Nadere regels Jeugdhulp Bernheze 2015

Geldend van 23-07-2015 t/m heden

Nadere regels Jeugdhulp Bernheze 2015

Het college van burgemeester en wethouders van Bernheze;

gelet op de artikelen 2, derde lid, 10, derde en vierde lid, en 14 vierde lid van de Verordening jeugdhulp gemeente Bernheze 2015

besluit vast te stellen:

Nadere regels Jeugdhulp Bernheze 2015

Artikel 1 Vormen van Jeugdhulp

1. Categorieën Jeugdhulp

Jeugdhulp wordt vanaf 1 januari 2015 toegekend op basis van de volgende indeling in hoofd- en subcategorieën. Voor de duidelijkheid is in de tweede kolom de oude benaming (de indeling tot 1 januari 2015) opgenomen.

Hoofdcategorie en subcategorieën

Oude benaming

Jeugdhulp zonder verblijf

Ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder (inclusief generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz)

Individuele jeugdhulp zorgaanbieder

Groepsjeugdhulp

Behandeling groep

Behandeling individueel

Deeltijd behandeling

Behandeldiagnostiek

Ambulante crisisopvang / behandeling

Eerstelijns psychologische zorg

Specialistische jeugd ggz en dyslexiezorg (DBC)

Onderzoek en diagnostiek voorafgaand aan een behandeling

Daghulp op locatie van de aanbieder

Dagactiviteiten

Begeleiding groep

Specialistische psychologische dagbehandeling (DBC)

Jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige

Persoonlijke verzorging

Begeleiding individueel

Gespecialiseerde begeleiding individueel

Individuele jeugdhulp thuis

Jeugdhulp met verblijf

Pleegzorg

Pleegzorg 24 u pedagogisch

Pleegzorg 24 u specialistisch

Deeltijd pleegzorg

Gezinsgericht

Kortdurend verblijf

Behandelgroep Gezinshuis licht

Behandelgroep Fasehuis

Gesloten plaatsing

Gesloten jeugdzorg / jeugdzorg plus

Gesloten jeugdhulp BOPZ

Verblijf bij een jeugdhulpaanbieder anders (inclusief specialistische GGZ)

Verblijf zorgaanbieder deeltijd pedagogisch

Verblijf zorgaanbieder deeltijd specialistisch

Beschermd wonen

Behandelgroep

Behandelgroep zwaar

Behandelgroep crisis

Behandelgroep Kamer Training Centrum

Verblijf met behandeling

Verblijf specialistisch A t/m G

2. Omschrijving en prestatie-eisen

Omschrijving

Jeugdhulp zonder verblijf

De jeugdige verblijft thuis, in het eigen gezin. Of anders gezegd, de jeugdige slaapt thuis. In ieder geval formeel. Het kan zijn dat de jeugdige bij opa en oma slaapt of bij iemand anders, echter dit is dan niet formeel zo geregeld.

·Ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder

Ambulante jeugdhulp op locatie betreft ambulante hulp of groepsgesprekken op het kantoor waarbij in principe een (algemene) expertise tegelijkertijd binnen de hulpverlening wordt ingezet. Het betreft o.a. face-to-face contacten met de jeugdige en/of ouders, ook wel poliklinische contacten genoemd. Ook groepsgesprekken of SOVA trainingen vallen onder deze categorie. De gesprekken duren maximaal twee uur.

GGZ

Omdat op landelijk niveau met de GGZ is overeengekomen dat deze aanbieders vooralsnog op de bestaande wijze blijven registreren is het van belang dat de definitie van de GGZ-hulpvormen helder is:

·Generalistische Jeugd-ggz

De generalistische basis-GGZ is gericht op de diagnose en kortdurende, generalistische behandeling van mensen met niet-complexe psychische aandoeningen, gebaseerd op een (vermoeden van) DSM-IV stoornis. Ze kenmerkt zich door 4 zorgprestaties: kort, middel, intensief en chronisch. Het gaat alleen om vormen van ggz-zorg die vallen binnen de reikwijdte van de Zvw, zoals beschreven door Zorginstituut Nederland (ZIN).

·Specialistische Jeugd-ggz

In de specialistische jeugd-GGZ worden mensen behandeld met ernstige psychiatrische aandoeningen. Hierbij gaat het om complexe en/of risicovolle problematiek. Het gaat alleen om vormen van ggz-zorg die vallen binnen de reikwijdte van de Zvw, zoals beschreven door Zorginstituut Nederland (ZIN). Ernstige enkelvoudige dyslexie valt onder specialistische Jeugd-ggz zonder verblijf.

·Daghulp op locatie van de aanbieder

Bij daghulp is een begeleider of hulpverlener minimaal een dagdeel in de nabije omgeving

van de jeugdige. De hulp kan individueel plaatsvinden, maar ook in een groep.

Dagbesteding en dagstructurering vallen hier ook onder. Daghulp vindt plaats op de locatie

van de aanbieder. Een belangrijk kenmerk van de dagbehandeling is dat een multidisciplinair team voor de dagbehandeling wordt ingezet. Het gaat bijvoorbeeld om een combinatie van fysiotherapie, gedragstherapie en psychotherapie die tijdens de dagbehandeling wordt ingezet.

·Jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige

Jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige vindt plaats bij de jeugdige thuis, op school of elders in het netwerk van de jeugdige. In ieder geval niet op locatie bij de aanbieder. De intensiteit kan variëren van een of enkele tot 24 uur per dag.

Jeugdhulp met verblijf

De jeugdige verblijft elders. Dit kan zijn dat de jeugdige formeel elders slaapt, niet zijnde thuis in het eigen gezin, maar ook verblijf bestaande uit een dagdeel overdag. Dit betekent dat het hier niet alleen gaat om de verblijfsvormen waarbij er sprake is van een overnachting. Ook verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of juist door de week, vallen onder jeugdhulp met verblijf.

·Pleegzorg

De jeugdige verblijft in een pleeggezin. Er is van pleegzorg sprake als er een pleegcontract is tussen de pleegouder(s) en een pleegzorgaanbieder. Hiervan is ook sprake in geval van vakantie-/weekendopvang indien dat onderdeel uitmaakt van het hulpaanbod.

·Gezinsgericht

Alle vormen van verblijf die een gezinssituatie benaderen, maar geen pleegzorg zijn. Te denken valt aan gezinshuizen, logeerhuizen en zorgboerderijen waar overnacht wordt.

·Gesloten plaatsing

De jeugdige verblijft bij een jeugdhulpaanbieder op basis van een machtiging gesloten jeugdzorg of op basis van een machtiging BOPZ (Wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen).

·Verblijf bij een jeugdhulpaanbieder anders dan bovenstaand verblijf

De jeugdige verblijft op de accommodatie van de jeugdhulpaanbieder, veelal in een groep met andere jeugdigen. In feite betreft het alle vormen van verblijf die niet onder een van de voorgaande categorieën vallen. Hieronder vallen ook begeleid wonen en kamertraining. Deze hulpvormen vinden doorgaans plaats in een verblijf van de hulpaanbieder.

Prestatie-eisen

Jeugdhulp zonder Verblijf

Ten aanzien van te leveren jeugdhulp gelden de volgende algemene eisen:

 • -

  Doel van de ondersteuning is het herstellen van de zelfredzaamheid en participatie, of het behoud van een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en participatie, van de jeugdige en zijn gezin;

 • -

  De ondersteuning is zo kort en licht mogelijk maar zo lang en zwaar als nodig om de afgesproken doelen uit het door hulpvrager of het Basisteam opgestelde persoonlijk plan te bereiken;

 • -

  De jeugdhulp richt zich op het inschakelen van het eigen sociale netwerk en andere voorzieningen;

 • -

  De jeugdhulpaanbieder ondersteunt de jeugdige én zijn sociale omgeving. Dat betekent dat ondersteuning en advies aan gezins- en familieleden, school, vereniging enzovoort onderdeel uitmaakt van de jeugdhulp wanneer dat leidt tot een grotere inzet van het sociale netwerk of meer zelfredzaamheid en participatie van de jeugdige;

 • -

  De jeugdhulp wordt in samenspraak met de ouders en, waar mogelijk, de jeugdige ingevuld. Jeugdigen en ouders hebben invloed op inhoud, planning en levering van de jeugdhulp. Waar nodig wordt in de avonduren jeugdhulp verleend;

 • -

  De jeugdhulp past binnen het plan van aanpak van het basisteam jeugd en gezin. Als een gezinsregisseur is aangewezen binnen het basisteam of een andere jeugdhulpaanbieder die jeugdhulp aan het gezin verleent, houdt de jeugdhulpaanbieder zich aan de afspraken met en richtlijnen van de regisseur.

Ten aanzien van Generalistische Jeugd-ggz gelden naast de algemene eisen de volgende eisen:

 • -

  De jeugdhulpaanbieder neemt de registratieverplichtingen, zoals vastgelegd in de Nadere regeling Generalistische Basis GGZ (NR/CU-539) of de opvolger daarvan, in acht. Daar waar zorgautoriteit en zorgverzekeraar staat, dient gemeenten te worden gelezen;

 • -

  De behandeling wordt door de jeugdhulpaanbieder uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de BIG-geregistreerde hoofdbehandelaar. Er kan sprake zijn van medebehandelaars, mits deze in de CONO beroepentabel voorkomen;

 • -

  De jeugdhulpaanbieder heeft de inspanningsverplichting om tenminste 5% van de behandelingen blended uit te voeren (combinatie van face-to-face en e-health behandeling) en dit inzichtelijk te maken.

Ten aanzien van Specialistische Jeugd-ggz zonder verblijf gelden naast de algemene eisen de volgende eisen:

 • -

  De landelijke Treeknormen zijn van toepassing;

 • -

  De behandelingen zijn vastgelegd in zorgtrajecten met een gemarkeerd einde van de behandeling;

 • -

  De jeugdhulpaanbieder heeft de inspanningsverplichting om tenminste 5% van de behandelingen blended uit te voeren (combinatie van face-to-face en e-health behandeling) en dit inzichtelijk te maken;

 • -

  De behandeling wordt door de jeugdhulpaanbieder uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de BIG-geregistreerde hoofdbehandelaar. Er kan sprake zijn van medebehandelaars, mits deze in de CONO beroepentabel voorkomen. Er dient sprake te zijn van multidisciplinair overleg;

 • -

  Er is sprake van een vastgesteld hulpverleningsplan en gebleken toestemming van de ouders en, waar mogelijk, de jeugdige. Er dient een 100% aanwezigheid te zijn van hulpverleningsplannen.

Ten aanzien van de Pleegzorg gelden de volgende eisen:

 • -

  De zorg richt zich in eerste instantie op het realiseren van een veilige omgeving en een goed opvoedingsklimaat voor de jeugdige, wanneer dat in de thuissituatie onvoldoende gegarandeerd kan worden;

 • -

  De zorg is, waar mogelijk, gericht op een terugkeer naar het eigen gezin;

 • -

  De zorg is gericht op het vergroten van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, dan wel zoveel als mogelijk het behouden daarvan;

 • -

  Waar mogelijk wordt het eigen sociaal netwerk van de jeugdige betrokken, ingezet en, waar nodig, ondersteund;

 • -

  Wanneer meerdere aanbieders zijn betrokken bij de jeugdhulpverlening en een andere aanbieder of het basisteam de regie voert, richt de zorg zich naar de afspraken van en de richtlijnen van de regisseur;

 • -

  De pleegzorgaanbieder faciliteert de pleegouders maximaal en bemiddelt in de contacten met de verwijzer, in de meeste gevallen de Gecertificeerde Instelling.

Ten aanzien van Gezinsgericht Verblijf gelden de volgende eisen:

 • -

  De jeugdhulp richt zich in eerste instantie op het realiseren van een veilige omgeving en een goed opvoedingsklimaat voor de jeugdige;

 • -

  De jeugdhulp is zo mogelijk gericht op een terugkeer naar het eigen gezin;

 • -

  De jeugdhulp is gericht op het vergroten van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, dan wel het zoveel mogelijk behouden daarvan;

 • -

  Waar mogelijk wordt het eigen sociaal netwerk van de jeugdige betrokken, ingezet en waar nodig ondersteund;

 • -

  Wanneer meerdere jeugdhulpaanbieders zijn betrokken en een andere of het basisteam de regie voert, richt de jeugdhulp zich naar de afspraken van en de richtlijnen van de regisseur.

Ten aanzien van Met Verblijf Gesloten en Overiggelden de volgende eisen:

 • -

  Waar mogelijk blijft de thuissituatie betrokken bij de jeugdige en de ondersteuning;

 • -

  In die gevallen dat de thuissituatie betrokken kan blijven organiseert de jeugdhulpaanbieder tevens de begeleiding van de ouders/de thuissituatie;

 • -

  De jeugdhulp richt zich in eerste instantie op het realiseren van een veilige omgeving en een goed opvoedingsklimaat voor de jeugdige;

 • -

  De jeugdhulp is zo mogelijk gericht op een terugkeer naar het eigen gezin;

 • -

  De jeugdhulp is gericht op het vergroten van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, dan wel het zoveel mogelijk behouden daarvan;

 • -

  Waar mogelijk wordt het eigen sociaal netwerk van de jeugdige betrokken, ingezet en, waar nodig, ondersteund;

 • -

  Wanneer meerdere jeugdhulpaanbieders zijn betrokken en een andere aanbieder of het basisteam de regie voert, richt de zorg zich naar de afspraken met de jeugdige en zijn ouders en, waar nodig, de richtlijnen van de regisseur.

Ten aanzien van Specialistische Jeugd-ggz met verblijfgelden naast de algemene eisen de volgende eisen:

 • -

  De behandelingen zijn vastgelegd in zorgtrajecten met een gemarkeerd einde van de behandeling;

 • -

  De behandeling wordt door de jeugdhulpaanbieder uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de BIG-geregistreerde hoofdbehandelaar. Er kan sprake zijn van medebehandelaars, mits deze in de CONO beroepentabel voorkomen.

 • -

  Er is sprake van een vastgesteld hulpverleningsplan en gebleken toestemming van de ouders en, waar mogelijk, de jeugdige. Er dient een 100% aanwezigheid te zijn van hulpverlenings(crisis)plannen. Er dient sprake te zijn van multidisciplinair overleg.

Flexibele jeugdhulp

Voor flexibele jeugdhulp is géén verleningsbeschikking nodig. Jaarlijks bepaalt het College welke vormen van jeugdhulp tot het flexibele volume behoren. Voor 2015 is dat alleen basis generalistische jeugd-ggz.

Vervoer dagbehandeling GGZ in 2015

In 2015 is het vervoer van en naar dagbehandeling GGZ vanuit de zorgverzekeraars overgekomen en valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit was op voorhand niet bekend en dit vervoer is voor 2015 niet ingekocht bij de jeugdhulpverleners. Indien vervoer naar dagbehandeling niet door de ouders zelf ingevuld kan worden, bestaat de mogelijkheid een beroep te doen op vergoeding van vervoer. Hierbij kan er vervoer in natura of vergoeding voor vervoer ingezet worden. Het Basisteam Jeugd en Gezin bekijkt in overleg met het gezin welke optie het meest passend is.

Voor vergoeding van vervoer sluiten we aan bij de eisen van de zorgverzekeraars die voorheen van toepassing waren voor dit vervoer:

 • -

  De te vergoeden reisafstand betreft minimaal 6 km, max. 200 km enkele reis, op basis van de kortste route.

 • -

  Er wordt geen vergoeding verstrekt voor parkeerkosten

 • -

  Er geldt een eigen bijdrage van 97 euro.

 • -

  Vergoeding bedraagt 0,31 cent per kilometer.

 • -

  Om te bepalen of een cliënt voor vergoeding in aanmerking komt , passen wij de hardheidsclausule toe:

  o(aantal maanden behandeling in totaal) x (aantal keren behandeling p/week) x (aantal weken behandeling p/maand) x (aantal km enkele reis) x 0,25 (= wegingsfactor).

Is de uitkomst gelijk aan of groter dan 250, dan komt cliënt voor vergoeding in aanmerking.

-De kosten voor vervoer worden achteraf vergoed door middel van een in te vullen declaratieformulier waarbij data behandeling, afgelegde reis en ondertekening behandelaar (stempel) overlegd worden.

Artikel 2 Hoogte PGB

 • 1. In alle gevallen geldt dat het PGB toereikend moet zijn om de benodigde hulp in te kunnen kopen.

 • 2. Het persoonsgebonden budget voor de verschillende jeugdhulpvormen is niet direct afgeleid van de tarieven waarvoor het college deze diensten heeft gecontracteerd bij verstrekking in natura (lumpsumfinanciering).

  • a.

   Voor de hulpvormen persoonlijke verzorging, begeleiding individueel, begeleiding groep, en kortdurend verblijf, worden de maximum PGB-tarieven overgenomen zoals het zorgkantoor deze in 2014 voor de AWBZ hanteert. Voor de overige jeugdhulpvormen gelden de tarieven zoals opgenomen in bijlage 1 (specialistische maatwerktarieven).

  • b.

   In bijlage 1 zijn de geldende maximum PGB-bedragen per hulpvorm opgenomen.

 • 3. Er is sprake van een gedifferentieerde tariefstelling voor het persoonsgebonden budget diensten.

  • a.

   Een PGB budgethouder die een zorgorganisatie inschakelt met medewerkers in loondienst kan het maximum (100%) PGB-tarief ontvangen.

  • b.

   Inschakeling van een zzp’er, met aannemelijke minderkosten c.q. overheadkosten, leidt tot een verlaging van het maximum PGB-tarief met 15%.

  • c.

   Bij inschakeling van iemand uit het sociaal netwerk door een PGB budgethouder geldt een korting van 50% met een maximum uurtarief van € 20,- per uur en bij kortdurend verblijf maximaal € 30,- per etmaal (overeenkomstig PGB-tarief Wet langdurige zorg voor hulp van niet professionele zorgverleners).

  • d.

   Het genoemde kortingspercentage geldt als uitgangspunt. Indien de PGB budgethouder kan aantonen dat in zijn situatie het PGB-tarief niet toereikend is om passende ondersteuning in te kopen, kan in uitzonderlijke gevallen aanpassing plaatsvinden.

Artikel 3 Inzet sociaal netwerk

 • 1. Bij inzet van het sociale netwerk moet in de onderzoeksfase zoals bedoeld in artikel 5 van de Verordening jeugdhulp gemeente Bernheze 2015 worden aangetoond dat wordt voldaan aan onderstaande voorwaarden.

 • 2. Het is mogelijk om mensen uit het sociale netwerk te betalen met een PGB als:

  • a.

   het aantoonbaar tot betere en effectievere ondersteuning leidt en aantoonbaar doelmatiger is dan een maatwerkvoorziening in natura, en;

  • b.

   het gebruikelijke zorg overstijgt, en;

  • c.

   er sprake is van langdurige, omvangrijke en frequente ondersteuningsvraag, en;

  • d.

   in alle redelijkheid en billijkheid niet verwacht kan worden dat iemand dit in het kader van gebruikelijke zorg en mantelzorg doet.

Artikel 4 Betrekken van ingezetenen bij het beleid

Het betrekken van inwoners bij het beleid verloopt voor (de transitie en transformatie) Jeugdhulp waar mogelijk en vooralsnog via de Adviesraad Wmo. In 2015 zal worden onderzocht of deze adviesraad verbreed kan worden tot het gehele sociale domein om de cliëntenparticipatie vorm te geven.

Afhankelijk van specifieke onderwerpen kan het college de dialoog aan gaan met andere groeperingen die specifieke en waardevolle kennis kunnen delen. Te denken valt aan cliëntenraden en platforms van belanghebbenden.

Naast groeperingen kunnen ook individuele burgers of belangenbehartigers van individuen gevraagd worden of zichzelf melden om mee te denken over te vormen beleidskaders.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze nadere regels, treden na vaststelling door het college, in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  Bij inwerkingtreding van deze nadere regels worden de oude nadere regels, de Nadere regels Jeugdhulp gemeente Bernheze 2015, ingetrokken en vervallen deze.

 • 3.

  Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels Jeugdhulp Bernheze 2015.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 juli 2015.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze,

De secretaris,

De burgemeester,

N.Bex MLD

Drs. M. Moorman

Bijlage 1 PGB tarieven Jeugdhulp in 2015

Onderstaande tabel geeft de maximale PGB bedragen aan die de gemeente Bernheze voor jeugdhulp in 2015 verstrekt. De tabel is afgeleid van de bruto PGB bedragen die het College voor Zorgverzekeringen in 2014 voor PGB-budgethouders hanteert. Hiermee tracht de gemeente Bernheze rust en continuering van huidige PGB-ondersteuning te bieden in 2015.

Desalniettemin zullen PGB-houders in 2015 toch belangrijke wijzigingen ervaren. Invoering van het landelijk verplicht gestelde trekkingsrecht, budgethouders worden hierover per brief door de sociale verzekeringsbank geïnformeerd, zorgt weliswaar voor minder flexibiliteit, maar ook minder administratieve lasten. De PGB budgethouder kan de te betalen ouderbijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor niet meer met zijn persoonsgebonden budget verrekenen.

Voor nieuwe aanvragen of herindicaties PGB geldt een gedifferentieerde PGB-tariefstelling. Dat wil zeggen:

 • a.

  Een PGB budgethouder die een zorgorganisatie inschakelt met medewerkers in loondienst, kan het maximum (100%) PGB-tarief ontvangen.

 • b.

  Inschakeling van een zzp’er, leidt tot een verlaging van het maximum PGB-tarief met 15%.

 • c.

  Bij inschakeling van iemand uit het sociaal netwerk door een PGB budgethouder geldt een korting van 50% op het tarief met een tarief van maximaal € 20,- per uur en bij kortdurend verblijf maximaal € 30,- per etmaal.

 • d.

  Het genoemde kortingspercentage geldt als uitgangspunt. Indien de PGB budgethouder kan aantonen dat in zijn situatie het PGB-tarief niet toereikend is om passende ondersteuning in te kopen, kan in uitzonderlijke gevallen aanpassing plaatsvinden.

Voor de jeugdhulpvormen die tot op heden geen PGB mogelijkheid kenden, gelden specialistische individuele maatwerktarieven. Bij deze zware vormen zoals specialistische jeugd ggz, pleegzorg, crisisverblijf zal waarschijnlijk slechts in hoge uitzondering een PGB aan de orde kunnen zijn.

A.Persoonlijke verzorging

Klasse

Uren per week

Maximum Pgb per jaar bij inschakeling zorgorganisatie

Maximum Pgb per week inschakeling zorgorganisatie

Korting 15% bij inschakeling andere zorgorganisatie of zzp’er

Max per week

Korting 50% met een maximum van € 20,- per uur bij inschakeling sociaal netwerk

Max per week

1

0 - 1,9 uur

€ 1.409,00

€ 27,02

€ 22,97

€ 13,51

2

2 - 3,9 uur

€ 4.226,00

€ 81,05

€ 68,89

€ 40,52

3

4 - 6,9 uur

€ 7.748,00

€ 148,59

€ 126,30

€ 74,30

4

7 - 9,9 uur

€ 11.975,00

€ 229,66

€ 195,21

€ 114,83

5

10 - 12,9 uur

€ 16.201,00

€ 310,70

€ 264,10

€ 155,35

6

13 - 15,9 uur

€ 20.428,00

€ 391,77

€ 333,00

€ 195,88

7

16 - 19,9 uur

€ 25.358,00

€ 486,32

€ 413,37

€ 243,16

8

20 - 24,9 uur

€ 31.698,00

€ 607,91

€ 516,72

€ 303,95

B.Begeleiding

Klasse

Uren per week

Maximum PGB per jaar bij inschakeling zorgorganisatie

Maximum PGB per week inschakeling zorgorganisatie

Korting 15% bij inschakeling andere zorgorganisatie of zzp’er

Max PGB per week

Korting 50% met een maximum van € 20,- per uur bij inschakeling sociaal netwerk

Max PGB per week

1

0 - 1,9 uur

€ 1.869

€ 35,84

€ 30,47

€ 17,97

2

2 - 3,9 uur

€ 5.608

€ 107,55

€ 91,42

€ 53,78

3

4 - 6,9 uur

€ 10.282

€ 197,19

€ 167,61

€ 98,59

4

7 - 9,9 uur

€ 15.891

€ 304,76

€ 259,05

€ 152,38

5

10 - 12,9 uur

€ 21.499

€ 412,31

€ 350,46

€ 206,15

6

13 - 15,9 uur

€ 27.107

€ 519,86

€ 441,88

€ 259,93

7

16 - 19,9 uur

€ 33.651

€ 645,36

€ 548,56

€ 322,68

8

20 - 24,9 uur

€ 42.063

€ 806,69

€ 685,68

€ 403,34

C. Dagbesteding/Daghulp

Klasse

Dagdelen per week

Maximum PGB per jaar bij inschakeling zorgorganisatie

Maximum PGB  per week

Korting 15% bij inschakeling andere zorgorganisatie of zzp’er

Korting 50% met een maximum van € 20,- per dagdeel bij inschakeling sociaal netwerk

1

1

€ 2.310

€ 44,30

€ 37,66

€ 20,00

2

2

€ 4.622

€ 88,64

€ 75,34

€ 40,00

3

3

€ 6.932

€ 132,94

€ 113,00

€ 60,00

4

4

€ 9.244

€ 177,28

€ 150,69

€ 80,00

5

5

€ 11.555

€ 221,60

€ 188,36

€ 100,00

6

6

€ 13.865

€ 265,90

€ 226,02

€ 120,00

7

7

€ 16.177

€ 310,24

€ 263,71

€ 140,00

8

8

€ 18.487

€ 354,55

€ 301,36

€ 160,00

9

9

€ 20.798

€ 398,87

€ 339,04

€ 180,00

Toeslag vervoer € 5,33 per verblijfdag

Als uw aantal geïndiceerde uren en/of dagdelen hoger is dan hier staat, dan wordt het tarief van de hoogste klasse verhoogd met uurtarief of dagdeeltarief op jaarbasis maal aantal extra uren of dagdelen.

D. Kortdurend Verblijf

Maximum PGB per etmaal bij inschakeling zorgorganisatie (maximaal 3 etmalen per week)

Korting 15% bij inschakeling andere zorgorganisatie of zzp’er (maximaal 3 etmalen per week)

€ 30,- per etmaal bij inschakeling sociaal netwerk (maximaal 3 etmalen per week)

€ 101,-

€ 85,85

€ 30,00

E. Beschermd wonen/specialistisch verblijf

Indien van toepassing, specialistisch maatwerktarief op basis van AWBZ PGB tarieven ZZP 2014

F. Overige jeugdhulpvormen

Specialistisch individueel maatwerktarief