Aanwijzingsbesluit “detectieverbod”

Geldend van 09-10-2014 t/m 21-10-2020

Intitulé

Aanwijzingsbesluit “detectieverbod”

De burgemeester van de gemeente Ede;

Gelet op artikel 2:47b Algemene Plaatselijke Verordening Ede 2012;

Overwegende dat:

 • -

  tijdens de Tweede Wereldoorlog bombardementen en zware gevechten hebben plaatsgevonden op het grondgebied van de gemeente;

 • -

  zeker is dat als gevolg daarvan nog altijd explosief materiaal in de grond aanwezig is, maar dat niet bekend is op welke locaties zich deze stoffen zich bevinden;

 • -

  als gevolg van het tijdsverloop sinds de Tweede Wereldoorlog het explosief materiaal mogelijk instabiel is geworden;

 • -

  uit anonieme meldingen blijkt dat een aanzienlijke groep mensen hobbymatig op zoek gaat naar overblijfselen uit de Tweede Wereldoorlog die daarbij onbedoeld op explosief materiaal kan stuiten;

 • -

  dat hierdoor de openbare orde, openbare veiligheid en de openbare gezondheid in het geding zijn;

Besluit:

 • 1.

  De volgende gebieden aan te wijzen als gebied waar het ingevolge artikel 2:47b van de APV Ede 2012 verboden is om een metaaldetector, een mijndetector of enig ander voorwerp, kennelijk bedoeld voor het opsporen van explosieven, metalen voorwerpen en dergelijke, bij zich te hebben (detectieverbod):

  • a.

   het grondgebied van de gemeente Ede, met uitzondering van de bebouwde kom als bedoeld in artikel 1:1 van de APV Ede 2012;

  • b.

   het gebied dat is gelegen binnen het bestemmingsplan “Kazerneterreinen”, vastgesteld door de raad van de gemeente Ede op 25 april 2013;

  • c.

   het gebied dat is gelegen tussen de Bennekomseweg/Edeseweg, de Doctor Hartogsweg, de Heetveldlaan en de Horalaan; en

  • d.

   het gebied dat is gelegen tussen de Edeseweg, de A12 en de Bovenbuurtweg en de Zandlaan (zie bijlage 1, kaartnummer 798241).

 • 2.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de achtste dag na bekendmaking;

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als: Aanwijzingsbesluit detectieverbod.

Ondertekening

De burgemeester voornoemd,
w.g. C.van der Knaap

Bijlage 1: Gebiedsaanwijzing detectieverbod Kazerneterreinen, Enka-terrein en de Hoekelumse Eng