Mandaatbesluit heffing retributie bij aanvraag tegemoetkoming faunaschade Ambtenaar belast met de heffing van provinciale belastingen van de provincie Zuid-Holland aan BIJ12, van 3 december 2016

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit heffing retributie bij aanvraag tegemoetkoming faunaschade Ambtenaar belast met de heffing van provinciale belastingen van de provincie Zuid-Holland aan BIJ12, van 3 december 2016. (Prov. Blad 2016, 6827)

De Ambtenaar belast met de heffing van provinciale belastingen van de provincie Zuid-Holland, 1-12-2016,

Gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat op grond van de Legesverordening Wet Natuurbescherming Zuid-Holland 2017 leges worden geheven van degene op wiens aanvraag een in de tarieventabel behorende bij deze verordening, omschreven dienst wordt verricht;

Overwegende dat de bevoegdheid leges te heffen als bedoeld in artikel 227a, tweede lid van de Provinciewet is toegekend aan de Ambtenaar belast met de heffing van provinciale belastingen, waartoe ook de leges worden gerekend;

Overwegende dat het uit een oogpunt van efficiency gewenst is aan de directeur BIJ12 de bevoegdheid te mandateren tot het heffen van leges in die gevallen, waarin hij door Gedeputeerde Staten mandaat heeft gekregen om namens hen te beslissen op aanvragen;

Gezien de instemming, bedoeld in artikel 10:4, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht van het bestuur en directeur van de Vereniging Interprovinciaal Overleg;

Besluit:

Artikel 1: Begrippen

Directeur: Directeur van BIJ12

BIJ12: uitvoeringsorganisatie van de gezamenlijke provincies, zijnde onderdeel van de Vereniging Interprovinciaal Overleg.

Artikel 2: Mandaatverlening

 • 1. De directeur, of diens waarnemer, is gemandateerd om namens de Ambtenaar belast met de heffing van provinciale belastingen van de provincie Zuid-Holland de retributie voor het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in artikel 6.2, vierde lid aanhef en onder b van de Wet natuurbescherming op grond van de provinciale Legesverordening te heffen en een heffing in te trekken voor zover:

  • a.

   Gedeputeerde Staten aan de directeur mandaat hebben verleend tot het beslissen op de desbetreffende aanvraag;

  • b.

   voor het in behandeling nemen van de aanvraag leges verschuldigd zijn op grond van de Legesverordening Wet Natuurbescherming Zuid-Holland 2017.

 • 2. Het mandaat, bedoeld in het eerste lid, ziet tevens op de ondertekening van namens de Ambtenaar belast met de heffing van provinciale belastingen van de provincie Zuid-Holland genomen besluiten.

 • 3. Het mandaat, bedoeld in het eerste lid, ziet niet op de bevoegdheid tot het beslissen op bezwaarschriften als bedoeld in artikel 6:4 Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 3: Ondermandaat

 • 1. De directeur kan ter uitoefening van de in artikel 2 gemandateerde bevoegdheden schriftelijk ondermandaat verlenen aan onder hem ressorterende leidinggevende functionarissen voor zover aan deze ondermandaat is verleend voor het beslissen op aanvragen waarop de legesheffing betrekking heeft.

 • 2. De directeur informeert de Ambtenaar belast met de heffing van provinciale belastingen van de provincie Zuid-Holland over verleend ondermandaat.

Artikel 4: Instructies en informatieverplichting

 • 1. De gemandateerde oefent zijn bevoegdheid niet uit indien hij bij het te nemen besluit een persoonlijk belang heeft als bedoeld in artikel 2:4, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2. De gemandateerde stelt de provincie in kennis van krachtens mandaat te nemen of reeds genomen besluiten waarvan zij moet aannemen dat kennisneming door de Ambtenaar belast met de heffing van provinciale belastingen gewenst is. Hiervan is in ieder geval sprake als de maatschappelijke, beleidsmatige, politieke, juridische of financiële omstandigheden daartoe aanleiding geven.

 • 3. De uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden geschiedt binnen de grenzen en met inachtneming van artikel 10:3 Algemene wet bestuursrecht, alsmede de geldende beleids- en uitvoeringsregels.

 • 4. De directeur neemt bij de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden instructies van de Ambtenaar belast met de heffing van provinciale belastingen in acht. Partijen lichten elkaar over en weer in over de uitvoering van een instructie op een zodanig tijdstip dat de inachtneming of tijdige verdaging van beslistermijnen gewaarborgd wordt.

 • 5. De directeur informeert de Ambtenaar belast met de heffing van provinciale belastingen over de uitvoering van de gemandateerde bevoegdheden via de Planning en Control-cyclus van BIJ12.

Artikel 5: Ondertekening

1.De ondertekening, bedoeld in de artikelen 2, 3, en 4 luidt:

De Ambtenaar belast met de heffing van provinciale belastingen van de provincie Zuid-Holland,

voor deze;

De directeur van BIJ12,

Artikel 6: Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 01-01-2017.

Dit besluit wordt in het Provinciaal Blad geplaatst.

Den Haag,3-12-2016

de Ambtenaar belast met de heffing van provinciale belastingen van de provincie Zuid-Holland,

J.G.Wijma

Bureauhoofd Strategische Bedrijfsvoering

Afdeling Financiële en Juridische Zaken

Directie Concernzaken

Provincie Zuid-Holland

Bezwaar

Een belanghebbende kan binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit bezwaar maken bij de Ambtenaar belast met de heffing van provinciale belastingen van de provincie Zuid-Holland, t.a.v. dhr. E.R. van Eijnsbergen, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

Toelichting

Ter uitvoering van de taak tegemoetkomingen te verlenen in faunaschade zoals bedoeld in artikel 6.1 van de Wet natuurbescherming, wordt mandaat verleend aan BIJ12.

Deze uitvoeringsorganisatie van de gezamenlijke provincies gaat de daadwerkelijke uitvoering doen c.q. aanvragen afhandelen en hierop beschikken.

BIJ12 maakt onderdeel uit van de Vereniging het Interprovinciaal Overleg en is daarmee in bestuursrechtelijke zin niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van de Ambtenaar belast met de heffing van provinciale belastingen van de provincie Zuid-Holland in de zin van artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Juridisch gezien is mandaat aan een dergelijke niet-ondergeschikte slechts mogelijk indien duidelijke instructies worden meegegeven, ofwel de mandaatgever feitelijke invloed kan uitoefenen op hoe met haar bevoegdheden wordt omgegaan.

Voordat een aanvraag om een tegemoetkoming in faunaschade in behandeling wordt genomen, wordt bij wijze van retributie een kostenvergoeding geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een tegemoetkoming in faunaschade.

Dit is geregeld in artikel 6.2, vierde lid aanhef en onder b van de Wet natuurbescherming en de provinciale Legesverordening.

De Planning en Control-cyclus van BIJ12 houdt onder meer in dat kwartaalrapportages, een jaarverslag en een jaarrekening worden uitgebracht via de BIJ12-raad aan het IPO-bestuur waarin alle provincies vertegenwoordigd zijn.