Regeling vervallen per 01-01-2024

Beleidsregel Bijzondere recreatieve voorzieningen/accommodaties

Geldend van 19-12-2015 t/m 31-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2015

Intitulé

Beleidsregel Bijzondere recreatieve voorzieningen/accommodaties

Beleidsregel

Bijzondere recreatieve voorzieningen/accommodaties

Het College van burgemeester en wethouder van Uden;

overwegende

dat voor de subsidiëring van kinderboerderijen, dierenweides en speeltuinen beleidsregels zijn vastgesteld, en

dat het voor de verstrekking van subsidies aan deze voorzieningen wenselijk is deze beleidsregels aan te passen.

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Uden 2012;

besluit

vast te stellen de

Beleidsregel bijzondere recreatieve voorzieningen/accommodaties 2015 en verdere jaren.

Inleiding

Deze beleidsregel is voor vrijwilligersorganisaties, niet zijnde sportorganisaties. De activiteiten vinden noodgedwongen plaats op een locatie waaraan onderhoudskosten zijn verbonden. Het is nadrukkelijk geen multifunctionele accommodatie.

We faciliteren één kinderboerderij, maximaal drie dierenweiden en twee omheinde speeltuinen in de gemeente Uden. Zij voldoen aan de relevante wet- en regelgeving.

Kinderboerderij en dierenweiden in Uden

Artikel 1. Begripsomschrijving

Een kinderboerderij is een plek met dieren waar onder toezicht direct contact mogelijk is met de aanwezige dieren vanuit een educatief doel. De vorm, grootte en educatieve opzet van de voorziening kunnen verschillen.

Een kinderboerderij moet toegankelijk zijn voor het publiek en dus openbaar zijn. Op de kinderboerderij worden verschillende ‘boerderijdieren’ gehouden en de voorziening heeft een educatieve en recreatieve functie.

Een dierenweide is een plek met ‘boerderijdieren’ waar geen dagelijks toezicht is. Met de dieren is vaak geen direct contact mogelijk, maar ze zijn publiek wel zichtbaar. Een dierenweide heeft primair als doel niet commercieel te zijn.

Artikel 2. Doel van de subsidie

Het bieden van een laagdrempelige voorziening die door de inwoners zelf, via hun vrijwillige deelname, een bijdrage levert aan de recreatie en educatie van kinderen.

Voor (kwetsbare) personen biedt de kinderboerderij een zinvolle dagbesteding en leidt zij mogelijk tot re-integratie.

Artikel 3. Subsidievorm

Jaarlijkse subsidie voor recreatieve- en educatieve activiteiten.

Artikel 4. Subsidievoorwaarden

 • 1. De kinderboerderij en dierenweiden bieden vrijetijdsbesteding en recreatiemogelijkheden, een groene ontmoetingsplek, ontmoetingen van mensen onderling en die van mens en dier.

 • 2. De kinderboerderij biedt zinvolle dagbesteding, re-integratie, stageplaatsen en/of leer/werktrajecten. Er is hiervoor contact met professionele organisaties.

 • 3. Op de kinderboerderij worden educatieve- en recreatieve activiteiten aangeboden.

 • 4. Op de kinderboerderij en dierenweiden zijn vrijwilligers actief.

 • 5. De vrijwilligers van de kinderboerderij en dierenweiden zorgen voor het beheer en onderhoud.

 • 6. De kinderboerderij en de dierenweides zorgen voor extra inkomsten uit bijvoorbeeld sponsoring, entreegelden, abonnementen en fondsen om niet alleen afhankelijk te blijven van subsidie.

 • 7. De kinderboerderij en dierenweiden mogen geen winstoogmerk hebben en ook geen onderdeel zijn van een onderneming met winstoogmerk.

Artikel 5. Grondslagen voor de berekening van de subsidie

 • -

  Type kinderboerderij: omheinde weide met dieren én recreatief/educatief gebouw, ontvangt een subsidie van € 19.400,- per jaar.

 • -

  Type dierenweide, omheinde weide met dieren ontvangt een subsidie van

€ 2.600,- per jaar.

Artikel 6. Subsidienormen

Een bijdrage voor het in stand houden en onderhouden van een kinderboerderij en faciliteren van de dierenweiden en het organiseren van recreatieve- en educatieve activiteiten van maximaal € 28.890,- per jaar (subsidieplafond).

Artikel 7. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking een dag na die van bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2015.

 • 2.

  De beleidsregel 560.1 Openluchtrecreatie wordt per inwerkingtreding van deze beleidsregel ingetrokken.

 • 3.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel bijzondere recreatieve voorzieningen/accommodaties 2015.

Omheinde speeltuinen in Uden

Artikel 1. Begripsomschrijving

Een speeltuin is een omheinde plek waar kinderen onder toezicht kunnen spelen en die is voorzien van speeltoestellen of speeltuigen, zoals draaimolen, glijbaan, klimrek, schommel, veertoestel, wip, zandbak en rekstok. Veelal beschikken omheinde speeltuinen ook over een gebouw met voorzieningen.

Artikel 2. Doel van de subsidie

Het bieden van een laagdrempelige toegankelijke voorziening die door de inwoners zelf, via hun vrijwillige deelname, een bijdrage levert aan de recreatie van kinderen.

Artikel 3. Subsidievorm

Jaarlijkse subsidie.

Artikel 4. Subsidievoorwaarden

 • 1. De speeltuinen bieden vrijetijdsbesteding en recreatiemogelijkheden en ontmoeting van mensen onderling.

 • 2. De speeltuinen zijn minimaal vijf dagen per week open, gedurende zes maanden per jaar.

 • 3. De speeltuinen organiseren minimaal vier activiteiten per jaar.

 • 4. De speeltuinen reserveren voor vervanging/aanschaf van speeltoestellen.

 • 5. De vrijwilligers van de speeltuinen zorgen voor onderhoud en beheer.

 • 6. De speeltuinen zorgen voor extra inkomsten uit sponsoring, entreegelden, abonnementen en fondsen om niet alleen afhankelijk te blijven van inkomsten.

 • 7. De speeltuinen mogen geen winstoogmerk hebben en ook geen onderdeel zijn van een onderneming met winstoogmerk.

Artikel 5. Grondslagen voor de berekening van de subsidie

 • - Type omheinde speeltuin met gebouw, gerund door vrijwilligers, ontvangt een vast bedrag van € 4.000,- per jaar.

 • - Type omheinde speeltuin zonder gebouw, gerund door vrijwilligers, ontvangt een vast bedrag van €1.200,- per jaar.

Artikel 6. Subsidienormen

Een bijdrage voor het in stand houden en onderhouden van de speeltuinen en organiseren van activiteiten van maximaal € 5.500,- per jaar (subsidieplafond).

Artikel 7. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking een dag na die van bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2015.

 • 2.

  De beleidsregel 560.1 Openluchtrecreatie wordt per inwerkingtreding van deze beleidsregel ingetrokken.

 • 3.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel bijzondere recreatieve voorzieningen/accommodaties 2015.

Uden, 15 december 2015

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris de burgemeester

mr. J.M. Smarius drs. H.A.G. Hellegers