Regeling vervallen per 01-01-2017

Gemeenschappelijke regeling Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Zuid

Geldend van 01-07-2015 t/m 31-12-2016

Intitulé

Gemeenschappelijke regeling Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Zuid tussen Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en de Regioraad van de Stadsregio Amsterdam van 1 juli 2015

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en de Regioraad van de Stadsregio Amsterdam, samen te noemen "deelnemers";

Overwegende dat:

 • -

  de Regionale Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Gedeputeerde Staten adviseert en de Regionale Commissie Winkelplanning de Stadsregio Amsterdam adviseert inzake ruimtelijke plannen en beleid op het gebied van detailhandel;

 • -

  deze commissies nauw samenwerken en hun adviezen baseren op overeenkomend beleid;

 • -

  in het rapport “Een goed advies en een heldere procedure”, advies over integratie Commissies Winkelplanning Amsterdam, Stadsregio en Noord-Holland Zuid (juli 2014) wordt geconcludeerd dat het efficiënter is om de commissies te integreren tot één Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Zuid waardoor onder andere procedures kunnen worden verkort en uniforme advisering kan worden bereikt;

 • -

  de deelnemers beogen dat de vormgeving van de samenwerking tussen de provincie en de stadsregio met het oog op de instelling van een gezamenlijke adviescommissie zo efficiënt mogelijk is;

 • -

  daarom gekozen is voor een regeling zonder meer gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Gelet op artikel 96 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Besluiten de volgende gemeenschappelijke regeling vast te stellen:

Gemeenschappelijke regeling Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Zuid.

Artikel 1 Reikwijdte en doelstelling samenwerking

Deze regeling heeft betrekking op:

 • a.

  de instelling van een Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Zuid die de deelnemers zal adviseren over ruimtelijke plannen en beleid op het gebied van detailhandel;

 • b.

  de vaststelling van een reglement waarin onder andere de samenstelling, taken, secretariaat, vergoeding van kosten, begroting, jaarverslag, wijze van advisering en werkwijze van de commissie worden vastgelegd;

 • c.

  de gemeenten die deelnemen aan de Stadsregio Amsterdam en de gemeenten Beverwijk, Blaricum, Bloemendaal, Bussum, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Velsen, Weesp, Wijdemeren en Zandvoort.

Artikel 2 Instelling adviescommissie

 • 1. Er is een Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Zuid.

 • 2. De commissie is bevoegd gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de deelnemers over ruimtelijke plannen op het gebied van detailhandel en detailhandelsbeleid.

 • 3. Gedeputeerde Staten kunnen het grondgebied als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, wijzigen voor zover het betreft gemeenten buiten het grondgebied van de Stadsregio Amsterdam.

Artikel 3 Reglement adviescommissie

 • 1. Gedeputeerde Staten en het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam stellen gezamenlijk een reglement vast als bedoeld in artikel 1, onderdeel b.

 • 2. Gedeputeerde Staten en de Regioraad van de Stadsregio Amsterdam zijn gezamenlijk bevoegd tot het wijzigen van dit reglement.

Artikel 4 Wijziging regeling

 • 1. Een wijziging van deze regeling wordt schriftelijk overeengekomen.

 • 2. Een wijziging van deze regeling wordt vastgesteld door de deelnemers na verkregen toestemming van Provinciale Staten.

Artikel 5 Looptijd en periodieke evaluatie

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2015.

 • 2. Deze regeling wordt aangegaan voor de duur van 5 jaar en kan door de deelnemers voor de duur van 5 jaar worden verlengd.

 • 3. De deelnemers treden tijdig voor 1 juli 2020 met elkaar in overleg over de mogelijkheid van het verlengen van de regeling.

 • 4. Een keer per jaar wordt bezien of op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen dan wel op grond van de voortgang van de samenwerking de regeling wijziging behoeft of omgezet dient te worden in een andere rechtsvorm. Gelijktijdig wordt de samenwerking en de commissie geëvalueerd.

Artikel 6 Geschillen

De deelnemers verplichten zich om in geval van een geschil over de inhoud en uitvoering van deze regeling met elkaar in overleg te treden waarbij zal worden getracht het geschil in der minne te beslechten.

Artikel 7 Overleg

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, treden de deelnemers met elkaar in overleg.

Artikel 8 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Gemeenschappelijke regeling Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Zuid.

Ondertekening

Haarlem, 10 maart 2015
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
J.W. Remkes, voorzitter
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris
Amsterdam, 16 juni 2015
De Regioraad van de Stadsregio Amsterdam
Secretaris
drs. A. Joustra
Voorzitter
mr. E.E. van der Laan