Regeling vervallen per 01-01-2020

Subsidieregeling Fonds Ooststellingwerf 2016

Geldend van 26-01-2016 t/m 31-12-2019 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2016

Intitulé

Subsidieregeling Fonds Ooststellingwerf 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf;

overwegende dat het gewenst is incidentele activiteiten met een voor de gemeente Ooststellingwerf aantoonbaar hoog economisch en/of maatschappelijk rendement te stimuleren door de eenmalige besteding van precariogelden;

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Ooststellingwerf 2015

besluiten

vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling Fonds Ooststellingwerf2016

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor initiatieven die bijdragen aan economische ontwikkelingen en/of fysieke en/of sociale leefbaarheid in de gemeente Ooststellingwerf.

 • 2. De initiatieven als bedoeld in het eerste lid hebben een aantoonbaar hoog economisch en/of maatschappelijk rendement.

Artikel 3 Aanvraag

De aanvraag voor een subsidie wordt ingediend met het door het college vastgestelde aanvraagformulier.

Artikel 4 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  met de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd is begonnen voordat de aanvraag is ontvangen;

 • b.

  de activiteit gericht is op particuliere of ondernemingswinst;

 • c.

  de activiteit gelijk of vergelijkbaar is met activiteiten waarvoor het college ook op grond van een andere subsidieregeling subsidie zouden kunnen verstrekken;

 • d.

  voor de activiteit reeds een boekjaarsubsidie is verstrekt;

 • e.

  het aannemelijk is dat de activiteit leidt tot investeringen die ongedekte toekomstige lasten voor onderhoud of instandhouding voor de gemeente tot gevolg hebben;

 • f.

  de activiteit geheel of grotendeels bestaat uit het organiseren van een (dorps- of buurt)feest, borrel of barbecue of daarmee gelijk te stellen activiteit;

 • g.

  de activiteit geheel of grotendeels bestaat uit het schrijven of uitgeven van een boek;

 • h.

  de activiteit geheel of grotendeels bestaat uit het ontwerpen, vervaardigen of plaatsen van een standbeeld of gedenkplaat;

 • i.

  de activiteit geheel of grotendeels bestaat uit het verkrijgen van een onroerende zaak;

 • j.

  de activiteit geheel of grotendeels bestaat uit regulier beheer en onderhoud van gemeente-eigendommen dan wel publiek domein.

Artikel 5 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan verenigingen en stichtingen.

Artikel 6 Vaststelling van het subsidieplafond

 • 1. Voor subsidieverlening op grond van deze regeling kan het college verplichtingen aangaan tot een bedrag van € 1 miljoen.

 • 2. Het college kan drie tenders uitschrijven waarbij per tender een subsidieplafond wordt vastgesteld. Bij de eerste tender kan het college verplichtingen aangaan tot een bedrag van € 333.000.

 • 3. De verdeling van het subsidieplafond vindt plaats overeenkomstig de maatstaven neergelegd in deze regeling.

Artikel 7 Procedurebepalingen

Voor zover de tenders door het college worden uitgeschreven dient een aanvraag om subsidie op grond van deze regeling door het college te zijn ontvangen tussen 1 en 21 maart 2016, tussen 1 en 21 oktober 2016 en/of tussen 1 en 21 maart 2017.

Artikel 8 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor het bereiken van de subsidiabele activiteit of het subsidiabele beleidsdoel als bedoeld in artikel 2.

Artikel 9 Verdeling van het subsidieplafond

 • 1. Alle aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen en die niet worden geweigerd op grond van artikel 9 van de Algemene subsidieverordening of artikel 4 en 5 van deze regeling, worden door het college gerangschikt op een prioriteitenlijst.

 • 2. De voor subsidieverlening in aanmerking komende aanvragen worden zodanig gerangschikt dat een aanvraag hoger gerangschikt wordt naarmate die naar het oordeel van het college meer voldoet aan de criteria:

  • a.

   de mate waarin er draagvlak voor de activiteit bestaat in het betrokken gebied;

  • b.

   de mate waarin de activiteit bijdraagt aan een voortdurende situatie of een voortdurende activiteit (continuïteit);

  • c.

   de mate waarin de activiteit samenwerking tussen mensen of organisaties bevordert;

  • d.

   de mate waarin de activiteit een positieve bijdrage levert aan kansen voor mensen die een minder kansrijke positie in de samenleving hebben;

  • e.

   de mate waarin de activiteit een positieve bijdrage levert aan natuur en milieu;

  • f.

   de mate waarin de activiteit een positieve bijdrage levert aan de economische ontwikkeling;

  • g.

   de mate waarin de activiteit een positieve bijdrage levert aan de sociale leefbaarheid;

  • h.

   de mate waarin de activiteit een positieve bijdrage levert aan de fysieke leefbaarheid;

  • i.

   de mate waarin de activiteit vernieuwend is;

  • j.

   de mate waarin de initiatiefnemers actief bijdragen aan de uitvoering van de activiteit.

 • 3. Ten behoeve van de rangschikking worden per criterium:

  • a.

   0 punten toegekend indien niet wordt voldaan aan het criterium;

  • b.

   1 punt toegekend indien in zeer beperkte mate wordt voldaan aan het criterium;

  • c.

   2 punten toegekend indien in beperkte mate wordt voldaan aan het criterium;

  • d.

   3 punten toegekend indien in ruime mate wordt voldaan aan het criterium;

  • e.

   4 punten toegekend indien in zeer ruime mate wordt voldaan het criterium.

 • 4. De aanvragen die na rangschikking minder dan 9 punten en niet ten minste bij één criterium minimaal 3 punten toegekend krijgen komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • 5. De voor subsidie in aanmerking komende aanvragen kunnen maximaal 4 punten extra toegekend krijgen van een door het college in te stellen publieksjury.

 • 6. Het college verdeelt het beschikbare bedrag in de volgorde van de rangschikking. Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die even hoog zijn gerangschikt, het subsidieplafond wordt overschreden wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 10 Verplichtingen

De subsidieontvanger levert ten behoeve van de gemeentelijke website een activiteitenverslag, beeldmateriaal of geluidsmateriaal waaruit blijkt hoe de activiteit is uitgevoerd.

Artikel 11 Adviescommissie en publieksjury

 • 1. Het college stelt een adviescommissie in die tot taak heeft te adviseren over de rangschikking van aanvragen.

 • 2. Het college stelt een publieksjury in die tot taak heeft de toekenning van punten als bedoeld in artikel 9, lid 5.

 • 3. Het college stelt voor de adviescommissie een reglement vast.

Artikel 12 Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2016.

 • 2. Deze regeling vervalt op 1 januari 2020.

 • 3. De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Fonds Ooststellingwerf 2016

 • 4. Voorafgaand aan een volgende tender kan door het college worden geëvalueerd of beleidsdoelen worden behaald. Indien de evaluatie daartoe aanleiding geeft kan het college de regeling ten behoeve van de volgende tender wijzigen.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders voornoemd,
, secretaris.                    , burgemeester.

Reglement Adviescommissie

Aanvraagformulier

Aanvraagformulier

Schematisch subsidieproces 

Schematisch subsidieproces