Verordening duurzaamheidsleningen Oss 2017

Geldend van 01-04-2020 t/m heden

Intitulé

Verordening duurzaamheidsleningen Oss 2017

De raad van de gemeente Oss;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 december 2016;

gelet op het advies van de raadscommissie Ruimte van 12 januari 2017;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

1. in te trekken de verordening duurzaamheidsleningen Oss 2010;

2. vast te stellen de verordening duurzaamheidsleningen Oss 2017.

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Aanvrager: een eigenaar/bewoner, die een aanvraag voor een duurzaamheidslening doet. Bij twee of meer eigenaren gelden de gezamenlijke eigenaren als ‘aanvrager’;

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss;

 • c.

  Duurzaamheidslening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in de woning van aanvrager;

 • d.

  Duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en/of duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 5 lid 1;

 • e.

  Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 5 lid 1, eventueel vermeerderd met legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de duurzaamheidslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten;

 • f.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, gevestigd te Hoevelaken.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op bestaande woonruimte in de gemeente Oss , die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning.

Artikel 3 Budget

In het kader van de in deze verordening gestelde beleidsdoelen, stelt de raad van de gemeente Oss het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van duurzaamheidsleningen.

Artikel 4 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een duurzaamheidslening toe te kennen. Het college kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 5 Duurzaamheidsmaatregelen

1. Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend :

a.Biomassaketel.

(Door het college geschrapt op grond van artikel 5, tweede lid, van deze Verordening bij besluit van 24 maart 2020 en deze wijziging is op 1 april 2020 in werking getreden).

b.Dakisolatie.

-Dakisolatie moet een minimale warmteweerstand (R-waarde) van 3,5m²K/W hebben. Volgens de kwaliteitsverklaring ISSO 82.1 wordt deze verplichte isolatiewaarde gehaald met isolatiemateriaal van 130mm dik.

c.Gelijkstroompomp en/of –ventilator.

-Bij de aanvraag moet een omschrijving van de gelijkstroompomp en/of gelijkstroomventilator worden ingediend, voorzien van het merk en type.

d.Gevelisolatie

-Gevelisolatie moet een minimale warmteweerstand (R-waarde) van 3,5m²K/W hebben. Volgens de kwaliteitsverkleing ISSO 82.1 wordt deze verplichte isolatiewaarde gehaald met isolatiemateriaal van 130mm dik.

e.Hoogrendementsglas.

-Hoogrendementsbeglazing mag een maximale warmtedoorgangscoëfficient (U-waarde) hebben van 1,2 W/m²K.

-Bij het laten plaatsen van HR++-glas kunnen ook de kozijnen worden vervangen. Een houten of kunststof kozijn voldoet altijd, een aluminium kozijn mag een maximale U-waarde hebben van 2,4 W/m²K

-Daarnaast is het mogelijk een themische glasfolie op bestaande (of nieuwe) beglazing te plaatsen om te voldoen aan de gevraagde kwaliteit (maximale U-waarde van 1,2 W/m²K)

f.Hoogrendementsketel.

-De CV-ketel moet een HR107-label hebben.

g.HRe-ketel of micro-wkk

-De HRe-ketel of micro-wkk heeft een minimaal vermogen van 0,8 kWe en maximaal 5 kWe

-Het is bestemd voor ruimteverwarming van een bestaande woning, heeft een thermisch vermogen van ten minste 100% en een elektrisch rendement van ten minste 15%

h.Installatie voor warmte-terugwinsysteem.

-De warmteterugwinning uit ventilatielucht dient een rendement te behalen van minimaal 90%.

-Voor de warmteterugwinning uit douchewater moet een omschrijving van de unit worden aangeleverd, waarin het merk en type WTW staan.

i.Isolerende deuren, kozijnen en/of panelen.

-Tussen het voor- en achterblad van de deur(en) moet isolatiemateriaal aanwezig zijn.

-DE U-waarde van de deur is maximaal 2,0 W/m²K. De isolerende panelen mogen een maximale U-waarde hebben van 0,7 W/m²K.

j. Maatwerkadvies.

k. Spouwmuurisalatie.

-De isolatie moet een minimale warmteweerstand (R-waarde) van 1,3m²K/W hebben. Volgens de kwaliteitsverklaring ISSO 82.1 wordt deze verplichte isolatiewaarde gehaald met isolatiemateriaal van 50 mm dik.

l.Vloer- en bodemisolatie.

-De vloer- en bodemisolatie moet een minimale warmteweerstand (R-waarde) van 3,5m²K/W hebben. Volgens de kwaliteitsverklaring ISSO 82.1 wordt deze verplichte isolatiewaarde gehaald met isolatiemateriaal van 140 mm dik.

m.Vraaggestuurde ventilatie.

-Bij de aanvraag moet een omschrijving van de ventilatie-unit, CO²-sensor en ventilatieschuiven worden ingediend, waarin het merk en type staan vermeld.

n.Warmtepomp.

-Een warmtepomp moet de hoofd- of basisruimteverwarming van een woning zijn en/of zorgt voor warm tapwater voor de woning. De warmtepomp is niet alleen gericht op actieve koeling.

-Bij de aanvraag moet een omschrijving van de warmtepomp worden ingediend, waarin het merk en type warmtepomp staan.

o.Waterzijdig inregelen.

Bij de aanvraag van de lening moet een offerte van het bedrijf dat de werkzaamheden gaat uitvoeren worden ingediend.

In de offerte moet een omschrijving van de werkzaamheden staan.

p.Zonneboiler.

-Bij de aanvraag moet een omschrijving van de zonneboiler worden ingediend, waarin het merk en type zonneboiler staan.

q.Zonnepanelen.

-Bij de aanvraag moet een omschrijving van de zonnepanelen worden ingediend, waarin het merk en type zonnepanelen staan.

r. Asbestverwijdering . (Door het college toegevoegd op grond van artikel 5, tweede lid, van deze Verordening bij besluit van 10 juli 2018 en deze wijziging is op 1 augustus 2018 in werking getreden).

- Verwijderen of vervangen van asbest dakbedekking voor zover het in combinatie gebeurt met een of meer dakgerelateerde duurzaamheidsmaatregelen, namelijk dakisolatie of zonnepanelen

- Onder verwijdering of vervanging van het asbestdak valt tevens een asbestinventarisatierapport en de eventuele vervanging van het dakbeschot en de daarbij behorende constructie en isolatie, en eventuele verwijdering van asbesttoepassingen elders aan de buitenkant van de woning inclusief de hieruit voortvloeiende vervang- en herstelwerkzaamheden.

2. Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van duurzaamheidmaatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 6 Aanvraag

Een aanvraag voor een duurzaamheidslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier onder opgave van:

 • 1.

  de bestaande situatie;

 • 2.

  de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

 • 3.

  de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (bijvoorbeeld offertes);

 • 4.

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden;

 • 5.

  indien van toepassing, een kopie van de omgevingsvergunning. (op www.omgevingsloket.nl kan worden gecheckt of een omgevingsvergunning vereist is).

Artikel 7 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn compleet is gemaakt, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 4.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzingsbesluit mee aan aanvrager.

 • 6.

  Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • 1.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • 2.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • 3.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-;

 • 4.

  de aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

 • 5.

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

 • 6.

  de duurzaamheidsmaatregel niet past binnen het bestemmingsplan, in strijd is met welstand of er naar verwachting geen omgevingsvergunning zal worden verleend.

Artikel 9 Beleidsdoelen

Het college besluit aanvrager een Duurzaamheidslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen:

 • a.

  een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2 uitstoot;

 • b.

  het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning van aanvrager.

Artikel 10 Krediettoets, verstrekken en beheer Duurzaamheidslening

 • 1.

  De toewijzing van een Duurzaamheidslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2.

  SVn verstrekt en beheert een toegewezen Duurzaamheidslening.

Artikel 11 Voorwaarden SVn

Op een Duurzaamheidslening zijn van toepassing: ‘Productspecificaties Duurzaamheidslening’, ‘Procedures Duurzaamheidslening’, ‘Uitvoeringsregels Duurzaamheidslening’ en de ‘Toelichting op een Duurzaamheidslening en Algemene Bepalingen voor geldleningen’, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Oss en SVn dan wel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

Artikel 12 Kenmerken Duurzaamheidslening

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegewezen Duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Duurzaamheidslening niet minder dan € 2.500,- en niet meer dan € 15.000,-,inclusief BTW.

 • 3.

  Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

Artikel 13 Bouwkrediet

Een Duurzaamheidslening komt via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen, die verband houden met toegekende werkelijke kosten.

Artikel 14 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 15 Mandaat

Het college kan besluiten de hun toekomende bevoegdheden te mandateren.

Artikel 16 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 17 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na de dag van bekendmaking.

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van deze verordening wordt de Verordening duurzaamheidsleningen Oss 2010 ingetrokken.

Artikel 18 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Duurzaamheidsleningen Oss 2017”.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 26 januari 2017.

De gemeenteraad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,

Drs. P.H.A. van den Akker Drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans