Regeling vervallen per 06-01-2018

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld

Geldend van 01-01-2017 t/m 05-01-2018

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld

De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel;

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  markt: de goederenmarkt, die op de daartoe aangewezen dag en plaats wordt gehouden;

 • b.

  staanplaats: een aan de belastingplichtige ter beschikking gestelde plaats op de markt;

 • c.

  vaste plaats: een plaats die per kalenderjaar of per seizoen ter beschikking wordt gesteld;

 • d.

  dagplaats: een staanplaats, niet zijnde een vaste plaats;

 • e.

  seizoen: een periode waarin een seizoensgebonden artikel wordt verkocht;

 • f.

  dag: een periode van 24 aaneengesloten uren, aanvangende te 0.00 uur;

 • g.

  kwartaal: een periode van drie aaneengesloten kalendermaanden.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "marktgelden" worden rechten geheven terzake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten, bestaande uit het ter beschikking stellen van een standplaats op het marktterrein in Capelle-Centrum en/of Capelle-Schollevaar, dat voor de wekelijkse goederenmarkt is aangewezen.

Artikel 3 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene aan wie een staanplaats ter beschikking is gesteld.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

 • 1. Heffingsgrondslag van de marktgelden is het aantal eenheden, vastgesteld met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden.

 • 2. De afmeting van een standplaats, uitgedrukt in vierkante meters, wordt bepaald op het product van de grootste lengte en de grootste breedte van de standplaats.

 • 3. Een gedeelte van een eenheid wordt voor geheel gerekend.

Artikel 5 Tarief

 • 1. De in artikel 2 bedoelde marktgelden bedragen voor de in Capelle-Centrum gehouden weekmarkt, met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden, met uitzindering van lid d., per eenheid van één vierkante meter:

  • a.

   dagplaats € 0,55 per dag;

  • b.

   vaste plaats die per seizoen ter beschikking

   wordt gesteld € 0,55 per dag;

  • c.

   vaste plaats die per kalenderjaar ter beschikking

   wordt gesteld € 6,44 per kwartaal;

  • d.

   standwerkplaats € 25,00 per dag.

 • 2. De in artikel 2 bedoelde marktgelden bedragen voor de in Capelle-Schollevaar gehouden wijkmarkt, met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden, per eenheid van één vierkante meter:

  • a.

   dagplaats € 0,53 per dag;

  • b.

   vaste plaats die per seizoen ter beschikking

   wordt gesteld € 0,53 per dag;

  • c.

   vaste plaats die per kalenderjaar ter beschikking

   wordt gesteld € 6,20 per kwartaal.

 • 3. Voor de toepassing van de tarieven worden gedeelten van een dag of een kwartaal voor een gehele dag, onderscheidenlijk een geheel kwartaal gerekend.

 • 4. De dagtarieven vinden toepassing ten aanzien van dagplaatsen en vaste plaatsen, die voor een seizoen ter beschikking worden gesteld.

 • 5. De kwartaaltarieven vinden toepassing ten aanzien van vaste plaatsen die voor een kalenderjaar ter beschikking worden gesteld.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1. De marktgelden worden geheven bij wege van aanslag.

 • 2. In afwijking van het eerste lid worden de marktgelden, berekend naar de in artikel 4 bedoelde dagtarieven geheven bij wege van schriftelijke kennisgeving.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingplicht en heffing naar tijdsgelang

 • 1. De bij wege van aanslag geheven marktgelden zijn verschuldigd bij aanvang van het kwartaal of - zo dit later is - bij de aanvang van het in artikel 2 bedoelde genot.

 • 2. De bij wege van schriftelijke kennisgeving geheven marktgelden zijn verschuldigd bij de aanvang van het in artikel 3 bedoelde genot.

 • 3. Teruggaaf van marktgelden, berekend naar de in artikel 5, vijfde lid, bedoelde kwartaaltarieven wordt naar evenredigheid verleend indien:

  • a.

   de belastingplichtige in de loop van het kwartaal overlijdt;

  • b.

   de terbeschikkingstelling van de staanplaats in de loop van het kwartaal door schriftelijke opzegging door de belastingplichtige dan wel door doorhaling op de lijst van vaste plaatshouders door het gemeentebestuur is beëindigd.

 • 4. Ontheffing van marktgelden, berekend naar de in artikel 5, vijfde lid, bedoelde kwartaaltarieven wordt over de nog niet aangevangen kwartalen van een kalenderjaar verleend, indien:

  • a.

   de belastingplichtige is overleden;

  • b.

   de terbeschikkingstelling van de staanplaats door schriftelijke opzegging door de belastingplichtige dan wel door doorhaling op de lijst van vaste plaatshouders door het gemeentebestuur is beëindigd.

Artikel 8 Termijnen van betaling

De marktgelden moeten worden betaald:

 • 1.

  a. binnen één maand na dagtekening van het in artikel 6, eerste lid bedoelde aanslagbiljet;

  • b.

   op het moment van uitreiking van de in artikel 6, tweede lid, bedoelde kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van marktgeld.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald onder de titel: Verordening marktgeld 2017.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.De "Verordening marktgeld 2016" van 14 december 2015, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich vóór die datum hebben voorgedaan.

  • 2.

   Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van bekendmaking.

  • 3.

   De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 19 december 2016,

de griffier,                                                      de voorzitter,