Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waalre houdende regels voor de rekenkamercommissie Verordening rekenkamercommissie gemeente Waalre 2015

Geldend van 30-03-2016 t/m heden

Intitulé

VERORDENING REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE WAALRE 2015

Gelezen het voorstel van het presidium van 7 juli 2015, nr. 46;

gelet op artikel 81a jo. artikel 81oa van de Gemeentewet;

overwegende dat het noodzakelijk is regels vast te stellen bij verordening voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie;

besluit vast te stellen de

Verordening R ekenkamercommissie gemeente Waalre 2015

De raad van de gemeente Waalre,

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Gemeentewet;

 • b.

  voorzitter: voorzitter van de Rekenkamercommissie;

 • c.

  college: college van burgemeester en wethouders van Waalre;

 • d.

  Rekenkamercommissie: de Rekenkamercommissie van de gemeente Waalre;

 • e.

  doelmatigheid: de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijk effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen;

 • f.

  doeltreffendheid: de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijk effecten van het beleid daadwerkelijk worden behaald;

 • g.

  rechtmatigheid: het in overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving.

Artikel 2 Rekenkamercommissie
 • 1. De raad stelt een Rekenkamercommissie in

 • 2. De Rekenkamercommissie bestaat uit drie leden.

Artikel 3 Taken Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie verricht onderzoek naar en adviseert aan de raad over de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het gemeentelijke beleid en beheer. De Rekenkamercommissie doet gemiddeld 1,5 onderzoek per jaar en volgt de voortgang van de uitvoering van de aanbevelingen, de toezeggingen van het college en de besluiten van de gemeenteraad met betrekking tot en de doorwerking van eerdere onderzoeken. Van deze nazorg wordt verslag gedaan in het jaarverslag van de Rekenkamercommissie en wordt eens in de vier jaar een rapportage met conclusies en aanbevelingen opgesteld.

Artikel 4 Samenstelling Rekenkamercommissie
 • 1. De Rekenkamercommissie bestaat uit drie leden door de raad benoemd voor een periode van drie jaar. Het staat de raad vrij gemotiveerd van deze benoemingstermijn af te wijken.

 • 2. De leden leggen in handen van de voorzitter van de raad de volgende eed (of belofte) af:

  “Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de rekenkamercommissie benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gunst heb gegeven of beloofd.

  Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of belofte heb aangenomen of zal aannemen.

  Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plicht als lid van de Rekenkamercommissie naar eer en geweten zal vervullen.

  Zo waarlijk helpe mij God almachtig! (Dat verklaar en beloof ik!)”.

 • 3. De raad wijst één van de leden van de Rekenkamercommissie aan als voorzitter.

 • 4. De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en werkwijze en het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming.

 • 5. Het is voor de leden van de Rekenkamercommissie verboden de handelingen te verrichten als bedoeld in artikel 15 van de Gemeentewet.

 • 6. Leden van de Rekenkamercommissie overleggen bij benoeming een lijst met daarin opgenomen nevenfuncties die zij op dat moment vervullen. Tussentijdse wijzigingen in deze lijst worden direct schriftelijk gemeld aan de raad.

Artikel 5 Einde lidmaatschap en non-activiteit
 • 1. De raad ontslaat de leden of stelt hen op non-activiteit.

 • 2. Het lidmaatschap van een lid van de Rekenkamercommissie eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   bij de aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de Rekenkamercommissie.

  • c.

   wanneer het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft;

  • d.

   indien het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld;

  • e.

   indien het lid in strijd met deze verordening heeft gehandeld;

  • f.

   bij intrekking van deze verordening.

 • 3. Leden van de Rekenkamercommissie kunnen door de raad worden ontslagen wanneer zij door ziekte of gebreken blijvend ongeschikt zijn hun functie te vervullen.

Artikel 6 Vergoeding voor werkzaamheden van de leden van de Rekenkamercommissie
 • 1. De leden ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van de Rekenkamercommissie. De vergoeding per vergadering bedraagt voor de voorzitter € 216,- en voor de leden € 175,-.

 • 2. Indien door de leden in opdracht van de Rekenkamercommissie onderzoekswerkzaamheden worden uitgevoerd, ontvangen zij hiervoor -naast hun vergoeding per vergadering- een vergoeding van € 65,- per uur.

 • 3. Reiskosten en eventuele overige onkosten van de voorzitter en de leden worden op declaratiebasis vergoed naar de daarvoor bij de gemeente Waalre geldende maatstaf.

 • 4. De voorzitter en de leden van de Rekenkamercommissie dienen hun declaratie ieder kwartaal in bij de griffier.

 • 5. De vergoedingen als bedoeld in het eerste lid komen ten laste van het budget van de Rekenkamercommissie als bedoeld in artikel 10.

Artikel 6 Ondersteunende taken
 • 1. De Rekenkamercommissie draagt zelf zorg voor agendaplanning, verslaglegging en de vorming van dossiers. De dossiers zijn eigendom van de gemeente.

 • 2. De griffier van de gemeente Waalre is het eerste aanspreekpunt van de Rekenkamercommissie.

 • 3. De griffier fungeert voor de Rekenkamercommissie als liaison naar bestuur en organisatie.

Artikel 7 Reglement van orde

De Rekenkamercommissie kan een reglement van orde van haar vergaderingen en andere werkzaamheden vaststellen. Zij zendt het reglement na vaststelling onverwijld er kennisneming naar de raad.

Artikel 8 Onderwerpselectie en opdrachtverlening
 • 1. De Rekenkamercommissie bepaalt de onderwerpen die zij onderzoekt, formuleert de probleemstelling en stelt de onderzoeksopzet vast.

 • 2. De in het vorige lid bedoelde onderzoeksopzet wordt door de Rekenkamercommissie ter kennisneming aan de raad verstuurd.

 • 3. De raad kan de Rekenkamercommissie een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een onderzoek. De Rekenkamercommissie bericht de raad binnen een maand in hoeverre aan dat verzoek wordt voldaan. Indien de Rekenkamercommissie niet aan het verzoek van de raad voldoet, zal zij daarvoor goede gronden aanvoeren.

Artikel 9 Werkwijze
 • 1. De Rekenkamercommissie is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding en sturing van het onderzoek volgens de door haar vastgestelde onderzoeksopzet.

 • 2. De Rekenkamercommissie beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren.

 • 3. De Rekenkamercommissie is bevoegd bij alle leden van het gemeentebestuur en bij alle ambtenaren van de gemeente Waalre de mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen die zij nodig acht voor de uitvoering van de onderzoeken. De leden van het gemeentebestuur en de ambtenaren van de gemeente zijn verplicht de gevraagde inlichtingen binnen de door de Rekenkamercommissie gestelde termijn te verstrekken.

 • 4. De Rekenkamercommissie vergadert zoveel als zij nodig acht, ter bespreking van procedurele en inhoudelijke aspecten van het onderzoek.

 • 5. De Rekenkamercommissie vergadert in beslotenheid, haar rapporten zijn openbaar. Op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur kan de Rekenkamercommissie rapporten die aan de raad worden voorgelegd of gedeelten daarvan als geheim aanmerken.

 • 6. De Rekenkamercommissie kan openbare informatieve vergaderingen beleggen.

 • 7. Voor de uitvoering van het onderzoek kan de Rekenkamercommissie, met inachtneming van het beschikbare budget, externe personen of bureaus inschakelen.

 • 8. De Rekenkamercommissie stelt de betrokkenen in de gelegenheid om binnen een door haar gestelde termijn, die tenminste twee weken bedraagt, hun zienswijze op de feitelijke bevindingen in het conceptonderzoeksrapport aan de commissie kenbaar te maken. Betrokkenen zijn degenen wier taakuitvoering (mede) voorwerp van onderzoek is of is geweest. De Rekenkamercommissie bepaalt verder wie als betrokkenen worden aangemerkt.

Artikel 10 Budget
 • 1. De Rekenkamercommissie is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.

 • 2. Ten laste van het in het voorgaande lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van:

  • a.

   de vergoedingen aan de leden;

  • b.

   externe deskundigen die eventueel door de Rekenkamercommissie zijn ingeschakeld;

  • c.

   eventuele overige uitgaven die de commissie nodig acht voor de uitoefening van haar taak.

 • 3. De Rekenkamercommissie is voor de besteding van het budget verantwoording schuldig aan de raad.

Artikel 11 Citeertitel; inwerkingtreding
 • 1. Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening Rekenkamercommissie gemeente Waalre 2015.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 15 september 2015.

De raad van de gemeente Waalre,

de griffier, de voorzitter,

W.A. Ernes drs. J.W. Brenninkmeijer