaar worden georganiseerd kunnen in aanmerking komen voor structurele subsidie van de gemeente Wijdemeren. Mocht een organisatie hiervoor in aanmerking willen komen dan dient de subsidieaanvraag vóor 1 mei voorafgaand aan het subsidiejaar te worden aangevraagd. Dit kan door middel van het aanvraagformulier dat ieder jaar wordt gepubliceerd op de website van gemeente Wijdemeren.

De kwaliteitscriteria

 • a.

  Met financiële doelmatigheid wordt bedoeld dat de aanvrager weergeeft hoe het bedrag zoveel mogelijk ten goede komt aan de doelgroep of het doel die in de aanvraag wordt omschreven.

 • b.

  Belangrijk is dat projecten vraaggericht zijn en niet aanbodgericht. Daarom geeft het college voorkeur aan een aanvraag of plan van aanpak waarin zichtbaar is inwoners van de Gemeente Wijdemeren behoefte hebben aan de activiteit het project of initiatief waarvoor de subsidieaanvraag wordt ingediend.

 • c.

  Samenwerking met andere partijen (toeleiding, communicatie, werking) In het plan van aanpak of subsidieverzoek van de aanvrager moet zichtbaar zijn of realistisch zijn uitgewerkt dat samengewerkt gaat worden met andere partijen en waaruit die samenwerking bestaat. Dit kan gaan om toeleiding, communicatie of werking.

 • d.

  SMART doelstelling(en) Hiermee wordt bedoeld dat de subsidieaanvraag Specifiek op het doel is gericht, dat de uitkomst Merkbaar is, Actiegericht, Realistisch en Tijdsgebonden.

Subsidieaanvragen worden op de sluitingstermijn definitief in behandeling genomen en kunnen vanaf dan niet meer worden aangevuld of aangepast.

Artikel 4 – Weigeringsgronden

Een aanvraag kan worden geweigerd wanneer deze zich exclusief op een selectieve doelgroep richt. De activiteit kan wel in het kader van bijvoorbeeld een religieuze feestdag of cultuur worden georganiseerd, maar uitgangspunt van de activiteit zelf moet zijn dat inwoners van Wijdemeren, ongeacht ras, religie of culturele achtergrond bij de activiteit kunnen aansluiten.

Artikel 5 – Procedure

In artikel 5 regelt de gemeenteraad aan welke termijnen en voorwaarden een ingediende aanvraag moet voldoen voor deze in behandeling wordt genomen. Aanvragen die enkele weken voor de sluitingstermijn worden ingediend, maar die op basis van de deelverordening gebreken vertonen in de subsidieaanvraag worden hierover geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld vóór 1 mei de benodigde aanvullingen te doen. Op of na 1 mei en/of 1 oktober bestaat niet meer de mogelijkheid een subsidieaanvraag in te dienen of aan te vullen.

Artikel 6 – Beoordeling en verdeelregels

De gemeente beoogd met de incidentele subsidie zoveel mogelijk doelen zoals genoemd onder artikel 2 te behalen. Daarom zal verdeling van het jaarlijkse subsidiebudget in de praktijk als volgt plaatsvinden:

Per halfjaar wordt de helft van het budget over de aanvragen verdeeld. Wanneer er in de eerste termijn budget resteert, wordt dit naar de tweede termijn overgeheveld.

Per termijn wordt bekeken voor welke doelen, zoals genoemd in artikel 2, aanvragen zijn binnen gekomen. Voor ieder van deze doelen wordt vervolgens een gelijk deel van het budget beschikbaar gesteld. Bijvoorbeeld: In de eerste termijn wordt subsidie aangevraagd voor kunst en cultuur, sociale binding van inwoners, gezondheid van inwoners en het inspelen op ervaren problemen door inwoners. Het beschikbare budget voor de eerste termijn is € 5000,–. Dit betekent dat nu per doel in eerste instantie een beschikbaar budget van € 5000,– / 4 = € 1.250,– kan worden verdeeld.

Mocht voor een van de doelen op basis van de aangevraagde bedragen budget overblijven dan kan dit worden ingezet voor een van de andere doelen als dit nodig is voor een van de positief beoordeelde aanvragen. Dit gebeurt binnen de grenzen die artikel 6 hieraan stelt.