Besluit van de burgemeester van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent digitaal opkopers register Aanwijsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren

Geldend van 22-12-2016 t/m heden

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent digitaal opkopers register Aanwijsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren

Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register

De burgemeester van de gemeente Lelystad,

overwegende

 • -

  dat het gelet op het belang van de aanpak van goederen gewenst is dat handelaar in gebruikte en ongeregelde goederen kunnen worden gecontroleerd;

 • -

  dat artikel 2:67 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Lelystad 2015 (APV) bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en door of namens de burgemeester gewaarmerkt register (verkoopregister);

 • -

  dat artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verworven of voorhanden heeft, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register (inkoopregister);

 • -

  dat omwille van een zo efficiënt mogelijk gebruik van het in- en verkoopregister door de politie een digitale versie van deze registers is ontworpen, zijnde het Digitaal Opkopers Registers (DOR);

 • -

  dat het DOR kan worden gekoppeld aan een landelijk systeem waarin gestolen goederen worden geregistreerd, zodat bij registratie van een gestolen goed door een handelaar het systeem hiervan een melding maakt, waardoor gestolen goederen snel kunnen worden getraceerd en heling op een effectieve wijze kan worden tegengegaan;

 • -

  dat het daarom wenselijk is het DOR middels aanwijzing te waarmerken als register zoals bedoeld in artikel 2:67 lid 1 APV (verkoopregister) en in artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht (inkoopregister);

 • -

  dat handelaren door deze aanwijzing verplicht zijn in het DOR aantekening te houden van gebruikte en ongeregelde goederen;

Gelet op

artikel 2:67 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Lelystad 2015, artikel 437 lid 1 Wetboek van Strafrecht en artikel 2 lid 2 Uitvoeringsbesluit ter uitvoering van artikel 437, eerste lid, Wetboek van Strafrecht;

BESLUIT VAST TE STELLEN:

Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register

Artikel 1

Het digitaal Opkopers Register wordt aangewezen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de in- en verkoop van gebruikte en ongeregelde goederen zoals bedoeld in artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht en artikel 2:67 lid 1 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Lelystad 2015.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in de Flevopost.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren.

Ondertekening

Lelystad, 24 oktober 2016.
Het burgemeester van de gemeente Lelystad,