Aanwijzingsbesluit Passantenhaven Oud-Loosdrecht (De Porseleinhaven)

Geldend van 09-02-2017 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Passantenhaven Oud-Loosdrecht (De Porseleinhaven)

Het college besluit:

 • Het aanwijzingsbesluit APV Wijdemeren 2014 artikel 21 aan te vullen met het verbod tot het innemen van vaste ligplaatsen in de Passantenhaven Oud-Loosdrecht (plaatselijk bekend als De Porseleinhaven);

 • Uitzondering op dit verbod vast te stellen voor recreatievoertuigen tot een maximale lengte van 24 meter voor een maximale periode van 48 uur;

 • Uitzondering op dit verbod vast te stellen voor vaartuigen die personen vervoeren om toeristen/recreanten te laten op- en afstappen op de gemeentelijke steiger.

Ondertekening

24 januari 2017

De burgemeester,
De secretaris.

Bijlage 1.

Artikel 21 Nadere regels ligplaats woonschepen en overige vaartuigen 

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:25, tweede lid, APV is het verboden een permanente ligplaats in te nemen:

met een recreatievaartuig in de Vecht met uitzondering:

 • voor eigenaren of huurders van bebouwde eigendommen die aan de Vecht en op een afstand van ten hoogste 50 meter van de Vecht zijn gelegen, voor zover ligplaats wordt ingenomen achter het bedoelde bebouwde eigendom en voor ten hoogste één ligplaats;

 • nabij het perceel Slotlaan 20;

 • tussen km. 25.417 en km 26.158 van 1 april tot 1 november;

met een recreatievaartuig in de Spiegel-, en Blijkpolderplas, het Boezemkanaal en de Wijde Blik met uitzondering:

 • van jachthavens;

 • eigenaren en huurders van (recreatie)woningen en (recreatie)woonboten, voor het innemen van ten hoogste twee ligplaatsen.

  met een recreatievaartuig in de Passantenhaven Oud-Loosdrecht (plaatselijk bekend als De Porseleinhaven) met uitzondering van:

 • vaartuigen tot een maximale lengte van 24 meter in een periode van 48 uur maximaal één overnachting plaatsvinden.

met een vaartuig in de Passantenhaven Oud-Loosdrecht (plaatselijk bekend als De Porseleinhaven), welke bedoeld is voor het vervoer van personen met uitzondering van:

 • het op- en afstappen van toeristen/recreanten op de gemeentelijke steiger

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:25, twee lid, APV is het verboden een tijdelijke ligplaats in te nemen met een recreatievaartuig in de Spiegel- en Blijkpolderplas en de Wijde Blik langer dan drie opeenvolgende dagen, of gedeelten daarvan met uitzondering van jachthavens.