Verordening vergoeding leden stembureaus

Geldend van 02-07-2009 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-06-2009

Intitulé

Verordening vergoeding leden stembureaus

De raad van de gemeente Dronten,

gelezen het voorstel van het college van 18 mei 2004, No. B04.000506;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gezien het advies van de raadscommissie Algemene Zaken van 13 mei 2004;

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende Verordening vergoeding leden stembureaus.

Artikel 1

De voorzitters, leden en plaatsvervangend leden van stembureaus als bedoeld in artikel E3 van de Kieswet, ontvangen ten laste van de gemeente een vergoeding.

Artikel 2

  • 1. De vergoeding is voor voorzitters, leden en plaatsvervangende leden gelijk.

  • 2. Zij bedraagt € 160,00 voor elke dag of gedeelte daarvan, waarop de rechthebbende werkelijk zitting heeft gehad in een stembureau.

Artikel 3

De Verordening tot toekenning van presentiegeld aan de leden en de plaatsvervangende leden van stembureaus wordt ingetrokken.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van haar bekendmaking.

Artikel 5

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening vergoeding leden stembureaus.

Ondertekening

Dronten, 27 mei 2004

De raad van Dronten,

voorzitter

drs. B. de Hon

griffier

E.J. Morren