Regeling vervallen per 06-10-2015

Verordening betreffende de zorg van burgemeester en wethou­ders voor de archief­bescheiden van de ge­meentelijke organen, de aanwij­zing van de archiefbewaarplaats en het beheer van de archiefbewaarplaats en het toezicht op het beheer van de archiefbeschei­den, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaar­plaats

Geldend van 06-10-2015 t/m 05-10-2015

Intitulé

Verordening betreffende de zorg van burgemeester en wethou­ders voor de archief­bescheiden van de ge­meentelijke organen, de aanwij­zing van de archiefbewaarplaats en het beheer van de archiefbewaarplaats en het toezicht op het beheer van de archiefbeschei­den, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaar­plaats

De raad van de gemeente Oldenzaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 augustus 1997, nr. 30/4V

gelet op de artikelen 30, eerste lid en 31 van de Archiefwet 1995

b e s l u i t :

vast te stellende Verordening betreffende de zorg van burgemeester en wethou­ders voor de archief­bescheiden van de ge­meentelijke organen, de aanwij­zing van de archiefbewaarplaats en het beheer van de archiefbewaarplaats en het toezicht op het beheer van de archiefbeschei­den, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaar­plaats

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet de Archiefwet 1995

 • b.

  gemeentelijke organende overheidsorganen, bedoeld in artikel 1, onder b, van de wet, voor zover behorende tot de gemeente;

 • c.

  de archiefbewaarplaatsde door de gemeenteraad overeenkomstig artikel 31 van de wet aangewezen archiefbewaarplaats;

 • d.

  beheerderdegene die ingevolge artikel 4 is belast met het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, die nog niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht;

 • e.

  beheerseenheideen door burgemeester en wethouders als zodanig aan te wijzen organisatieonderdeel;

 • f.

  informatiesysteemsysteem van documentatie, procedures, apparatuur en programmatuur, met behulp waarvan archiefbescheiden kunnen worden vervaardigd, bewerkt, verzonden, ontvangen en geraadpleegd.

Hoofdstuk II De aanwijzing van de archiefbewaarplaats

Artikel 2

De in artikel 31 van de wet bedoelde archiefbewaarplaats is de bewaarplaats, die zich bevindt onder de begane grond in de speciaal daarvoor bestemde en ingerichte ruimte in het stadhuis te Oldenzaal.

Hoofdstuk III De zorg van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden

Artikel 3

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het inrichten en instandhouden van een archiefbewaarplaats als bedoeld in artikel 2, alsmede van voldoende en doelmatige archiefruimten.

Artikel 4

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het aanwijzen van de beheerders.

Artikel 5

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor de aanstelling van voldoende deskundig personeel voor de werkzaamheden verbonden aan het beheer van de gemeentelijke archiefbescheiden en documentaire verzamelingen.

Artikel 6

 • 1. Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor, dat de vervaardiging en de bewaring van de archiefbescheiden geschiedt op zodanige wijze, dat het behoud van deze bescheiden voldoende is gewaarborgd.

 • 2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de vervaardiging van bescheiden bestemd voor een overheidsorgaan of andere belanghebbende, van welke bescheiden redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zij voor dezen als archiefbescheiden voor blijvende bewaring in aanmerking komen.

Artikel 7

Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor, dat jaarlijks op de gemeentebegroting voldoende middelen worden geraamd ter bestrijding van de kosten die aan de zorg voor de archiefbescheiden zijn verbonden.

Artikel 8

Burgemeester en wethouders stellen voor het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen die nog niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht voorschriften vast, gehoord de commissie algemeen bestuurlijke aangelegenheden, personeel en organisatie.

Artikel 9

Burgemeester en wethouders doen ten minste éénmaal per vier jaar aan de raad verslag omtrent hetgeen zij hebben verricht ter uitvoering van artikel 30 van de wet.

Zij leggen daarbij over de verslagen die door de gemeentesecretaris aan hen zijn uitgebracht in verband met het beheer en het toezicht, bedoeld in de artikelen 15 en 21.

Hoofdstuk IV Het beheer van de archiefbewaarplaats

Artikel 10

Onder de bevelen van burgemeester en wethouders is de gemeentesecretaris belast met het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden en documentaire verzamelingen. Hij is bevoegd zich onder handhaving van zijn verantwoordelijkheid te doen vervangen en laten bijstaan door aan hem ondergeschikte ambtenaren.

Artikel 11

De gemeentesecretaris is bevoegd om in de archiefbewaarplaats archiefbescheiden en documentatie op te nemen afkomstig van particuliere organisaties of personen indien dit voor de kennis van de lokale of regionale geschiedenis van belang kan worden geacht.

Artikel 12

Voorzover wettelijke voorschriften of voorwaarden bij de opneming in de archiefbewaarplaats gesteld zich daartegen niet verzetten, verricht de gemeentesecretaris desgevraagd onderzoek in de door hem beheerde archiefbescheiden en documentaire verzamelingen ten behoeve van gemeentelijke organen. Hij verstrekt daaruit op hun verzoek gegevens alsmede afbeeldingen, afschriften, uittreksels of bewerkingen.

Artikel 13

Voorzover wettelijke voorschriften of voorwaarden bij de opneming in de archiefbewaarplaats gesteld zich daartegen niet verzetten, is de gemeentesecretaris bevoegd ten behoeve van derden onderzoek te doen in de in de archiefbewaarplaats berustende archieven en verzamelingen. Hij verstrekt daaruit aan een ieder die zulks verzoekt afbeeldingen, afschriften, uittreksels of bewerkingen.

Artikel 14

De kosten voor het verstrekken van afbeeldingen, afschriften, uittreksels en bewerkingen van of uit archiefbescheiden die berusten in de archiefbewaarplaats alsmede voor onderzoekingen en andere werkzaamheden op verzoek van derden door of vanwege de gemeentesecretaris verricht, worden aan de verzoeker in rekening gebracht volgens een door de gemeenteraad bij verordening vastgesteld tarief. Alvorens de hier bedoelde werkzaamheden een aanvang nemen, wordt de verzoeker van dit tarief op de hoogte gesteld.

Artikel 15

De gemeentesecretaris brengt eenmaal per vier jaar verslag uit aan burgemeester en wethouders over het door hem gevoerde beheer van de archiefbewaarplaats.

Hoofdstuk V Toezicht van de gemeentesecretaris op het beheer van de archiefbescheiden, welke niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats

Artikel 16

De gemeentesecretaris ziet erop toe, dat het beheer van de archiefbescheiden van de verschillende beheerseenheden, voorzover hij daarvan zelf geen beheerder is, geschiedt overeenkomstig de bepalingen van de wet en de ter uitvoering daarvan gegeven voorschriften.

Artikel 17

De gemeentesecretaris is bevoegd zich onder handhaving van zijn verantwoordelijkheid te doen vervangen of bijstaan door aan hem ondergeschikte ambtenaren.

Artikel 18

 • 1. De beheerders verstrekken aan de gemeentesecretaris of aan degene die namens hem met het toezicht is belast, alle bescheiden en inlichtingen die voor een goede vervulling van zijn taak noodzakelijk zijn en verlenen de nodige medewerking om inzicht te verschaffen in de ordening en toegankelijkheid van de archiefbescheiden alsmede in de opzet en werking van hulpmiddelen en systemen waarin archiefbescheiden zijn opgenomen.

 • 2. De gemeentesecretaris en degenen die hem in de uitoefening van het toezicht vervangen of bijstaan, hebben met inachtneming van de voorschriften ten aanzien van de beveiliging van geheimen, toegang tot de archiefbescheiden die nog niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht en de ruimten waarin deze zich bevinden.

Artikel 19

De gemeentesecretaris doet van zijn bevindingen bij de uitoefening van het toezicht mededeling aan de beheerders, alsmede, indien hij hiertoe aanleiding vindt, aan burgemeester en wethouders. Hij geeft daarbij aan welke voorzieningen naar zijn mening in het belang van een goed beheer moeten worden getroffen.

Artikel 20

De beheerders doen aan de gemeentesecretaris ten minste tijdig mededeling van het voornemen tot:

 • a.

  opheffing, samenvoeging of splitsing van een beheerseenheid of overdracht van één of meer taken aan een andere beheerseenheid, overheidsorgaan of rechtspersoon;

 • b.

  bouw, verbouwing, inrichting, of verandering van inrichting en ingebruikneming van ruimten als archiefruimte;

 • c.

  verandering van de plaats van bewaring van niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden;

 • d.

  ontwerp, vervanging, aanschaf of invoering van een informatiesysteem;

 • e.

  voorbereiding, invoering en wijziging van ordeningssystemen.

Artikel 21

De gemeentesecretaris doet eenmaal per vier jaar aan burgemeesters en wethouders verslag betreffende de uitoefening van het toezicht.

Hoofdstuk VI Slotbepalingen

Artikel 22

 • a. De Archiefverordening vastgesteld bij raadsbesluit van 16 augustus 1971, nr. 88 wordt ingetrokken.

 • b. De aanwijzing gemeentelijke archiefbewaarplaats vastgesteld bij raadsbesluit van 16 augustus 1971 wordt ingetrokken.

Artikel 23

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 november 1997 en werkt terug tot en met 1 januari 1996.

Artikel 24

Deze verordening wordt aangehaald als Archiefverordening 1997.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van de 9 oktober 1997,
de secretaris, de voorzitter,

Toelichting behorende bij de Archiefverordening 1997 vastgesteld bij raadsbesluit van 9 oktober 1997, nr. 412

Deze Archiefverordening 1997 sluit aan bij de Archiefwet 1995 (Stb. 276 en 277) en het Archiefbesluit 1995 (Stb. 671) en dient door de gemeenteraad te worden vastge­steld op grond van de in de aanhef genoemde artikelen in de Archief­wet 1995.

Zij bestaat in hoofdzaak uit drie gedeelten, namelijk de regeling voor de zorg, die het college van burgemeester en wethouders draagt voor de archieven van de gemeentelij­ke organen, het beheer van de archiefbewaarplaats en het toezicht op het beheer van de nog niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden.

Deze verordening is, evenals wet en besluit, niet alleen van toepassing op klassieke, papieren archiefbescheiden, maar ook op moderne, digitale informatiedragers.

Hoofdstuk III bevat een uitwerking van het begrip 'zorg', dat in de Archiefwet 1995 niet wordt gedefinieerd. Wat voldoende en doelmatige archiefruimten zijn (artikel 3), is geregeld in het Archiefbesluit 1995.

Hoofdstuk IV regelt het beheer van de archiefbewaarplaats, dat de wet aan de gemeen­tesecretaris opdraagt. Hoewel deze verordening beperkt is tot zaken waarvoor de wet een regeling verlangt, zijn ook documentaire collecties (zie toelichting artikel 5), die in onze gemeente aanwezig zijn, onder de werking van de verorde­ning gebracht. Veelal bevatten deze collecties ook archiefbescheiden en geschiedt het beheer op dezelfde wijze.

Het toezicht op het beheer van de archiefbe­scheiden, die niet naar een archiefbe­waarplaats zijn overgebracht wordt in de Archief­wet 1995 niet bij de gemeentesecreta­ris gelegd, indien geen archivaris is benoemd.

Met name in organisaties met meer beheerseenhe­den is het nuttig hem wel met dit toezicht te belasten. Na overbren­ging van de archiefbe­scheiden naar de archiefbewaar­plaats wordt hij immers als beheerder van de archiefbewaarplaats verantwoordelijk voor de archiefbescheiden. In alle gevallen – en met name ten aanzien van digitale archiefbe­scheiden – is het dan nuttig, dat hij in een eerder stadium door middel van dit toezicht kan waarborgen, dat de archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat in de archiefbewaarplaats kunnen worden opgenomen.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

Begripsbepalingen zijn alleen uit de wet overgenomen als daaraan in deze verorde­ning een meer specifieke betekenis moet worden toegekend.

Artikel 2

De aanwijzing van de archiefbewaarplaats geschiedde voorheen bij afzonder­lijk besluit.

Het onderscheid tussen 'archiefbewaarplaats' en 'archiefruimte' is dat de eerste bestemd is voor permanente bewaring van historisch of oud archiefmateriaal en om die reden aan hogere eisen moet voldoen, terwijl de tweede bestemd is voor tijdelijke bewaring van semi-statische archieven

Artikel 3

Een ministeriële regeling stelt op grond van artikel 13, vierde lid, van het Archiefbe­sluit 1995 vast, aan welke bouwkundige en inrichtingseisen de archiefbewaarplaats en de archiefruimten moeten voldoen. Artikel 13 vierde lid zal op een nader bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking treden (artikel 24, tweede lid, van het Archiefbe­sluit 1995).

Artikel 4

De aanwijzing van de beheerders is opgenomen in de op grond van artikel 8 te stellen voorschriften: het nog door burgemeester en wethouders vast te stellen Besluit Informa­tiebeheer 1997.

Artikel 5

Onder documentaire verzamelingen c.q. collecties worden verstaan, alle bescheiden - niet zijnde archiefbescheiden in de zin der wet (artikel 1 Aw 1995) - die voor de gemeente van historisch en/of cultureel belang zijn en om die reden voor permanente bewaring in aanmerking komen.

Artikel 6

Een ministeriële regeling stelt op grond van artikel 11 tweede lid van het Archiefbe­sluit 1995 nadere regels omtrent de kwaliteit van en de procedures rond het materiële behoud van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden. Artikel 11 tweede lid zal op een nader bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking treden (artikel 24 tweede lid van het Archiefbesluit 1995). Zodra dat gebeurt, kan het eerste lid van artikel 6 vervallen waarbij het tweede lid als enige overblijft. Artikel 11 van het Archiefbesluit 1995 kent de in dit artikel bedoelde verplichting namelijk slechts ten behoeve van de interne stukken. Uit overwegingen van behoorlijk bestuur en ter besparing van conserve­ringskosten voor de overheid als geheel achten wij dit onjuist. De gemeente heeft als ontvanger van door andere overheden opgemaakte stukken daarvan zelf ook profijt.

Artikel 8

De bedoelde voorschriften zijn opgenomen in het Besluit Informatiebeheer 1997. Voor het beheer van de naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden worden de voorschriften gegeven in de Archiefverordening 1997, omdat de gemeenteraad ook de gemeentesecretaris aanstelt.

Artikel 9, artikel 15, artikel 21

Binnen één zittingsperiode verneemt de gemeenteraad wat er op het gebied van de archiefzorg, het archiefbeheer en het toezicht daarop heeft plaatsgevon­den.

Artikel 10

De wet draagt de gemeentesecretaris het beheer van de archiefbewaarplaats op, maar schept geen regeling ten aanzien van documentaire verzamelingen. Dit artikel draagt het beheer van de uit cultureel en historisch oogpunt gevormde documentaire verzamelingen eveneens op aan de gemeentesecretaris.

In de model-verordening is opgenomen dat burgemeester en wethouders ter ondersteu­ning van de secretaris een deskundige kunnen aanwijzen, die in het bezit is van een diploma archivistiek als bedoeld in artikel 22 van de wet. Aangezien in de Oldenzaalse situatie daarvan geen sprake is, is in afwijking van het model voor een praktische redactie van het artikel gekozen. Mocht om wat voor reden dan ook externe hulp worden ingeroepen, zal wel de kwaliteitseis worden gesteld.

Artikel 13

De wet verschaft een ieder het recht van of uit archiefbescheiden, die in een archiefbe­waarplaats berusten, afbeeldingen, afschriften, uittreksels en bewerkingen te maken of op zijn kosten te doen maken. Deze verordening regelt complementair, dat de gemeente­secretaris in dit verband de nodige dienstverlening kan verrichten.

Artikel 17

Evenals bij artikel 10, is ook hier afgeweken van het model wat betreft het vereiste diploma archivistiek als bedoeld in artikel 22 van de wet.

Artikel 18 

De ontwikkelingen op het gebied van de moderne informatietechnologie hebben in de wet geleid tot een gewijzigde definitie van de term 'archiefbescheiden'. De wetgever heeft – binnen de formele betekenis van het begrip archiefbescheiden – bedoeld onder deze term alle op enigerlei wijze vastgelegde informatie te begrijpen inclusief die welke slechts via informatietechnologie opgevraagd kan worden.

Ondanks de ruimere betekenis van 'archiefbescheiden' kan de materie veelal met de traditionele bepalingen worden geregeld, zij het dat sommige begrippen een andere, ruimere inhoud hebben gekregen. Dat heeft onder andere gevolgen voor een term als 'beheer'. Zo zal het voor het toezicht op het beheer van machineleesbare gegevensbe­standen niet meer voldoende zijn dat toegang tot de ruimte is verzekerd. De formulering betreffende de noodzakelijke medewerking is ontleend aan de artikelen 52 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en 45 van de Wet persoonsregistraties.

Artikel 17 van het Archiefbesluit 1995 regelt op overeenkomstige wijze het door de algemene rijksarchivaris uit te oefenen toezicht op de rijks‑ en andere over­heidsorganen.

Artikel 20 

Slechts die aspecten van de uitoefening van het archiefbeheer zijn hier vermeld, die bij constatering achteraf tot onevenredig hoge kosten zouden kunnen leiden, of die ernstige schade voor het behoud dan wel de openbaarheid van de archiefbescheiden en de rechtszekerheid van de burger tot gevolg zouden hebben.