Algemene rechtenverordening 2017

Geldend van 01-01-2017 t/m 01-01-2018

Intitulé

Algemene rechtenverordening 2017

De raad van de gemeente Uithoorn;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 22 december 2016,

nr. 2016-059301;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de:

Algemene rechtenverordening 2017

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag:

  de periode van 0.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt.

 • b.

  week:

  een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand:

  het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  jaar:

  het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar:

  de periode van 1 januari tot en met 31 december.

 • f.

  Algemene plaatselijke verordening:

  De op het moment van het in behandeling nemen van een verzoek of een aanvraag, geldende Algemene plaatselijke verordening.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “algemene rechten” worden rechten geheven ter zake van:

 • a.

  genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

De algemene rechten worden niet geheven ter zake van:

 • a.

  stukken die ter voldoening aan wettelijke voorschriften kosteloos moeten worden afgegeven;

 • b.

  het afgeven van stukken, nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten, wachtgelden, loon, bezoldiging;

 • c.

  het afgeven van uitspraken op bezwaar- en verzoekschriften ter zake van gemeentelijke belastingen;

 • d.

  de aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschriften daarvan houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding, of toelage, dan wel verhoging hiervan, betrekkelijk enige gemeentelijke functie of dienstverrichting jegens de gemeente;

 • e.

  de aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschriften daarvan, houdende beslissing op een verzoek om subsidie uit de gemeentekas.

Artikel 5 Tarieven

 • 1. De algemene rechten worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de algemene rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De algemene rechten worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moeten de algemene rechten betaald worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de algemene rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van algemene rechten ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de algemene rechten.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1. De “Algemene rechtenverordening 2016” wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking maar niet eerder dan op 1 januari 2017.

 • 3. Deze verordening kan worden aangehaald als de “Algemene rechtenverordening 2017”.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Uithoorn van

22 december 2016, nr.

De griffier,
(mr. J.H. van Leeuwen)
De voorzitter,
(mevr. drs. D.H. Oudshoorn - Tinga)

TARIEVENTABEL ALGEMENE RECHTEN 2017

Titel 1 - Algemene dienstverlening

 • 1.

  Burgerlijke stand

 • 2.

  Reisdocumenten

 • 3.

  Rijbewijzen

 • 4.

  GBA

 • 5.

  Verstrekkingen o.g.v. wet bescherming persoonsgegevens

 • 6.

  Bestuursstukken

 • 7.

  Vastgoedinformatie

 • 8.

  Overige publiekszaken

 • 9.

  Gemeentearchief

 • 10.

  Marktstandplaatsen

 • 11.

  Wet op de Kansspelen

 • 12.

  Verkeer en Vervoer

 • 13.

  Telecommunicatiewet

 • 14.

  Vuilafvoer

 • 15.

  Landelijke Wijzigingen

 • 16.

  Leegstandswet

 • 17.

  Ongedierte bestrijding

 • 18.

  Bodeminformatie

 • 19.

  Urgentieverklaring

 • 20.

  Onttrekkingsvergunning

Titel 2 - Omgevingsvergunning

 • 1.

  Begripsomschrijvingen

 • 2.

  Beoordeling conceptaanvraag

 • 3.

  Omgevingsvergunning

 • 4.

  Vermindering

 • 5.

  Teruggaaf

 • 6.

  Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 • 7.

  Overige bepalingen

Titel 3 - Dienstverlening vallende onder de Europese dienstenrichtlijn

 • 1.

  Drank- en Horecawet

 • 2.

  APV vergunningen

 • 3.

  Prostitutie

Tarief

TITEL 1 - ALGEMENE DIENSTVERLENING

2017

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1

Huwelijksvoltrekking, partnerregistratie en omzetting van een partnerregistratie in

een huwelijk

Het tarief ter zake van een huwelijksvoltrekking, partnerregistratie of

omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

bedraagt in het gemeentehuis:

1.

op maandag tussen 13.00 uur en 16.00 uur

€ 476,30

2.

van dinsdag tot en met donderdag tussen 09.00 en 16.00 uur

€ 476,30

3.

en op vrijdag tussen 09.00 en 14.00 uur

€ 476,30

Op de overige tijden, waarop het bureau van de burgerlijke stand is

of wordt geopend, bedraagt het tarief

€ 600,60

1.2

Het tarief ter zake van een huwelijksvoltrekking, partnerregistratie of omzetting

omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk bedraagt in:

1.de Thamerkerk op:

a.

maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur

€ 638,70

b.

maandag tot en met vrijdag tussen 18.00 en 21.00 uur en

zaterdag tussen 11.00 en 21.00 uur

€ 715,90

2."Fort a/d Drecht" op:

a.

maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur

€ 462,85

b.

maandag tot en met vrijdag tussen 18.00 en 21.00 uur en

zaterdag tussen 11.00 en 21.00 uur

€ 534,70

3.een andere locatie dan genoemd in 1.2.1 en 1.2.2 op:

a.

maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur

€ 640,30

b.

maandag tot en met vrijdag tussen 18.00 en 21.00 uur en

€ 695,00

zaterdag tussen 11.00 en 21.00 uur

leges exclusief huur- en overige kosten vrije trouwlocatie

1.3

Trouwboekjes

1.

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van:

a.

een boekje in gewone uitvoering

€ 23,95

b.

een boekje in luxe (lederen) uitvoering

€ 31,70

2.

Het tarief bedraagt ter zake van het kalligraferen van:

a.

een trouwboekje

€ 10,85

b.

een kerkelijk huwelijk in het trouwboekje

€ 10,85

c.

het bijschrijven van een kind in het trouwboekje

€ 5,45

1.4

Partnerregistratieboekjes

1.

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van

a.

een boekje in kunstlederen uitvoering

€ 23,95

b.

een boekje in luxe (lederen) uitvoering

€ 31,70

2.

Het tarief bedraagt ter zake van het kalligraferen van een

partnerregistratieboekje

€ 10,85

1.5

Beschikbaar stellen van gemeenteambtenaren als getuige

Het tarief ter zake van het beschikbaar stellen van een ambtenaar

van de gemeente Uithoorn als getuige bij een huwelijksvoltrekking,

partnerregistratie en omzetting van een geregistreerd partnerschap

in een huwelijk bedraagt per ambtenaar per half uur of een

gedeelte daarvan

€ 34,55

1.6

Nasporingen registers

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in de

registers van de Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed

kwartier of gedeelte daarvan

€ 15,65

1.7

Legesbesluit akten burgerlijke stand

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 Wet rechten

burgerlijke stand het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit

akten burgerlijke stand.

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

2.1

Het tarief voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag tot:

2.1.1.

van een nationaal paspoort:

2.1.1.

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,76

2.1.1.

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt

€ 51,46

2.1.2.

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdel 2.1.1 (zakenpaspoort)

2.1.2.

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,76

2.1.2.

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt

€ 51,46

2.1.3.

van een reisdocument ten behoeven van een persoon die op de grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

2.1.3.

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,76

2.1.3.

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt

€ 51,46

2.1.4.

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 51,46

2.1.5.

van een Nederlandse identiteitskaart:

2.1.5.

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 50,66

2.1.5.

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt

€ 28,63

2.2

Spoedaanvragen

het tarief van de in de onderdelen 2.1.1. tot en met 2.1.5. genoemde documenten, worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van:

€ 47,55

2.3

Indien bij het vaststellen van deze tarieven tabel, de tarieven in artikel 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4

nog niet zijn aangepast aan de wettelijke maximumtarieven, dan gelden met

ingang van 1 januari van het belastingjaar de wettelijke maximumtarieven.

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

3.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag:

1.

tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 38,95

3.2

Spoedaanvragen

Het tarief als genoemd in onderdeel 3.1.1 wordt bij een

spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

€ 34,10

3.3

Indien aan de aanvrager van het in artikel 3.1.1 genoemde

document reeds eerder een rijbewijs is verstrekt, welk document bij

de aanvraag niet compleet kan worden overgelegd, worden de in

artikel 3.1.1 genoemde tarieven verhoogd met

€ 28,50

3.4

Indien het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

niet plaatsvindt, wordt op verzoek de rijksleges ad

€ 9,70

welke zijn begrepen in het onder 3.1.1 vermelde tarief gerestitueerd.

3.5

Indien bij het vaststellen van deze tarieven tabel, de tarieven in artikel 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4

nog niet zijn aangepast aan de wettelijke maximumtarieven, dan gelden met

ingang van 1 januari van het belastingjaar de wettelijke maximumtarieven.

3.6

Het tarief voor een eigen verklaring ten behoeve van een medische keuring rijbewijs bedraagt

€ 32,80

Hoofdstuk 4 Basisregistratie Personen

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één

of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de Basisregistratie

Personen moet worden geraadpleegd.

4.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag:

1.

tot het verstrekken van gegevens (uitreksel BRP):

a.

bij beperkte inhoud (naam, geboortedatum, -plaats en

adres), per verstrekking

€ 11,80

b.

bij meer dan beperkte inhoud, per verstrekking

€ 15,15

4.2

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de

gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed

kwartier of gedeelte daarvan

€ 20,70

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

5.1

1.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen

van een aanvraag tot het verkrijgen van een bericht als

bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens

a.

per pagina

b.

met dien verstande dat het tarief per bericht maximaal

bedraagt

€ 5,15

2.

In afwijking van de artikelen 5.1.1a en 5.1.1.b kan in het

geval dat het afschrift uit meer dan honderd pagina's

bestaat, of het bericht bestaat uit een afschrift van een,

vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke

gegevensverwerking, een redelijke vergoeding in rekening

worden gebracht van ten hoogste

€ 25,75

Hoofdstuk 6 Bestuursstukken

6.1

Gemeentebegroting

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verstrekken van:

1.

een programmabegroting

€ 8,65

Gemeenterekening

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verstrekken van:

2.

een programmarekening

€ 8,65

6.2

Raadsstukken

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het afgeven van:

1.

een afschrift van de besluitenlijst van de openbare vergaderingen

van de raad en de voorstellen van burgemeester en

wethouders aan de raad, uitgezonderd die, welke naar het

oordeel van burgemeester en wethouders niet voor uitgifte in

aanmerking komen:

a.

bij abonnement per kalenderjaar of gedeelte daarvan

€ 91,50

b.

buiten abonnement per bladzijde

€ 1,60

2.

een afschrift van de besluitenlijst van de openbare vergaderingen

van de raad en de voorstellen van burgemeester en

wethouders aan de raad, uitgezonderd die, welke naar het

oordeel van burgemeester en wethouders niet voor uitgifte in

aanmerking komen:

a.

bij abonnement per kalenderjaar of gedeelte daarvan

€ 129,20

b.

buiten abonnement per bladzijde

€ 2,05

3.

de stukken als bedoeld in onderdeel 6.2.1 en 6.2.3 zijn exclusief de stukken

als bedoeld in onderdeel 6.1 en 6.3.

4.

Indien de belastingplicht bij abonnementen als bedoeld in

onderdeel 6.2.1 en 6.2.3, tussentijds wordt beëindigd, voordat een half

jaar van de geldigheidsduur daarvan is verstreken, wordt bij

schriftelijke aanvraag ontheffing verleend voor de helft van het

overeenkomstig het 6.2.1 dan wel 6.2.3 berekende bedrag.

6.3

Verordeningen

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verstrekken van:

1.

een exemplaar van de Bouwverordening

€ 140,65

2.

een exemplaar van de Algemene plaatselijke verordening

Uithoorn

€ 15,70

3.

een exemplaar van de Brandbeveiligingsverordening

€ 22,70

4.

een exemplaar van een andere dan de onder 6.3.1 tot en met

6.3.3 bedoelde verordening met een aantal van

a.

1 tot en met 10 bladzijden

€ 6,80

b.

11 en meer bladzijden

€ 13,45

5.

aanvullingen van de onder 6.3.1 tot en met 6.3.4 bedoelde

verordeningen, per bladzijde

€ 0,75

met een maximum per aanvulling van

€ 31,45

Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie

7.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verstrekken van topografische informatie:

1.

voor analoog kaartmateriaal bij levering op papier

a.

bij een schaal van 1 : 500

-een vast bedrag van

€ 140,65

verhoogd met

-een vergoeding per hectare bebouwd gebied

€ 4,30

-een vergoeding per hectare onbebouwd gebied

€ 1,55

b.

bij een schaal van 1 : 1.000

-een vast bedrag van

€ 140,65

verhoogd met

-een vergoeding per hectare bebouwd gebied

€ 3,30

-een vergoeding per hectare onbebouwd gebied

€ 1,10

c.

bij een schaal van 1 : 2.000

-een vast bedrag van

€ 140,65

verhoogd met

-een vergoeding per hectare bebouwd gebied

€ 1,65

-een vergoeding per hectare onbebouwd gebied

€ 0,60

2.

voor digitale informatie

-een vast bedrag van

€ 140,65

verhoogd met

-een vergoeding per hectare bebouwd gebied

€ 83,35

-een vergoeding per hectare onbebouwd gebied

€ 27,80

7.2

Indien de aanvraag van de in artikel 7.1 genoemde topografische

informatie betrekking heeft op 500 hectare of meer, maar minder

dan 1.000 hectare, wordt de ingevolge artikel 7.1 berekende

verhoging per hectare verlaagd met 15%.

7.3

Indien de aanvraag van de in artikel 7.1 genoemde topografische

informatie betrekking heeft op 1.000 hectare of meer, maar minder

dan 1.500 hectare, wordt de ingevolge artikel 7.1 berekende

verhoging per hectare verlaagd met 30%.

7.4

Indien de aanvraag van de in artikel 7.1 genoemde topografische

informatie betrekking heeft op 1.500 hectare of meer, wordt de

ingevolge artikel 7.1 berekende verhoging per hectare verlaagd

met 45%.

Hoofdstuk 8 Overige publiekszaken

8.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verstrekken van:

1.

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet

elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een

tarief is opgenomen, per pagina

€ 16,00

2.

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover

daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke

regeling een tarief is opgenomen:

a.

bij een aantal van 1 tot en met 10, per pagina op papier van

A4-formaat

€ 0,25

b.

bij een aantal van 11 of meer, het tarief onder 8.1.2.a. voor

de eerste 5 pagina's en voor elke volgende pagina op

papier van A4-formaat

€ 0,40

c.

bij een aantal van 1 t/m 5, per pagina op papier van een

ander formaat

€ 0,70

d.

bij een aantal van 6 of meer, het tarief onder 8.1.2.c. voor

de eerste 5 pagina's en voor elke volgende pagina op

papier van een ander formaat

e.

per exemplaar A-0 formaat op kopieerpapier

€ 5,60

f.

per exemplaar A-0 formaat op polyesterfilm

€ 8,60

3.

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij

de in de onderdelen 8.1.1 en 8.1.2 genoemde stukken, voor

zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere

wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

a.

als fotokopie:

-

bij een aantal van 1 tot en met 5, per pagina op papier

A4-formaat

€ 0,60

-

bij een aantal van 6 of meer, het tarief onder 8.1.2.a voor

de eerste 5 pagina's en voor elke volgende pagina op

papier van A4-formaat

€ 0,20

-

bij een aantal van 1 t/m 5, per pagina op papier van een

ander formaat

€ 0,70

-

bij een aantal van 6 of meer, het tarief onder 8.1.2.c. voor

de eerste 5 pagina's en voor elke volgende pagina op

papier van een ander formaat

€ 0,35

-

per exemplaar A-0 formaat op papier

€ 5,60

-

per exemplaar A-0 formaat op polyesterfilm

€ 8,60

b.

als origineel en voor zover voorradig per dm2 (of gedeelte daarvan)

met een minimum van

c.

bij het speciaal vervaardigen:

voor elk daaraan te besteden kwartier of gedeelte daarvan

€ 16,00

d.

als standaard bouwtekening, dan wel als kopie van een

standaard bouwtekening:

de externe kosten, die voorafgaand aan het vervaardigen en

verstrekken van het gevraagde aan de aanvrager worden

medegedeeld, blijkend uit een begroting, die ter zake door of

vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld.

4.

kaarten, tekeningen en andere bescheiden, die ingevolge

wettelijk voorschrift ter inzage liggen

a.

als fotokopie:

per pagina op papier tot A4-formaat

€ 0,20

per pagina op papier tot maximaal A3-formaat

€ 0,20

b.

in de overige gevallen:

de externe kosten, die voorafgaand aan het vervaardigen en

verstrekken van het gevraagde aan de aanvrager worden

medegedeeld, blijkend uit een begroting, die ter zake door of

vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld.

5.

voor de toepassing van het in 8.1.3, onder d, en 8.1.4, onder b,

bepaalde, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de

vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe

kosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

6.

ingeval bij de toepassing van het in 8.1.3, onder d, en 8.1.4,

onder b, bepaalde, blijkt dat de werkelijk gemaakte kosten

minder bedragen dan het aan de hand van de begroting

geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

7.

een beschikking op een verzoek of een aanvraag als bedoeld

in de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn, voor

zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere

wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 16,00

8.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 30,20

2.

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 13,90

3.

tot het verkrijgen van een verklaring dat het portret op een stuk,

het portret is van degene, te wiens name het stuk is gesteld of

van degene, die in dat stuk wordt bedoeld

€ 13,90

4.

tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap niet

bestemd tot reispapier

€ 16,00

5.

met het verzoek tot naturalisatie, het bedrag zoals opgenomen

in het besluit Optie en Naturalisatiegelden 2002, of zoals laatstelijk gewijzigd.

8.3

1.

Voor zover niet afzonderlijk in deze of andere verordening van de

gemeente Uithoorn vermeld, wordt voor het verlenen van een

(administratieve) dienst berekend naar de duur van de daaraan

verbonden werkzaamheden, in rekening gebracht per kwart

mensuur of gedeelte daarvan

€ 16,00

2.

voor de toepassing van het eerste lid wordt een aanvraag in

behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de

begroting van kosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

3.

ingeval bij de toepassing van het eerste lid blijkt, dat de werkelijk

benodigde tijdsduur korter is dan de aan de hand van de

begroting geraamde, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

Hoofdstuk 9 Gemeentearchief

9.1

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in de in

het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan

besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 16,10

9.2

Het tarief bedraagt voor het afgeven van:

1.

afbeeldingen, afschriften van en uittreksels uit de in het archief

berustende van vóór 1700 daterende stukken, per bladzijde of

gedeelte daarvan

€ 15,95

2.

afbeeldingen, afschriften van of uittreksels uit van het jaar 1700

of daarna daterende stukken per bladzijde of gedeelte daarvan

een en ander voor zover deze stukken niet afzonderlijk en met

name in de overige artikelen van deze verordening in de tarieven-

tabel of in een andere belastingverordening van deze gemeente,

dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd.

€ 10,05

9.3

Het tarief bedraagt voor de ter inzage legging van een bouwvergunning

€ 17,85

Hoofdstuk 10 Marktstandplaatsen

10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het verkrijgen van een standplaatsvergunning als aangegeven in

artikel 5 van de marktverordening Uithoorn

€ 32,20

Hoofdstuk 11 Wet op de Kansspelen

11.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen

van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning

ingevolge artikel 30b van de Wet op de kansspelen

(Stb. 1964, 483):

1.

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

€ 56,95

2.

voor een periode van twaalf maanden voor twee speelautomaten,

voor de eerste speelautomaat

€ 56,95

voor de tweede speelautomaat

€ 34,25

11.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de

Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 30,10

Hoofdstuk 12 Verkeer en vervoer

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

12.1

1.

tot het opvragen van een medische indicatie voor verstrekken van

een gehandicaptenparkeerkaart P of B

€ 172,70

2.

wanneer wordt afgezien van het opvragen van een medische indicatie

voor verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart P of B

3.

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart

€ 12,20

4.

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in afdeling 7,8

en 14 van Hoofdstuk 5 van het voertuigreglement

€ 35,70

12.2

1.

tot het aanleggen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

€ 432,53

2.

tot het vervangen van het onderbord met de kentekenvermelding wegens een

wijziging van het kenteken van de houder van de gereserveerde gehandicaptenpar-

keerplaats op kenteken

€ 38,93

Hoofdstuk 13 Telecommunicatiewet

Telecommunicatiewet en overige leidingen/kabelwerken

13.1

1.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van

een melding in verband met het verkrijgen van instemming

omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van

werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.2, derde lid van de

Telecommunicatiewet

€ 251,40

2.

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en

sierbestratingen, bermen, groenstroken en dergelijke, alsmede

gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden

plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond

wordt het tarief onder 13.1.1. vermeerderd met een bedrag van

per strekkende meter sleuf

€ 1,70

en met een bedrag van per lasgat

€ 2,05

3.

indien het betreft (herstel)werkzaamheden (straatwerk en onderhoud)

verricht door of vanwege de gemeente in tegel-, klinker en

sierbestratingen, bermen, groenstroken en dergelijke, alsmede

gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaats-

vinden in of op openbare gemeentegrond, per vierkante meter

sleuf wordt het tarief onder 13.1.1 vermeerderd met voor:

sleuven in tegels per m2

€ 9,20

sleuven in klinkers per m2

€ 13,80

lasgaten in tegels per m2

€ 15,60

lasgaten in klinkers per m2

€ 21,00

4.

indien het betreft (herstel)werkzaamheden (straatwerk en onderhoud)

verricht door of vanwege de ingevolge de Telecommunicatiewet

toegelaten instellingen/bedrijven in tegel-, klinker en

sierbestratingen, bermen, groenstroken en dergelijke, alsmede

gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaats-

vinden in of op openbare gemeentegrond, per vierkante meter

sleuf wordt het tarief onder 13.1.1 vermeerderd met voor:

sleuven in tegels per m2

€ 0,95

sleuven in klinkers per m2

€ 2,05

lasgaten in tegels per m2

€ 3,70

lasgaten in klinkers per m2

€ 4,65

13.2

Het in 13.1.1 genoemde bedrag wordt :

a.

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaats-

vinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare

grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 84,50

b.

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de

status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van

de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding

aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een

begroting die ter zake door het college van burgemeester en

wethouders is opgesteld.

13.3

Indien een begroting als bedoeld in 13.2.b is uitgebracht,

wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag

na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is

gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk

is ingetrokken.

13.4

Het tarief bedoeld in onderdeel 13.1.1 wordt verminderd met de

van de melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke

vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaam-

heden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering

niet minder dan nihil kan bedragen.

13.5

1.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning door de

andere nutsbedrijven voor het openbreken van de weg ingevolge

artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn

€ 251,40

2.

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en

sierbestratingen, bermen, groenstroken en dergelijke, alsmede

gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaats-

vinden in of op openbare gemeentegrond, per vierkante meter

sleuf wordt het tarief onder 13.5.1 vermeerderd met voor:

klinkerverharding < 15m2

€ 3,20

klinkerverharding > 15m2

€ 2,65

klinkerverharding > 100m2

€ 2,45

tegelverharding < 15 m2

€ 2,60

tegelverharding > 15 m2

€ 2,15

tegelverharding > 100m2

€ 2,15

bermen, groenstroken en dergelijke, alsmede gesloten verhardingen

€ 2,15

13.6

Het tarief bedoeld in onderdeel 13.5.1 wordt verminderd met de

van de melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke

vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaam-

heden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering

niet minder dan nihil kan bedragen, met de volgende bedragen:

klinkerverharding < 15m2

€ 2,80

klinkerverharding > 15m2

€ 1,30

klinkerverharding > 100m2

€ 2,15

tegelverharding < 15 m2

€ 2,25

tegelverharding > 15 m2

€ 1,85

tegelverharding > 100m2

€ 1,20

bermen, groenstroken en dergelijke, alsmede gesloten verhardingen

€ 1,85

Hoofdstuk 14 Vuilafvoer

14.1

Het tarief voor het op aanvraag van belanghebbende ledigen an een beer-, privaat- of

bezinkput, vetvanger of een soortgelijke opvangvoorziening en het verwijderen van de

daaruit komende stoffen is gelijk aan het bedrag van de voorafgaand aan het in

behandeling nemen van een aanvraag meegedeelde kosten (waaronder externe kosten),

blijkend uit een begroting die door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld.

14.2

voor de toepassing van het in het eerste lid bepaalde wordt een aanvraag

in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag

waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

14.3

Indien de werkelijke ledigingskosten minder bedragen dan het

aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het

verschil teruggaaf verleend.

14.4

het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een

rioolaansluitvergunning, bedraagt

€ 251,40

Hoofdstuk 15 landelijke wijzigingen

15.1

Indien er zich, na vaststelling van de onderliggende Verordening Algemene Rechten of

daaropvolgende wijziginsverordening(en), wijzigingen voordoen in de door de

Rijksoverheid vastgestelde tarieven, middels ministerieel of koninklijk

besluit, dan wel op enigerlei andere wijze vastgesteld of bekend gemaakt,

dan worden deze gewijzigde tarieven als heffingsmaatstaf aangehouden in

afwijking van de in deze tarieventabel vermelde tarieven.

Hoofdstuk 16 Leegstandswet

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag

16.1

als bedoeld in het eerste lid van artikel 15 van de Leegstandswet tot het verkrijgen

van een vergunning tot tijdelijke verhuur, bedraagt

€ 157,10

16.2

als bedoeld in het vijfde lid van artikel 15 van de Leegstandswet tot verlenging

van een vergunning tot tijdelijke verhuur, bedraagt

€ 78,60

16.3

indien aanvragen als bedoeld onder 16.1 en 16.2 gelijktijdig worden ingediend en woon-

ruimten in hetzelfde gebouw betreffen, worden de in de onderdelen 16.1 en 16.2 genoemde

bedragen per extra woning verhoogd met

€ 16,00

Dit geldt ook als het gaat om een geheel van huurwoningen bestemd voor sloop of renovatie waarvoor gelijktijdig aanvragen worden ingediend.

Hoofdstuk 17 Ongedierte bestrijding

17.1.1

voor een bestrijdingsplan met 4 behandelingen

€ 324,80

17.1.2

voor iedere behandeling volgende op die van artikel 17.1.1

€ 81,20

17.2

tot het verwijderen van een wespennest, per behandeling, bedraagt

€ 83,80

Hoofdstuk 18 Bodeminformatie

18.1

tot het verstrekken van bodeminformatie, bedraagt

€ 78,60

Hoofdstuk 19 Urgentieverklaring

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag

19.1

tot het verstrekken van een urgentieverklaring, bedraagt

€ 40,70

Hoofdstuk 20 onttrekkingsvergunning

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag

20.1

tot het verstrekken van een onttrekkingsvergunning, bedraagt

€ 157,10

Tarief

TITEL 2 - Omgevingsvergunning

2017

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

Aanlegkosten:

De aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.2

Bouwkosten:

De aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.3

Sloopkosten:

De aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

Wabo:

2.1.1.4

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

2.2.1

om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:

€ 164,10

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel.

2.3.1

Bouwactiviteiten

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2%

van de bouwkosten, met een minimum van

€ 239,15

Verplicht advies agrarische commissie

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag één van onderstaande adviezen van de agrarische commissie nodig zijn en beoordeeld moeten worden:

2.3.1.2.1

een standaardadvies bestaande bedrijven

€ 759,50

2.3.1.2.2

een advies inzake nieuwe vestigingen en/of beoordeling van een bedrijfsplan

€ 890,45

2.3.1.2.3

een advies waarbij ook uitspraken van bezwaar en beroep worden beoordeeld

€ 942,90

2.3.1.2.4

een advies volgende op een eerder uitgebracht advies

€ 446,25

Achteraf ingediende aanvraag

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

150%

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

2.3.2

Aanlegactiviteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 115,50

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo,

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 109,40

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 109,40

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 461,90

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 288,60

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 288,60

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 923,60

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 923,60

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 288,60

2.3.4

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 820,30

2.3.5

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of gemeentelijke verordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

2.3.5.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 273,45

2.3.5.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 273,45

2.3.6

Aanleggen of veranderen of openbreken weg

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aan te leggen weg, de verharding daarvan te breken, in een weg te graven of te spitten, aard of breedte van de wegverharding te veranderen of anderszins verandering aan te brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning is vereist voor zover tevens een verbod geldt als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder d van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 251,40

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van kabels en/of leidingen waarvoor op grond van een bepaling in de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief per m1:

€ 1,70

2.3.7

Kappen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 27,60

2.3.8

Opslag van roerende zaken

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

2.3.8.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

€ 65,65

2.3.8.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€ 65,65

2.3.9

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

2.3.9.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

€ 218,70

2.3.9.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

€ 218,70

2.3.10

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

€ 218,70

2.3.11

Andere activiteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

2.3.11.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 54,65

2.3.11.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.11.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

€ 54,65

2.3.11.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

€ 54,65

2.3.12

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.12.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.12.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

2.3.13

Beoordeling bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

2.3.13.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 218,70

2.3.13.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 218,70

2.3.14

Advies

2.3.14.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.14.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.15.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.15

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.15.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.3.15.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 54,65

2.3.15.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 54,65

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.5, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt op verzoek:

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4weken en binnen 24 weken na het in behandeling nemen ervan

35%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.5, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt op verzoek:

15%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 of 2.3.5 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt op verzoek:

25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

2.5.4

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.15 en 2.3.16 wordt geen teruggaaf verleend.

Hoofdstuk 6 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 1.531,10

2.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 1.312,45

Hoofdstuk 7 Overige bepalingen

2.7.1

Overschrijving vergunning

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven van een vergunning, bedraagt het tarief::

€ 56,85

2.7.2

Overige

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 82,10

Tarief

TITEL 3 - Dienstverlening vallende onder de Europese dienstenrichtlijn

2017

Hoofdstuk 1 Drank- en Horecawet

1.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van

1.1.1

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge

artikel 3, eerste lid, van de Drank- en Horecawet (Stb 1964, 386)

€ 213,20

1.1.2

een aanvraag tot het verkrijgen van een aanhangsel voor nieuwe leidinggevenden

ingevolge artikel 30a, lid 1, sub a van de Drank- en Horecawet

€ 80,10

1.2

Alcoholische drank schenken

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge

artikel 35 van de Drank- en Horecawet voor het incidenteel verstrekken van

alcoholhoudende dranken bij incidentele festiviteiten

€ 117,45

Exploitatievergunning

1.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van:

1.

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld

in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening

Uithoorn voor het exploiteren van een horecabedrijf

€ 141,70

2.

een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning in de uitoefening van een bedrijf voor het verschaffen van verblijf aan  arbeidsmigranten als bedoeld in artikel 2:78 Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2012:

€ 610,85

Hoofdstuk 2 APV vergunningen

2.1

Vergunning sluitingsuur

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag:

tot het verkrijgen van een vergunning, als bedoeld in artikel

2:29 van de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn

a.

indien de vergunning voor één keer geldt

€ 81,20

2.2

Overige geluidhinder

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld

in artikel 4:6 van de Algemene plaatselijke verordening

Uithoorn voor het voor de omgeving veroorzaken van geluidhinder

€ 81,20

2.3

Collectevergunning

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld

in artikel 5:13 van de Algemene plaatselijke verordening

Uithoorn voor het inzamelen van geld of goed

€ 81,20

2.4

Standplaatsvergunning

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld

in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening

Uithoorn voor het plaatsen van uitstallingen op de weg

a.

geldig voor maximaal 2 dagen

€ 81,20

b.

geldig voor maximaal 2 dagen per week, voor onbepaalde tijd

€ 117,45

2.5

Voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld

in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening

Uithoorn voor het anders gebruiken van de weg

overeenkomstig de bestemming daarvan

€ 117,45

2.6

verhuur dranghekken evenementen

1.

voor de verhuur van dranghekken, gelden de volgende tarieven per dranghek:

a.

per dag

€ 1,50

b.

per weekend

€ 2,80

c.

per week

€ 3,60

2.

voor het brengen en halen van de dranghekken, gelden de volgende tarieven:

a.

minder dan 50 dranghekken

€ 89,70

b.

meer dan 50 dranghekken

p.o.a.

2.7

Aanleggen of veranderen weg

2.7.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een vergunning op grond

van artikel 2:11 APV (omgevings)vergunning voor het aanleggen, beschadigen en/of

veranderen van een weg

€ 251,40

2.7.2

Het bedrag genoemd onder 2.7.1 wordt, vanaf 25m1, verhoogd met een bedrag per m1 van

€ 1,70

2.7.3

Het bedrag genoemd onder 2.7.1 wordt verhoogd met een bedrag per lasgat van

€ 2,05

Hoofdstuk 3 Prostitutie

3.1

Algemeen recht prostitutie-inrichting en escortbedrijf

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning bedoeld in artikel 3:4 van de

Algemene plaatselijke verordening Uithoorn voor het oprichten en exploiteren van

3.1.1

een seksinrichting, jaarlijks een bedrag van

€ 606,90

3.1.2

een escortbedrijf, een bedrag van

€ 606,90