Aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015

Geldend van 14-12-2015 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2015

Intitulé

De raad van de Gemeente Zaanstad,

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders,

kennis genomen hebbende van de punten uit de voorbereidende vergadering op 11 september 2014 en 18 september 2014,

Besluit vast te stellen:

Aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015

 • 1.

  De aanvullende beleidspuntenJeugdwet en Wmo 2015 vast te stellen, inhoudende dat:

  • a)

   het beleid om de 2 jaar wordt geëvalueerd en er in ieder geval na 4 jaar een integraal beleidsplan wordt gemaakt;

  • b)

   de gemeente in 2015 een overeenkomst sluit met stichting MEE voor de uitvoering van de cliëntondersteuning. In 2015 wordt een deel van het budget cliëntondersteuning gebruikt voor experimenten met andere organisaties. Vanaf 2016 worden er nieuwe afspraken over de inkoop van cliëntondersteuning gemaakt;

  • c)

   de jeugdteams het flexibele budget kunnen inzetten voor kleine doelgroepen jeugd;

  • d)

   er een warme overdracht wordt gerealiseerd voor 18+ jongeren tussen de Jeugdteams en Sociale Wijkteams;

  • e)

   de jeugdteams worden getraind op het gebied van toepassen van drang en dwang;

  • f)

   de gemeente de hoogte van de bijdrage voor algemene voorzieningen vaststelt in overleg met de Sociale Wijkteams en dat de afgesproken hoogte van de bijdrage wordt vastgelegd in het Besluit maatschappelijke ondersteuning;

  • g)

   2015 en 2016 overgangsjaren zijn voor beschermd wonen en dat de huidige zorgaanbieders worden gefinancierd door middel van subsidie. Dat er in 2015 regionaal een beleidsplan en toekomstbeeld wordt gemaakt, en dat er in dit plan wordt ook gelijk gekeken wordt naar de financiering en de mogelijkheden tot het 'goedkoper' maken van de voorzieningen beschermd wonen vanaf 2017;

  • h)

   de gemeente voornemens is om met ingang van 2016 een regeling in te stellen voor tegemoetkoming zorgkosten. Dat in 2015 - in samenwerking met de Participatieraad - wordt onderzocht in welke vorm en onder welke condities;

  • i)

   in 2015 een overgangsregeling wordt getroffen voor de 'oude' tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten in de vorm van:

   • 1.

    het Zaanse collectieve aanvullende verzekeringspakket, waarbij voor 100% de eigen bijdrage wordt vergoed voor de maatwerkvoorzieningen tot maximaal € 400,- per jaar.

   • 2.

    het Zaanse collectieve aanvullende verzekeringspakket, waarbij het eigen risico wordt gecompenseerd met een maximum van € 70,- per jaar.

   • 3.

    Dat bij aantoonbare aanmerkelijke meerkosten voor ziekte een aanvraag voor bijzondere bijstand mogelijk is met een maximale bijdrage van € 400,- per jaar (inclusief de al gegeven vergoeding onder sub 1).