Regeling vervallen per 01-01-2020

Aanwijzingsbesluit Parkeerbelastingen Lelystad 2016

Geldend van 01-01-2016 t/m 31-12-2019

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Parkeerbelastingen Lelystad 2016

Het college van de gemeente Lelystad;

Gelet op artikel 2 van de Parkeerverordening Lelystad 2016 en artikel 9 van de Verordening parkeerbelastingen Lelystad 2016;

Besluit:

 • I

  de plaatsen waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen Lelystad 2016 mag worden geparkeerd vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1 ‘Plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren’;

 • II

  de plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning/abonnement als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelastingen Lelystad 2016, vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 2 ‘Plaatsen waar met een vergunning/abonnement mag worden geparkeerd’;

 • III

  het aanwijzingsbesluit gefiscaliseerd parkeren aan de Zuigerplasdreef en de Stationsweg van 23 mei 2006, het aanwijzingsbesluit nieuwe parkeergarage Neringweg van 12 december 2006 en het aanwijzingsbesluit gebied en betaaltijden Agoradek van 8 december 2013 in te trekken op het moment dat dit aanwijzingsbesluit in werking treedt;

 • IV

  dat dit aanwijzingsbesluit in werking treedt op 1 januari 2016;

 • V

  dat dit aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit Parkeerbelastingen Lelystad 2016.

Ondertekening

Lelystad, 15 december 2015.
Het college van de gemeente Lelystad,
de secretaris, de burgemeester,

Bijlage 1 Plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren

1a Plaatsen waar tegen betaling mag worden geparkeerd

Met betrekking tot het parkeren als bedoeld in artikel 2, onderdelen a, van de Verordening parkeerbelastingen Lelystad 2016 bestaan er binnen de gemeente Lelystad gedifferentieerde belastingtarieven voor verschillende locaties. Deze locaties zijn gelegen in het Stadshart, in het winkelcentrum Lelycentre en aan de Kust (Langparkeerterrein Bataviahaven P6).

De locaties in het Stadshart en in het winkelcentrum Lelycentre zijn voor het heffen van parkeerbelasting aangeduid met de kleuren Groen, Paars, Bruin en Geel. De locatie aan de Kust is voor het heffen van parkeerbelasting aangeduid met de kleur Roze.

 • 1.

  Kleurgebied Groen (straat parkeren Stadshart, vooraf betaald parkeren):

  de Middenweg, De Waag, Zuigerplasdreef, Lindelaan, Dukaatweg, Neringweg, Agoraweg, Agorawagenplein, Stationsweg.

 • 2.

  Kleurgebied Paars (garage / terrein parkeren Stadshart, achteraf betaald parkeren):

  Parkeergarage Zilverpark, Parkeergarage Neringweg, Parkeergarage De Waag, Parkeerterrein ziekenhuis.

 • 3.

  Kleurgebied Bruin:

  Parkeergarage Agoradek.

 • 4.

  Kleurgebied Geel:

  Noorderwagenplein, het Snijdershof en Maerlant.

 • 5.

  Kleurgebied Roze:

  Langparkeerterrein Bataviahaven, P6.

1b De tijdvakken en tijdstippen waarop tegen betaling mag worden geparkeerd

De tarieven voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 3 van de Tarieven- en kostentabel behorende bij en aangeduid in artikel 5 en artikel 10 van de Verordening parkeerbelastingen Lelystad 2016 zijn verschuldigd:

 • a.

  In kleurgebied Groen, Paars, Bruin en Geel:

  op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag:

  van 09.00 uur tot 18.00 uur

 • b.

  In kleurgebied Groen, Paars en Bruin:

  tevens op donderdag:

  van 18.00 uur tot 21.00 uur

 • c.

  In kleurgebied Roze:

  op maandag tot en met zondag en feestdagen:

  van 00.00 uur – 23.59 uur

 • d.

  Uitgezonderd in het kleurgebied Roze is in kleurgebied Groen, Paars, Bruin en Geel op zon- en feestdagen geen parkeergeld verschuldigd. Als feestdagen worden aangemerkt:

  nieuwjaarsdag, Pasen, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren en Kerstmis.

1c Wijze van betalen

 • 1.

  Betaald parkeren, zie kleurgebieden, geschiedt door het in werking stellen van de parkeerapparatuur door het inwerpen van muntstukken van € 0,10, € 0,20, € 0,50 € 1,00 of € 2,00, dan wel door middel van een rekening gebonden kaart, daar waar het van toepassing is.

 • 2.

  Er dienen ten minste zoveel muntstukken in de parkeerapparatuur te worden geworpen als nodig zijn en/of er dient voldoende saldo op de rekening waaraan de rekening gebonden kaart is gekoppeld te staan als nodig is om de gewenste nodig is om de gewenste parkeerduur te kunnen parkeren.

 • 3.

  Indien bij het betaald parkeren op straat - met uitzondering van het betaald parkeren op parkeerterreinen welke zijn voorzien van een slagboom - gebruik wordt gemaakt van parkeerapparatuur welke na inwerkingstelling een parkeerkaartje afgeeft, dient dit parkeerkaartje met de tijdstipaanduiding aan de bovenzijde op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig te worden aangebracht.

1d Betaald parkeren via een mobiele telefoon of een ander communicatiemiddel

In afwijking van het bepaalde onder 1c kan het in werking stellen van de parkeerapparatuur tevens geschieden via een mobiele telefoon of een ander communicatiemiddel inloggend op een centrale computer. Hiertoe dient de belastingplichtige gebruik te maken van de diensten van een telefoonprovider. Bij aanvang van het parkeren meldt de belastingplichtige de gebiedscode telefonisch door aan een provider waar de belastingplichtige een afspraak mee heeft. Tevens neemt de belastingplichtige de overige voorwaarden van de provider in acht. Wanneer niet aan voornoemde voorwaarden is voldaan, wordt de belasting geheven bij wege van voldoening op aangifte overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid van artikel 6 en geldt de betalingstermijn zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 8 van de Verordening parkeerbelastingen Lelystad 2016.

Bijlage 2 Plaatsen waar met een vergunning/abonnement mag worden geparkeerd

 • 1.

  De plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning/abonnement als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelastingen Lelystad 2016, zijn:

Kleurgebied

Maximale parkeerduur

vergunninghouders

abonnementhouders

Groen

Geen limiet

 

 

Toegestaan

Paars

14 dagen

 

 

Toegestaan

Bruin

 

 

Geen Limiet

Toegestaan

Geel

Geen Limiet

 

 

Toegestaan

Roze

Geen limiet

 

 

Beperkt toegestaan