Regeling vervallen per 01-01-2024

Aanwijzingsbesluit artikel 6.5, derde lid Besluit omgevingsrecht

Geldend van 06-02-2016 t/m 31-12-2023

Intitulé

Aanwijzingsbesluit artikel 6.5, derde lid Besluit omgevingsrecht

De raad van de gemeente Hellendoorn;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 december 2015;

Gelet op artikel 6.5, derde lid Besluit omgevingsrecht;

Besluit:

 

I. de volgende categorieën aan te wijzen waarin geen verklaring van geen bedenkingen van hem is vereist:

 • -

  indien een ontwerpverklaring vvgb van hem ter inzage heeft gelegen en hiertegen geen zienswijzen zijn ingediend;

 • -

  indien reeds een stedenbouwkundige visie, randvoorwaarden of een exploitatieopzet waarbij ruimtelijke kaders zijn aangegeven, een gebiedsvisie, een projectplan of een daarmee te vergelijken ruimtelijk kader door hem is vastgesteld;

 • -

  voor projecten die zijn gelegen binnen de grenzen van de bebouwde kom en die betrekking hebben op het realiseren van stedelijke functies. Onder stedelijke functies worden verstaan: wonen, detailhandel, bedrijven, kantoren, maatschappelijke voorzieningen, horeca, verkeersvoorzieningen, al dan niet in combinatie met elkaar en waarbij wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   in geval van wonen: bij projecten voor het toevoegen van maximaal 5 woningen;

  • b.

   in het geval van detailhandel, horeca, kantoren of maatschappelijke voorzieningen: nieuwvestiging met een maximum van 500 m2;

  • c.

   in het geval van bedrijfsdoeleinden: het bouwen van bedrijfsgebouwen buiten de bestaande bedrijventerreinen tot en met milieucategorie 3.1 van de VNG-richtlijn “Bedrijven en milieuzonering, editie 2009”;

  • d.

   in het geval van verkeersdoeleinden: het doen van aanpassingen in de (openbare) ruimte voor de uitbreiding van parkeervoorzieningen en/of het oplossen van verkeerstechnische problemen;

  • e.

   het oprichten of wijzigen van bouwwerken geen gebouwen zijnde ten dienste van de ter plaatse geldende bestemming.

II. in te trekken zijn besluit van 19 april 2011, nr. 10INT02223.

 

De raad voornoemd,

de griffier de voorzitter