Regeling vervallen per 15-07-2021

Verordening adviesraad sociaal domein Purmerend 2017

Geldend van 01-01-2017 t/m 14-07-2021

Intitulé

Verordening adviesraad sociaal domein Purmerend 2017

De raad van de gemeente Purmerend;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [datum en nummer];

gezien het advies van de commissie samenleving;

gelet op artikel 2.1.3 van de Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015);

gelet op artikel 47 van de Participatiewet;

overwegende dat genoemde wetten verplichte participatie van cliënten in de zin van de Wmo 2015 en personen die onder de Participatiewet vallen, regelen;

overwegende dat binnen het sociale domein steeds meer sprake is van vergaande samenwerking;

Besluit:

 • 1.

  in te stellen de adviesraad sociaal domein;

 • 2.

  vast te stellen de

 

Verordening adviesraad sociaal domein Purmerend 2017

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Adviesraad: het orgaan dat gevraagd en ongevraagd adviseert over de in artikel 2 benoemde onderwerpen.

 • b.

  Sociaal domein: de onderwerpen die geregeld worden in de Participatiewet, Wmo 2015 en aandachtsgebied jeugd.

 • c.

  Werkafspraken: de werkafspraken vloeien voort uit de verordening adviesraad sociaal domein van de Gemeente Purmerend. In de werkafspraken staan in ieder geval een nadere uitwerking van de samenstelling, taken, bevoegdheden en werkwijze van de adviesraad beschreven.

Artikel 2. Taken en bevoegdheden van de adviesraad

 • 1. De adviesraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over bestaande gemeentelijke regelgeving, beleid en plannen, over voorstellen tot nieuw dan wel te wijzigen gemeentelijke regelgeving, en over concept-evaluaties op het terrein van het sociaal domein.

 • 2. Voorafgaand aan het uitbrengen van het advies, kan op verzoek van de adviesraad overleg plaatsvinden met de betrokken portefeuillehouder van het college.

 • 3. Als het college dan wel de gemeenteraad afwijkt van een advies geeft het (in de toelichting) op het besluit aan of en zo ja op welke onderdelen en waarom het van een advies afwijkt.

 • 4. Uiterlijk 1 juni brengt de adviesraad aan het college verslag uit over de activiteiten en bevindingen over het voorgaande jaar. Daarbij wordt in een financieel verslag tevens verantwoording afgelegd over de besteding van het beschikbaar gesteld budget.

 • 5. De adviesraad is niet bevoegd te adviseren in zaken betreffende individuele gevallen.

Artikel 3. Samenstelling, benoeming en zittingsduur adviesraad

 • 1. De adviesraad bestaat uit maximaal 9 leden en een onafhankelijk voorzitter.

 • 2. De adviesraad is, zodanig samengesteld dat deze een afspiegeling is van de bij de uitvoering van de Participatiewet, Wmo 2015 en aandachtsgebied jeugd betrokken personen.

 • 3.

  • a.

   De leden en de voorzitter van de adviesraad worden door het college in functie benoemd voor de periode van 4 jaar. Een lid dan wel voorzitter kan éénmaal worden herbenoemd voor maximaal 4 jaar.

  • b.

   Het college stelt de vacature voor een lid dan wel voorzitter van de adviesraad voor een ieder open en werft actief in het sociaal domein.

  • c.

   De adviesraad kan kandidaten voordragen aan het college.

  • d.

   De leden van de adviesraad mogen geen lid zijn van de gemeenteraad, het college, werkzaam bij zorgaanbieders gecontracteerd door de gemeente of werkzaam bij de gemeente Purmerend of Beemster.

 • 4. Het college kan plaatsvervangende leden en een plaatsvervangend voorzitter benoemen, waarop het gestelde in het derde lid van overeenkomstige toepassing is.

 • 5. Onverminderd het gestelde in het derde lid, onder a, eindigt het lidmaatschap dan wel voorzitterschap van de adviesraad:

  • a.

   op eigen verzoek.

  • b.

   bij overlijden.

  • c.

   na een ontslagbesluit van het college.

Artikel 4. Vergaderingen

 • 1. De adviesraad komt ten minste vier maal en maximaal twaalf maal per kalenderjaar in vergadering bij elkaar.

 • 2. Alle leden van de adviesraad zijn, met uitzondering van de onafhankelijk voorzitter, stemgerechtigd. Alle besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen, op voorwaarde dat tweederde van de leden aanwezig is.

 • 3. Bij staken van de stemmen brengt de voorzitter een (doorslaggevende) stem uit.

 • 4. De adviesraad kan besluiten uit zijn eigen middelen een of meer (tijdelijk) werkgroepen te vormen.

Artikel 5. Ondersteuning adviesraad

 • 1. Het college zorgt voor adequate ondersteuning van de adviesraad. Hiertoe:

  • a.

   stelt het college vergaderruimte ter beschikking.

  • b.

   stelt het college ambtenaren in de gelegenheid een vergadering bij te wonen voor het geven van toelichting of uitleg, als daarom door de adviesraad is verzocht.

  • c.

   zorgt het college ervoor dat aan de adviesraad de informatie wordt verstrekt ter uitvoering van hun taken.

  • d.

   verstrekt het college informatie, bedoeld onder c, op een zodanig tijdstip dat daadwerkelijke invloed mogelijk is op de beleidsvorming en besluitvorming.

  • e.

   ziet het college er op toe dat, indien van toepassing, de adviesraad geïnformeerd wordt over de redenen van afwijking van het door de adviesraad gevraagd of ongevraagd gegeven advies.

 • 2.

  • a.

   Het college wijst een contactambtenaar aan als aanspreekpunt voor de adviesraad en om te waarborgen dat de adviesraad in staat is zijn taken naar behoren te vervullen.

  • b.

   De ondersteuning aan de adviesraad wordt in de nader overeen te komen werkafspraken opgenomen.

Artikel 6. Budget adviesraad

 • 1. Ten behoeve van de adviesraad wordt jaarlijks een budget beschikbaar gesteld.

 • 2.

  • a.

   Ten laste hiervan kunnen, met inachtneming van het hierover in de werkafspraken gestelde, onder meer kosten worden gebracht die verband houden met deskundigheidsbevordering, het inwinnen van advies, achterbanraadpleging, organisatiekosten.

  • b.

   Ten laste hiervan worden gebracht de vergoedingen voor het bijwonen van de vergaderingen van de adviesraad als bedoeld in artikel 14 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

Artikel 7. Evaluatie

Het college en de adviesraad evalueren samen in het vierde kwartaal het functioneren van de adviesraad mede aan de hand van het in artikel 2, vierde lid genoemde verslag.

Artikel 8. Geschillen

Het college beslist (gehoord hebbende de adviesraad) over de geschillen die voortkomen uit deze verordening.

Artikel 9. Intrekken verordening

 • 1. De Verordening cliëntenparticipatie Wmo 2009 wordt ingetrokken.

 • 2. De verordening cliëntenparticipatie werk en inkomen Purmerend 2010 wordt ingetrokken.

Artikel 10. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening adviesraad sociaal domein Purmerend 2017.

 • 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de raad d.d. 29 september 2016.
De voorzitter,
D. Bijl
De griffier,
J.F. Kamminga