Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen 2016 van de gemeente Lochem

Geldend van 14-03-2018 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen 2016 van de gemeente Lochem

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen 2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem,

Overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Lochem;

Gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Lochem;

B E S L U I T:

Vast te stellen het volgende Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen2016 van de gemeente Lochem.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • a.

  verordening: Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Lochem;

 • b.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak, minicontainer, afvalemmer, kca-box of big bag, ten behoeve van één huishouden;

 • c.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens.

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1. Als inzameldienst op grond van artikel 2, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen Circulus-Berkel B.V. gevestigd te Apeldoorn.

 • 2. Als inzamelaar op grond van artikel 2, tweede lid, van de verordening worden aangewezen:

  • a.

   kerken, scholen en/of verenigingen voor de inzameling van oud papier en karton dat afkomstig is uit huishoudens;

  • b.

   kringloopbedrijven voor de inzameling van de herbruikbare fractie uit het grof huishoudelijk afval.

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 3, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

 • 1.

  groente-, fruit- en tuinafval: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld;

 • 2.

  klein chemisch afval: Huishoudelijk afval waar chemische stoffen in zitten die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu.

 • 3.

  glas: op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels, doppen van flessen, kunststofflessen en kurken;

 • 4.

  oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel ensappen (PMD), ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

 • 5.

  kunststof verpakkingen: verpakkingen van kunststof zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen;

 • 6.

  textiel: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen;

 • 7.

  elektrische en elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur;

 • 8.

  bouw- en sloopafval: harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen;

 • 9.

  verduurzaamd hout: hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout;

 • 10.

  grof groenafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout etcetera, met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

 • 11.

  asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt;

 • 12.

  grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden;

 • 13.

  huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in artikel 3 van de verordening.

 • 14.

  drankenkartons: de kartonnen verpakkingen van sappen en zuivelproducten waar aan de binnenkant een plastic of aluminium folie zit.

Artikel 4. Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen

Op grond van artikel 4, tweede lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

 • a.

  De grijze minicontainer voor huishoudelijk afval van een inhoud van 140 liter (verstrekt door Circulus-Berkel B.V.) voor restafval;

 • b.

  De groene minicontainer of grijze minicontainer met een groene deksel van een inhoud van 140 liter (verstrekt door Circulus-Berkel B.V.) voor gft afval;

 • c.

  Een grijze minicontainer met of zonder blauwe deksel of groene minicontainer (verstrekt door Circulus-Berkel B.V.) voor oud papier en karton van een inhoud van 140 liter en 240 liter;

 • d.

  Een grijze minicontainer met oranje deksel van een inhoud van 240 liter (verstrekt door Circulus-Berkel B.V. ) voor kunststof verpakkingen, blik en drankenkartons;

 • e.

  Ondergrondse containers bij de milieuparkjes of bovengrondse containers voor textiel, glas, kunststofverpakkingen/blik/drankenkartons en oud papier en karton;

 • f.

  De chemobox voor klein chemische afval die moet worden aangeboden aan de chemokar of worden gebracht naar het kca-depot bij de recyclepleinen ;

 • g.

  Een BEST Tas (verstrekt door Circulus-Berkel B.V.) voor de inzameling van boeken, elektronica, speelgoed en textiel.

Artikel 5. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel

 • 1. Over de plaatsen en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel ter inzameling moeten worden aangeboden zijn de volgende regels vastgesteld:

  • a.

   Het inzamelmiddel wordt zodanig geplaatst, dat voetgangersverkeer en overig verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en dat gevaar of schade wordt voorkomen;

  • b.

   De minicontainer wordt met de klepopening naar de weg gericht;

  • c.

   Het inzamelmiddel dient goed gesloten te zijn en vrij te zijn van uitsteeksels;

  • d.

   Het afval in de minicontainer mag niet zijn aangestampt;

  • e.

   In de minicontainer voor groente-, fruit- en tuinafval mogen geen plastic zakken zijn gebruikt, anders dan biologisch afbreekbare plastic zakken;

  • f.

   Het klein chemisch afval mag niet op de weg mogen worden geplaatst, maar moet persoonlijk worden aangeboden aan de inzameldienst;

  • g.

   Het is verboden om hete vloeistoffen in de container te deponeren;

  • h.

   Het is verboden afval naast de minicontainer te plaatsen.

 • 2. Voor het maximale gewicht van de afvalstoffen per inzamelmiddelzijn de volgende regels vastgesteld:

  • a.

   Er mag niet meer dan 80 kg afval in de minicontainer.

 • 3. Voor de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddel aan de gebruiker van een perceel stelt het college voor de registratie van het door de gebruiker van het perceel aangeboden afval de volgende regels:

  • a.

   Minicontainers voor de inzameling van huishoudelijk rest-, gft-afval, papier en kunststof verpakkingen/drankenkartons/blik, zijn voorzien van een door Circulus-Berkel B.V. afleesbare chip;

  • b.

   De gebruiker van de minicontainer mag geen veranderingen aanbrengen aan de minicontainer, welke het herkenningssysteem verwijdert (bijv. chip met adresgegevens);

  • c.

   De gebruiker van een minicontainer moet zorgdragen voor het regelmatig reinigen van de minicontainer.

 • 4. Om te garanderen, dat de chip op de minicontainer het door de gebruiker van het perceel aangeboden afval registreert en koppelt aan de gebruiker van het perceel, stelt het college de volgende regels:

  • a.

   Vervanging van de minicontainer bij diefstal vindt alleen plaats na het invullen van een formulier voor verloren voorwerpen via de gemeente;

  • b.

   Bij schade – niet toe te rekenen aan de gebruiker van een minicontainer – vindt kosteloos vervanging plaats.

Artikel 6 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen

Ten aanzien van de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen moeten worden aangeboden zijn de volgende regels vastgesteld:

 • a.

  Een (ondergrondse) inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen wordt geopend met een daartoe van gemeentewege verstrekte afvalpas;

 • b.

  De gebruiker van een perceel, aan wie mede ten behoeve van zijn perceel een ondergrondse inzamelvoorziening is aangewezen, draagt er zorg voor, dat na het inbrengen van het afval, de inwerpopening van de (ondergrondse) inzamelvoorziening wordt gesloten;

 • c.

  Bij het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen bij de inzamelvoorziening wordt de omgeving niet verontreinigd en wordt gevaar of schade voorkomen;

 • d.

  De afvalstoffen dienen in een goed gesloten zak in de (ondergrondse) inzamelvoorziening te worden gedeponeerd;

 • e.

  Het is niet toegestaan om papieren of plastic zakken te gebruiken voor groente-, fruit- en tuinafval;

 • f.

  Voor het gebruik van een ondergrondse inzamelvoorziening wordt uitgegaan van een inhoud van 40 liter voor restafval en 20 liter voor gft afval;

 • g.

  Plastic vuilniszakken met restafval en GFT (los of) incomposteerbare zakjes en dozen mogen niet naast de (ondergrondse) inzamelvoorziening worden achtergelaten.

Artikel 7 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via inzamelvoorzieningen op wijkniveau

Over de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening op wijkniveau moeten worden aangeboden zijn de volgende regels vastgesteld:

 • a.

  Glas mag in de glasbakken worden gedeponeerd tussen 08.00 uur en 20.00 uur;

 • b.

  Dozen en zakken mogen niet naast de glasbakken en inworpzuilen van de ondergrondse glascontainers worden achtergelaten;

 • c.

  Naast de textielbakken en inworpzuilen van de ondergrondse containers mogen geen dozen en zakken met textiel worden geplaatst;

 • d.

  Dozen en zakken mogen niet naast de bakken en inworpzuilen van de ondergrondse containers voor kunststof verpakkingen/drankenkartons/blik worden achtergelaten;

Artikel 8 Wijze van aanbieden bij een brengdepot

Over de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen bij een brengdepot op lokaal of regionaal niveau moeten worden aangeboden, , zijn de volgende regels vastgesteld:

 • a.

  Bij het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen bij een brengdepot op lokaal of regionaal niveau houdt de aanbieder van het afval zich aan het Acceptatiereglement Recycleplein Zutphen en Lochem

 • b.

  Bij het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen bij een brengdepot op lokaal of regionaal niveau wordt de weg niet verontreinigd, wordt verkeer niet gehinderd of in de doorgang belemmerd en wordt gevaar of schade voorkomen.

 • c.

  Toegang tot het recycleplein Zutphen en Lochem geldt uitsluitend na toestemming van de beheerder van het brengdepot.

 • d.

  Bij aankomst aan het recycleplein moet met een afvalpas worden gelegitimeerd aan de beheerder of diens vervanger.

 • e.

  het Recycleplein Zutphen en Lochem is ook geopend voor inwoners, om gebruik te maken van het brengen van grof groenafval..

 • f.

  Grof groenafval (zoals blad en gras) mag alleen in composteerbare papieren zakken en niet in (‘afbreekbare’) plastic zakken worden aangeboden.

 • g.

  Bij het scheiden van het afval moeten aanbieders zich houden aan de scheidingsregels van de aanwezige toezichthouders van Circulus-Berkel.

Artikel 9 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen zonder inzamelmiddel

 • 1. Als categorieën huishoudelijke afvalstoffen, worden aangewezen:

  • a.

   grof huishoudelijk afval;

  • b.

   grof groen afval;

  • c.

   bruikbaar huisraad (kringloopgoederen).

 • 2. Over de wijze waarop deze categorieën huishoudelijk afval moeten worden ingezameld, zijn de volgende regels vastgesteld:

  • a.

   De categorieën grof huishoudelijk afval en grof groenafval mogen slechts worden aangeboden, als daarvoor een afspraak is gemaakt via de Servicelijn van Circulus-Berkel: (0900) 9552, bereikbaar op werkdagen tussen 7.45 uur en 17.00 uur.

  • b.

   Het ophalen van grof huishoudelijk (groenafval vindt slechts plaats na betaling van de kosten.

  • c.

   Bij het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen zonder inzamelmiddel wordt de weg niet verontreinigd, wordt verkeer niet gehinderd of in de doorgang belemmerd en wordt gevaar of schade voorkomen.

 • 3. Over het maximale gewicht, de afmetingen en het volume waarop deze categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling moeten worden aangeboden zijn de volgende regels vastgesteld:

  • a.

   Grove huishoudelijke afvalstoffen en bruikbaar huisraad worden zoveel mogelijk gebundeld tot pakketten van maximaal 25 kg in gewicht en een omvang van maximaal 1,5 meter x 1 meter x 0,50 meter.

  • b.

   Grof groenafval dient handzaam gebundeld te worden en mag niet worden aangeboden in dozen of zakken.

  • c.

   Grof groenafval mag niet zwaarder zijn dan 10 kg en bundels mogen niet langer zijn dan 1,5 meter.

  • d.

   Er mag maximaal 2 m3 grof huishoudelijk (groen)afval en bruikbaar huisraad per keer worden aangeboden.

  • e.

   Kleding, boeken en speelgoed van bruikbaar huisraad moet in de BEST tas worden aangeboden.

  • f.

   Bruikbaar huisraad moet worden aangeboden op eigen erf, met een maximale loopafstand van 50 meter. Als aan deze regel niet wordt voldaan, kan het gevolg zijn dat bruikbaar huisraad niet wordt meegenomen.

  • g.

   Zware stronken, boomstammen of bielzen mogen niet worden aangeboden tijdens de inzameling van grof groenafval.

Artikel 10 Dagen en tijden van inzameling

De dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen, worden als volgt aangewezen:

 • a.

  De dagen waarop huishoudelijk restafval, gft-afval, kunststof verpakkingen/drankenkartons/blik (PMD), de BEST tas en oud papier bij bepaalde adressen worden ingezameld worden vastgelegd op een gepersonaliseerde digitale afvalkalender of een app.

 • b.

  Als Circulus-Berkel B.V. om technische redenen tussentijds de inzameldagen voor bepaalde categorieën van huishoudelijke afvalstoffen bij bepaalde adressen wijzigt, geldt dat burgemeester en wethouders en andere dag aanwijzen .

 • c.

  Minicontainers worden niet eerder op de weg geplaatst dan vanaf 20:00 uur op de dag voorafgaande aan de vastgestelde inzameldag.

 • d.

  Minicontainers moeten op de dag van inzameling vóór 07:00 uur aan de weg geplaatst zijn.

 • e.

  Minicontainers worden op de vastgestelde dag van inzameling zo spoedig mogelijk na leging, doch uiterlijk vóór 22:00 uur op de vastgestelde inzameldag, door of vanwege de gebruiker van het perceel van de weg verwijderd.

 • f.

  Bij inzamelvoorzieningen ten behoeve van een groep percelen (verzamelcontainers) worden geen afvalstoffen aangeboden tussen 22:00 en 08:00 uur.

 • g.

  Bij de inzamelvoorziening op lokaal of regionaal niveau, Recycleplein Zutphen en Lochem, kunnen gedurende de volgende openingstijden afvalstoffen worden aangeboden:

  • a.

   maandag t/m vrijdag 8:00 uur tot 16:00 uur,

  • b.

   zaterdag 09:00 uur tot 13:00 uur.

Artikel 11. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen, door Circulus-Berkel B.V. voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden bekendgemaakt in het huis-aan-huis-blad De Berkelbode en op website van Circulus-Berkel B.V. en de gemeente.

Artikel 12. Inwerkingtreding

 • 1. Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op de derde dag nadat deze is bekend gemaakt.

 • 2. Op de datum van inwerkingtreding van dit uitvoeringsbesluit wordt het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen 2011 van de gemeente Lochem ingetrokken.

Artikel 13. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen 2016 van de gemeente Lochem.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Lochem op 19 april 2016.

De secretaris,. De burgemeester,

R.Starke S.W. van ‘t Erve