Verordening commissie straatnaamgeving 2015

Geldend van 01-11-2016 t/m heden

Intitulé

Verordening commissie straatnaamgeving 2015

Burgemeester en wethouders van Landsmeer;

Overwegende, dat ;

De raad, bij besluit van 29 november 2005 nummer 111 heeft besloten de

bevoegdheid van straatnaamgeving en huisnummering, in overeenstemming metartikel 156 Gemeentewet, aan het college te delegeren;

Gelet op artikel 84 van de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen:

Verordening commissie straatnaamgeving 2015.

Artikel 1

In deze verordening wordt onder de commissie verstaan: de commissiestraatnaamgeving

Artikel 2

 • a.

  De commissie bestaat uit vier leden, te weten:

  vier leden die zijn vertegenwoordigd in diverse Landsmeerse organisaties;

 • b.

  De commissie wordt voorgezeten door de burgemeester;

 • c.

  De leden zijn woonachtig in de gemeente Landsmeer;

 • d.

  De leden beschikken gezamenlijk over de kennis welke noodzakelijk is vooruitvoering van de taken van de commissie.

 • e.

  De commissie kan zich desgewenst ook buiten de kring van onder a. genoemde personen bedienen van ter zake deskundigen;

 • f.

  De onder a. genoemde leden c.q. vertegenwoordigers worden door het college benoemd en ontslagen;

 • g.

  Aan de commissie wordt door het college een ambtenaar als secretaris toegevoegd. De secretaris kan zich laten bijstaan, door één of meer door hem, na overleg met de voorzitter, aan te wijzen ambtenaren.

Artikel 3

De commissie adviseert op verzoek van het college inzake de straatnaamgeving,inclusief de naamgeving van wijken, buurten en wateren. De commissie adviseertgemotiveerd binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek.

Artikel 4

De commissie vergadert en besluit in het openbaar, tenzij de commissie naar

analogie van artikel 23 van de Gemeentewet anders beslist.

Artikel 5

De voorzitter roept de commissie in vergadering bijeen zo dikwijls als hij of een anderlid dit nodig oordeelt. De oproeping vermeldt de agenda, plaats, dag en uur van devergadering en wordt openbaar bekend gemaakt.

Artikel 6

 • a. De commissie mag niet beraadslagen, zo niet tenminste drie van de in artikel 2 sub a genoemde leden aanwezig zijn;

 • b. De commissie brengt schriftelijk advies uit. In dit advies kunnen ook alternatieve mogelijkheden aan het college worden voorgelegd.

 • c. Het college kan het advies overnemen, dan wel (uitsluitend deugdelijk gemotiveerd) afwijzen. In geval van afwijzing stelt het college de commissie in de gelegenheid een tweede advies uit te brengen. De commissie adviseertalsdan uiterlijk binnen 2 weken op het collegeverzoek. Het tweede advies behelst minimaal twee alternatieve mogelijkheden, waarop het college beslist.

Artikel 7

Met inachtneming van hetgeen in deze verordening is bepaald, bepaalt de

commissie haar werkwijze en de wijze van vergaderen.

Artikel 8

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de

toepassing van de verordening, beslist de commissie op voorstel van de

voorzitter.

Artikel 9

De evaluatie van deze verordening vindt plaats vier jaar na het inwerking treden.

Artikel 10

Deze verordening kan worden aangehaald als: "Verordening commissie

straatnaamgeving 2015".

Artikel 11

 • a. Deze verordening treedt inwerking op de dag na publicatie.

 • b. Op dat tijdstip vervalt de "Verordening op de commissiestraatnaamgeving" vastgesteld bij collegebesluit van 15 augustus 2006 .

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college op 24 november 2015
De secretaris, De burgemeester,