Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent (brom)fietshandhaving

Geldend van 10-11-2016 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent (brom)fietshandhaving

Aanwijzingsbesluit (brom)fietshandhaving

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Lelystad;

Daartoe bevoegd ingevolge artikel 5:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening Lelystad 2015;

Gelet op het gestelde in het artikel 125 van de Gemeentewet en de artikelen 5.21 tot en met 5.31 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

Overwegende:

 • ·

  dat het NS-station en directe omgeving, het stadshart en de scholengemeenschap ROC en directe omgeving veel verkeersbewegingen aantrekt;

 • ·

  dat voor het stallen van (brom)fietsen voldoende voorzieningen zijn getroffen in deze gebieden;

 • ·

  dat het plaatsen van (brom)fietsen buiten de daarvoor aangewezen plaatsen leidt tot een ernstige aantasting van het aanzien van deze gebieden;

 • ·

  dat de vrije doorgang van andere weggebruikers wordt belemmerd als (brom)fietsen ongestructureerd staan gestald;

 • ·

  dat het her en der gestald staan van (brom)fietsen zeker in geval van calamiteiten gevaar oplevert;

 • ·

  dat het vanuit veiligheids- en stedebouwkundige overwegingen wenselijk is om de (brom)fietsen uitsluitend op een juiste manier te stallen waar de stallingsvoorzieningen zijn getroffen.

Besluit

 • 1.

  Tot het vaststellen van het gebied waar het verbod zoals verwoord in artikel 5.12 van de APV van toepassing is, een en ander volgens bijgaande en daarmee gewaarmerkte tekening;

 • 2.

  Schade van doorknippen van sloten en schade aan (brom)fietsen wordt niet vergoed;

 • 3.

  dat dit aanwijzingsbesluit een dag na bekendmaking in werking treedt.

Lelystad, 1 november 2016.

burgemeester en wethouders van Lelystad,

de secretaris, de burgemeester,

Bijlage 1 - tekening