Regeling vervallen per 15-07-2023

Verordening burgerinitiatief Alkmaar 2015

Geldend van 17-06-2015 t/m 14-07-2023

Intitulé

Verordening burgerinitiatief Alkmaar 2015

De raad van de gemeente Alkmaar;

gelet op het advies van de raadscommissie Sociaal;

gelet op artikel 149 Gemeentewet;

besluit

vast te stellen de volgende Verordening burgerinitiatief Alkmaar 2015

Artikel 1

In deze verordening wordt onder een burgerinitiatief verstaan: een voorstel van een initiatiefgerechtigde ter plaatsing op de agenda van de vergadering van de raad.

Artikel 2

 • 1.

  De raad plaatst een burgerinitiatief op de agenda van zijn vergadering, indien daartoe door een initiatiefgerechtigde een geldig verzoek is ingediend.

 • 2.

  Een verzoek is niet ontvankelijk indien het:

  • a.

   een onderwerp als bedoeld in artikel 4 bevat, of

  • b.

   niet voldoet aan de voorwaarden, gesteld in artikel 5.

Artikel 3

 • 1.

  Initiatiefgerechtigd zijn alle ingezetenen.

 • 2.

  Voor de beoordeling of iemand ingezetene is, is de situatie op de dag van indiening van het verzoek bepalend.

Artikel 4

 • 1.

  Een burgerinitiatief kan geen betrekking hebben op:

  • a.

   een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van het gemeentebestuur;

  • b.

   een vraag over het gemeentelijk beleid;

  • c.

   een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht ;

  • d.

   een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur, of

  • e.

   een onderwerp waarvoor tijdens de raadsperiode - waarin indiening van het voorstel plaatsvindt - door de raad een besluit is genomen, tenzij nieuwe argumenten tot een nieuwe afweging zouden kunnen leiden.

 • 2.

  Een burgerinitiatief over een onderwerp of voorstel dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad, maar wel valt onder de bevoegdheid van het gemeentebestuur, zal door de raad, eventueel vergezeld van zijn advies, worden doorgezonden naar het college of naar de burgemeester in de hoedanigheid van portefeuillehouder.

 • 3.

  Het college of de burgemeester zal een onderwerp of voorstel als bedoeld in lid 2 behandelen als ware het een burgerinitiatief.

Artikel 5

 • 1.

  Het verzoek tot plaatsing van een burgerinitiatief op de agenda van de vergadering van de raad wordt schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de raad. Formulieren voor indiening van een burgerinitiatief zijn bij de griffie verkrijgbaar en kunnen - na invulling - weer bij diezelfde griffie worden ingediend. De griffie zal de initiatiefnemer gedurende de verdere procedure adviseren en begeleiden.

 • 2.

  Het verzoek bevat ten minste:

  • a.

   een nauwkeurige omschrijving van het burgerinitiatief;

  • b.

   een toelichting op het burgerinitiatief, en

  • c.

   de achternaam, de voornamen, het adres, de geboortedatum en de handtekening(en) van de initiatiefnemer(s).

 • 3.

  Voor de indiening van het verzoek wordt gebruik gemaakt van het in bijlage 1 van deze verordening opgenomen model.

Artikel 6

 • 1.

  De raad agendeert het burgerinitiatief voor zijn eerstvolgende vergadering na de datum van indiening van het initiatief, indien het voldoet aan de vereisten zoals gesteld in artikel 5. Er dient ten minste twee weken te liggen tussen de dag van indiening van het burgerinitiatief en de dag van de vergadering waarin over het burgerinitiatief wordt beslist.

 • 2.

  De voorzitter van de raad nodigt de initiatiefnemer schriftelijk uit voor de vergadering waarvoor het burgerinitiatief is geagendeerd. De initiatiefnemer of zijn plaatsvervanger heeft tijdens deze vergadering de gelegenheid om zijn burgerinitiatief mondeling nader toe te lichten.

 • 3.

  Zo spoedig mogelijk nadat de raad over het burgerinitiatief een besluit heeft genomen, wordt dit besluit bekendgemaakt door kennisgeving van het besluit of van de zakelijke inhoud ervan in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, dan wel op een andere geschikte wijze.

 • 4.

  Tegelijkertijd met de bekendmaking wordt van het besluit mededeling gedaan aan de initiatiefnemer.

 • 5.

  De initiatiefnemer wordt daarna ingelicht over de vervolgstappen inzake de uitwerking van het burgerinitiatief.

 • 6.

  Indien een burgerinitiatief is afgewezen, is sprake van een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht waartegen bezwaar en beroep open staat.

Artikel 7

 • 1.

  De Verordening burgerinitiatief van Alkmaar, vastgesteld bij raadsbesluit van 28 november 2005 en de Regeling burgerinitiatief gemeente Schermer, vastgesteld bij raadsbesluit van 28 mei 2002 worden ingetrokken.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op één dag na de bekendmaking ervan in het Gemeenteblad.

Artikel 8

Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening burgerinitiatief Alkmaar 2015'.

Ondertekening

Alkmaar, 4 juni 2015
De raad voornoemd,
P.M. Bruinooge, voorzitter
drs. A.P.A. Koolen, griffier