Regeling vervallen per 01-10-2023

Verordening rekenkamercommissie Bernheze 2015

Geldend van 01-07-2015 t/m 30-09-2023

Intitulé

Verordening rekenkamercommissie Bernheze 2015

De raad van de gemeente Bernheze;

Gezien het voorstel van de griffier en de voorzitter van de raad van 2 april 2015;

gezien het advies van de commissie Bestuur en Strategie van 11 mei 2015;

gelet op artikel 81oa van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de “Verordening rekenkamercommissie Bernheze 2015”;

Paragraaf 1: Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  voorzitter: voorzitter van de rekenkamercommissie;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders;

 • c.

  raad: de raad van gemeente Bernheze.

 • d.

  rekenkamercommissie: de rekenkamercommissie van gemeente Bernheze;

 • e.

  lid: lid van de rekenkamercommissie dat door de raad van buiten de kring van zijn leden is aangewezen en geen lid is van een andere door of namens de raad ingestelde commissie;

 • f.

  doelmatigheid: het streven om met een zo beperkt mogelijke inzet van de beschikbare middelen het gewenste resultaat te bereiken;

 • g.

  doeltreffendheid: de mate waarin een organisatie erin slaagt met de geleverde prestaties de gestelde doelen of de gewenste maatschappelijke effecten te bereiken;

 • h.

  rechtmatigheid: de mate waarin de handelingen van een organisatie in overeenstemming zijn met de gemeentelijke begroting en van toepassing zijnde wetten, verordeningen en regels.

Paragraaf 2 Taak, samenstelling en lidmaatschap van de rekenkamercommissie

Artikel 2.1 Taak van de rekenkamercommissie

 • 1. De rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur.

Artikel 2.2 Samenstelling van de rekenkamercommissie

 • 1 De raad benoemt drie leden.

 • 2 De leden kunnen geen lid zijn van een andere door of namens de raad ingestelde commissie en dienen buiten de gemeenten Bernheze woonachtig te zijn.

 • 3 De rekenkamercommissie wijst een van de leden als voorzitter aan.

 • 4 De leden van de rekenkamercommissie worden voor een periode van vier jaarbenoemd; deze leden kunnen door de raad één keer worden herbenoemd voor een aansluitende periode van vier jaar.

 • 5 De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de vergaderingen van de rekenkamercommissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitvoering van de onderzoeksopzet en de werkwijze en het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming. Hij voert hiertoe regelmatig overleg met de onderzoekers en met de secretaris.

Artikel 2.3 Besluitvorming in de rekenkamercommissie

 • 1. In vergaderingen van de rekenkamercommissie wordt besloten bij meerderheid van stemmen, waarbij ieder lid één stem heeft.

 • 2. Besluiten kunnen alleen worden genomen als een meerderheid van de leden aanwezig is.

Artikel 2.4 Ontslag en non-activiteit

 • 1. Een lid van de rekenkamercommissie wordt door de raad ontslagen:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   bij aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de rekenkamercommissie;

  • c.

   indien hij bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel hem bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheids-beneming tot gevolg heeft;

  • d.

   indien hij bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld;

  • e.

   indien hij naar het oordeel van de raad ernstig nadeel toebrengt aan het in hem gestelde vertrouwen.

 • 2. De raad stelt een lid van de rekenkamercommissie op non-activiteit indien:

  • a.

   hij zich in voorlopige hechtenis bevindt;

  • b.

   hij bij een nog niet onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel hem bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft;

  • c.

   hij onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld ingevolge een nog niet onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak.

 • 3. De leden van de rekenkamercommissie kunnen door de raad worden ontslagen wanneer zij door ziekte of gebreken blijvend ongeschikt zijn hun functie te vervullen.

Artikel 2.5 Vergoeding voor de werkzaamheden van de leden van de rekenkamercommissie.

 • 1. De leden van de rekenkamercommissie ontvangen, naast een reiskostenvergoeding, een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van de rekenkamercommissie en een vergoeding bij het verrichten van onderzoek.

 • 2. De voorzitter ontvangt per vergadering van de rekenkamercommissie een vergoeding van € 173,84 (prijspeil 2014).

 • 3. De overige leden ontvangen per vergadering van de rekenkamercommissie een vergoeding van € 144,86 (prijspeil 2014).

 • 4. De leden van de rekenkamercommissie kunnen zelf onderzoek uitvoeren. De vergoeding voor het uitvoeren van onderzoek wordt vastgesteld op € 60,00 bruto per uur (prijspeil 2014).

 • 5. De rekenkamercommissie kan een onderzoek uitbesteden. De vergoeding voor de aansturing door een van de leden wordt vastgesteld op € 60,00 bruto per uur (prijspeil 2014).

 • 6. De vergoedingen onder lid 2, 3, 4 en 5 worden jaarlijks geïndexeerd met de gehanteerde prijsindex in de begroting.

 • 7. De reiskosten worden vergoed op declaratiebasis conform het Reisbesluit binnenland en de Reisregeling binnenland.

 • 8. De vergoedingen, genoemd in dit artikel, komen ten laste van het budget van de rekenkamercommissie.

Paragraaf 3 De werkwijze van de rekenkamercommissie

Artikel 3.1 Reglement van orde

De rekenkamercommissie stelt een reglement van orde voor haar vergaderingen en andere werkzaamheden vast. Zij zendt het reglement na vaststelling onverwijld ter kennisneming naar de raad.

Artikel 3.2 Onderwerpen voor en beslissing tot uitvoeren van onderzoek

 • 1. De rekenkamercommissie bepaalt de onderwerpen die zij onderzoekt, formuleert de probleemstelling en stelt de onderzoeksopzet vast.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde onderzoeksopzet wordt door de rekenkamercommissie ter kennisgeving aan de raad gezonden.

 • 3. De raad kan de rekenkamercommissie een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van onderzoek. De rekenkamercommissie bericht aan de raad binnen een maand in hoeverre aan dat verzoek wordt voldaan. Indien de rekenkamercommissie niet aan het verzoek voldoet, zal zij daarvoor goede gronden aanvoeren.

Artikel 3.3 Uitvoering van het onderzoek en rapportage

 • 1. De rekenkamercommissie is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding en sturing van het onderzoek volgens de door haar vastgestelde onderzoeksopzet.

 • 2. De rekenkamercommissie beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren.

 • 3. De rekenkamercommissie is bevoegd bij alle leden van het gemeentebestuur en bij alle ambtenaren de mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen die zij nodig heeft voor de uitvoering van de onderzoeken. De leden van het gemeentebestuur en de ambtenaren van de gemeente zijn verplicht de gevraagde inlichtingen binnen de door de rekenkamercommissie gestelde termijn te verstrekken.

 • 4. De rekenkamercommissie vergadert in beslotenheid; haar rapporten zijn openbaar. Op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur kan de rekenkamercommissie rapporten die aan de raad worden voorgelegd of gedeelten daarvan als geheim aanmerken.

 • 5. De rekenkamercommissie kan openbare informatieve vergaderingen beleggen.

 • 6. Voor de uitvoering van het onderzoek kan de rekenkamercommissie, met inachtneming van het beschikbare budget als bedoeld in artikel 5, externe personen of bureaus inschakelen.

 • 7. De rekenkamercommissie stelt de betrokkenen in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn, die tenminste twee weken bedraagt, hun zienswijze op het concept-onderzoeksrapport aan de rekenkamercommissie kenbaar te maken. Betrokkenen zijn degenen wier taakuitoefening (mede) voorwerp van onderzoek is of is geweest. De rekenkamercommissie bepaalt wie verder als betrokkenen worden aangemerkt.

 • 8. Na vaststelling door de rekenkamercommissie worden het onderzoeksrapport, de nota met conclusies en aanbevelingen en de zienswijze van betrokkenen op het rapport zo spoedig mogelijk, onder toezending van een afschrift aan het college en betrokkenen, aan de raad aangeboden.

Paragraaf 4 De ondersteuning van de rekenkamercommissie

Artikel 4 Ambtelijk secretaris

 • 1. De griffie van gemeente Bernheze levert ten behoeve van de commissie een secretaris.

 • 2. De secretaris staat de rekenkamercommissie bij de uitvoering van haar taken terzijde.

 • 3. De secretaris legt rechtstreeks verantwoording af aan de rekenkamercommissie over de wijze waarop de ondersteunende taken worden verricht.

 • 4. De secretaris draagt zorg voor de agendaplanning, de verslaglegging en de vorming van dossiers.

Paragraaf 5 De kosten van de rekenkamercommissie

Artikel 5 Budget

 • 1. De rekenkamercommissie is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.

 • 2. Ten laste van het in het voorgaande lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van:

  • a.

   de vergoedingen die krachtens artikel 2.5 zijn toegekend aan de leden van de rekenkamercommissie;

  • b.

   de kosten van externe deskundigen die mogelijk door de rekenkamercommissie zijn ingeschakeld;

  • c.

   eventuele overige uitgaven die de rekenkamercommissie nodig acht voor de uitoefening van haar taak.

 • 3. De rekenkamercommissie is voor de besteding van het budget uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de raad van Bernheze.

Paragraaf 6 Slotbepalingen

Artikel 6 Uitleg verordening.

1Bij twijfel over de betekenis of de toepassing van deze verordening en in gevallen waarin niet in deze verordening is voorzien beslist de voorzitter van de rekenkamercommissie.

Artikel 7 Citeertitel; inwerkingtreding

 • 1.

  De verordening wordt aangehaald als ‘Verordening rekenkamercommissie Bernheze 2015’.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2015.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Bernheze in zijn openbare vergadering van28 mei 2015.
DE RAAD VOORNOEMD,
de giffier,
J.H.M. van den Oever
de voorzitter,
drs. M.A.H. Moorman

Toelichting bij de verordening rekenkamercommissie Bernheze 2015

Artikel 1 Begripsbepalingen

Dit artikel bevat enkele definities om te voorkomen dat bepaalde begrippen telkens in hun

geheel moeten worden uitgeschreven en zodat geen twijfel kan ontstaan over de betekenis.

Artikel 2.1 Taak van de rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie heeft tot taak de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde bestuur te onderzoeken. Het is dus een belangrijk

instrument tot deskundig en onafhankelijk onderzoek naar de uitvoering en effecten van het gemeentelijke beleid. De term ‘door het gemeentebestuur gevoerde bestuur’ wil niet zeggen dat het onderzoek alleen betrekking heeft op het college. Ook kunnen onderzoeken van de rekenkamercommissie ineffectiviteit, ongewenste neveneffecten en inefficiënties aantonen die mede het (afgeleide) gevolg zijn van beslissingen van de raad. Onderzoeken kunnen zodoende (in)direct ook de raad zelf raken. Een en ander kan best bedreigend zijn voor de raad en het

college. Juist daarom is het belangrijk dat de rekenkamer(commissie) een onafhankelijke positie heeft ten opzichte van de raad en de andere gemeentelijke organen.

Artikel 2.2 Samenstelling van de rekenkamercommissie

De leden dienen buiten de gemeente woonachtig te zijn om de objectiviteit en onafhankelijkheid te vergroten.

Artikel 2.3 Besluitvorming in de rekenkamercommissie

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 2.4 Ontslag en non-activiteit

Dit artikel voorziet de raad in de mogelijkheid een lid van de rekenkamercommissie te ontslaan dan wel op non-activiteit te stellen. Aansluiting is gezocht bij artikel 81c, zesde en zevende lid en artikel 81d, eerste lid van de Gemeentewet.

Artikel 2.5 Vergoeding voor de werkzaamheden van de leden van de rekenkamercommissie

In dit artikel wordt de vergoeding geregeld die leden ontvangen voor hun werkzaamheden. De vergoedingen zijn gebaseerd op het uitgangspunt: “een billijke vergoeding voor hun werkzaamheden en de door hen gemaakte kosten”. Aansluiting is gezocht met de vergoedingen voor de leden van de bezwaarschriftencommissie Algemene wet bestuursrecht. Ook van deze commissieleden wordt een bepaalde professionaliteit en deskundigheid geëist. De voorzitter

ontvangt een hogere vergoeding dan een lid, omdat zijn taken en verantwoordelijkheden meer omvatten. Indien de rekenkamercommissie een onderzoek uitbesteedt zal een van de leden het onderzoek aansturen. Hij/zij ontvangt hiervoor een vergoeding ter hoogte van het tarief voor het doen van onderzoek. De vergoedingen worden jaarlijks geïndexeerd met de gehanteerde prijsindex in de begroting.

Artikel 3.1 Reglement van orde

Dit artikel komt overeen met het artikel 81i Gemeentewet. In het reglement van orde worden zaken als de procedure die wordt gevolgd bij onderzoeken, hoe wordt omgegaan met verzoeken van derden om onderzoek te verrichten etc. geregeld worden.

Artikel 3.2 Onderwerpen voor en beslissing tot uitvoeren van onderzoek

De rekenkamercommissie dient onafhankelijk te zijn en om deze onafhankelijkheid te

bevorderen is het van belang dat zij zelfstandig de onderzoeksonderwerpen kan kiezen.

De rekenkamercommissie kan op verzoek van de raad een onderzoek instellen maar is niet verplicht het verzoek van de raad in te willigen.

Indien de rekenkamercommissie niet voldoet aan een goed gemotiveerd verzoek van de raad zal zij daarvoor dan ook goede gronden moeten aanvoeren.

Artikel 3.3 Uitvoering van het onderzoek en rapportage

De rapporten van de rekenkamercommissie zijn in beginsel openbaar, maar op grond van de belangen genoemd in artikel 10 Wet openbaarheid van bestuur kunnen rapporten of gedeelten daarvan als geheim worden aangemerkt.

Uit het oogpunt van zorgvuldigheid stelt de rekenkamercommissie de betrokken partijen in de gelegenheid schriftelijk te reageren op het conceptonderzoeksrapport op basis van wederhoor. Eventuele onjuistheden kunnen op deze manier ondervangen en gecorrigeerd worden voordat het definitieve rapport aan de raad wordt aangeboden.

Om te waarborgen dat de rekenkamercommissie bij de uitvoering van haar onderzoek over

voldoende relevante gegevens kan beschikken is voorzien in de bevoegdheid om inlichtingen in te winnen van alle leden van het gemeentebestuur en van alle ambtenaren.

Artikel 4 Ambtelijk secretaris

De griffie fungeert als secretaris van de raad als geheel. In die hoedanigheid heeft de griffie onder andere een ondersteunende taak bij het vaststellen van de agenda, de verslaglegging en de verzending van vergaderstukken. De griffie is dus verantwoordelijk voor de administratieve en facilitaire ondersteuning van de raad. In de lijn van deze ondersteuning wordt het secretariaat van de rekenkamercommissie door de griffie uitgevoerd.

Artikel 5 Budget

Een eigen budget is van groot belang voor de onafhankelijkheid van de rekenkamercommissie. Om deze onafhankelijkheid te waarborgen moet voorkomen worden dat de rekenkamer-commissie voor elke handeling zich tot de raad moeten richten. Hierin voorziet lid 1.

Tevens wordt de onafhankelijkheid van de rekenkamercommissie gewaarborgd met lid 3: de commissie is voor besteding van haar budget uitsluitend verantwoording schuldig aan de raad van Bernheze.

Artikel 6 Uitleg verordening

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 7 Citeertitel; inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen toelichting.