Verordening rekenkamercommissie gemeente Weesp 2015

Geldend van 23-04-2015 t/m 24-03-2022 met terugwerkende kracht vanaf 19-03-2015

Intitulé

Verordening rekenkamercommissie gemeente Weesp 2015

De raad van de gemeente Weesp;

gelezen het voorstel van de griffier,

gelet op artikel 81oa van de Gemeentewet,

besluit vast te stellen

de Verordening rekenkamercommissie gemeente Weesp 2015.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. Wet: de Gemeentewet

b. Commissie: Rekenkamercommissie

c. Voorzitter: voorzitter van de rekenkamercommissie

d. College: college van burgemeester en wethouders

e. De rekenkamercommissie: de rekenkamercommissie van Weesp

Artikel 2 Rekenkamercommissie

 • 1 Er is een commissie die door de raad wordt ingesteld en wordt aangeduid als rekenkamercommissie

 • 2 De rekenkamercommissie bestaat uit 3 externe leden

Artikel 3 Benoeming leden

 • 1 De raad benoemt de drie externe leden.

 • 2 De leden worden voor een periode van vier jaar benoemd

 • 3 De leden benoemen uit hun midden de voorzitter van de rekenkamercommissie.

  De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en werkwijze en het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming. De voorzitter voert regelmatig overleg met de secretaris/onderzoeker. Bij ontstentenis van de voorzitter treedt het oudste lid in jaren op als voorzitter

Artikel 4 Ontslag en non-activiteit

 • 1 De raad ontslaat de leden of stelt hen op non-actief.

 • 2 De raad ontslaat de leden of stelt hen op non-actief.

  Het lidmaatschap van een lid eindigt:

  a. op eigen verzoek

  b. indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de rekenkamercommissie te vervullen

Artikel 5 ambtelijk secretaris/onderzoeker

 • 1 Beperkte secretariële ondersteuning wordt aangetrokken vanuit de ambtelijke organisatie. De onderzoeker wordt extern aangetrokken.

 • 2 De secretaris/onderzoeker staat de rekenkamercommissie bij de uitvoering van haar taken terzijde

 • 3 De secretaris/onderzoeker legt rechtstreeks verantwoording af aan de rekenkamercommissie over de wijze waarop de ondersteunende taken worden verricht.

 • 4 De secretaris draagt mede zorg voor de voorbereiding van de besluitvorming, de agendaplanning, de verslaglegging en de vorming van de dossiers

Artikel 6 Reglement van orde

De commissie stelt een reglement van orde voor haar vergaderingen en andere werkzaamheden vast. Zij zendt het reglement na vaststelling onverwijld te kennisname aan de raad.

Artikel 7 Onderwerpselectie en opdrachtverlening

 • 1 De commissie bepaalt de onderwerpen die zij onderzoekt, formuleert de probleemstelling en stelt de onderzoeksopzet vast.

 • 2 De in het vorige lid bedoelde onderzoeksopzet wordt door de commissie ter kennisname aan de raad gestuurd

 • 3 De raad kan de commissie een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een onderzoek. De rekenkamer bericht de raad binnen een maand in hoeverre aan dat verzoek wordt voldaan. Indien de commissie niet aan het verzoek van de raad voldoet, zal zij daarvoor gegronde redenen moeten aanvoeren

Artikel 8 Werkwijze

 • 1 De commissie is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding en sturing van het onderzoek volgens de door haar vastgestelde onderzoeksopzet

 • 2 De commissie beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren.

 • 3 De commissie is bevoegd bij alle leden van het gemeentebestuur en bij alle ambtenaren de mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen die zij nodig heeft voor de uitvoering van de onderzoeken. De leden van het gemeentebestuur en de ambtenaren in de gemeente zijn verplicht de gevraagde inlichtingen binnen een redelijke termijn te verstrekken.

 • 4 De commissie vergadert zoveel als zij nodig acht ter bespreking van procedurele en inhoudelijke aspecten van het onderzoek.

 • 5 De commissie vergadert in beslotenheid, haar rapporten zijn openbaar. Op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur kan de commissie rapporten die aan de raad worden voorgelegd of gedeelten daarvan als geheim aanmerken.

 • 6 De commissie kan openbare informatieve vergaderingen beleggen.

 • 7 Voor de uitvoering van het onderzoek kan de commissie, met inachtneming van het beschikbare budget, externe personen of bureaus inschakelen

 • 8 De commissie stelt de betrokkenen in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn, die ten minste twee weken bedraagt, hun zienswijze op het concept onderzoeksrapport aan de commissie kenbaar te maken. Betrokkenen zijn degenen wier taakuitvoering (mede) voorwerp van onderzoek is of is geweest. De commissie bepaalt verder wie nog meer als betrokkenen worden aangemerkt.

 • 9 Na vaststelling door de commissie worden het onderzoeksrapport en de nota met conclusies een aanbevelingen en de zienswijze van betrokkenen op het rapport zo spoedig mogelijk, onder toezending van een afschrift aan het college en betrokkenen, aan de raad aangeboden.

Artikel 9 Budget

 • 1 De rekenkamercommissie is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.

 • 2

  • 1.

   De rekenkamercommissie is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.

  • 2.

   Ten last van het in het voorgaande lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van

  a. de onderzoeker

  b. externe deskundigen die eventueel door de rekenkamercommissie zijn ingeschakeld

  c. eventuele overige uitgaven die de commissie nodig acht voor de uitoefening van haar taak

 • 3 De rekenkamercommissie is voor de besteding van het budget uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de raad.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1 Deze verordening treedt 8 dagen na publicatie in werking.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening rekenkamercommissie gemeente Weesp 2015.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 16 april 2015.
De raad voornoemd,
mw. M. Walrave, B.J. van Bochove,
griffier voorzitter

Toelichting 1 Artikelgewijze Toelichting

Artikelgewijze toelichting

Toelichting artikel 1

Dit artikel bevat enkele definities om te voorkomen dat bepaalde begrippen telkens in hun geheel moeten worden uitgeschreven.

Toelichting artikel 2

Wanneer gemeenten geen rekenkamer instellen, stellen zij op grond van artikel 81oa van de wet regels vast voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie. De wet spreekt van een rekenkamerfunctie. In deze verordening is gekozen voor een rekenkamercommissie met drie externe leden.

Toelichting artikel 3

In dit artikel is aangegeven dat de gemeenteraad de leden van de rekenkamercommissie benoemd. De benoemingtermijn is vier jaar.

Toelichting artikel 4

Dit artikel handelt over het ontslag van de leden en over de mogelijkheid hen op non-actief te stellen in bepaalde situaties.

Toelichting artikel 5

De rekenkamercommissie wordt bijgestaan door een onafhankelijk onderzoeker. De rekenkamercommissie dient zelfstandig te functioneren en in het derde lid is voorzien in een rechtstreekse verantwoording van de onderzoeker aan de rekenkamercommissie.

Toelichting artikel 6

In het reglement van orde kunnen zaken worden geregeld zoals de besluitvorming van de commissie, de procedure die wordt gevolgd bij onderzoeken en hoe wordt omgegaan met verzoeken van derde om onderzoek te verrichten.

Toelichting artikel 7

De rekenkamercommissie dient onafhankelijk te functioneren en om deze onafhankelijkheid te bevorderen is het van belang dat zij zelfstandig de onderzoeksonderwerpen kan kiezen.

De rekenkamercommissie kan op verzoek van de raad een onderzoek instellen maar is niet verplicht het verzoek van de raad in te willigen. Dit verzoek van de raad wordt in artikel 182, tweede lid van de wet expliciet genoemd. Doordat deze mogelijkheid uitdrukkelijk in de wet is genoemd, wordt er een bepaald gewicht toegekend aan het verzoek van de raad. Indien de rekenkamercommissie niet voldoet aan een goed gemotiveerd verzoek van de raad zal zij daarvoor goede gronden moeten aanvoeren.

Toelichting artikel 8

Om te waarborgen dat de rekenkamercommissie bij de uitvoering van haar onderzoek over voldoende relevante gegevens kan beschikken is voorzien in de bevoegdheid om inlichtingen in te winnen van alle leden van het gemeentebestuur en van alle ambtenaren. De rapporten van de rekenkamercommissie zijn in beginsel openbaar maar op grond van belangen genoemd in artikel 10 van de Wob kunnen rapporten of gedeelten daarvan als geheim worden aangemerkt.

Uit oogpunt van zorgvuldigheid is het van groot belang dat de onderzochte partij de kans krijgt om te reageren op het (nog niet gepubliceerde) concept-onderzoeksrapport.

Er vindt een wederhoor plaats waarbij de feitelijke bevindingen die uit het onderzoek voortvloeien aan de betreffende ambtenaren/bestuurders worden voorgelegd met de vraag

eventuele onjuistheden te corrigeren. Indien van toepassing wordt de verantwoordelijk wethouder of het college de gelegenheid geboden om te reageren op de concept-aanbevelingen die de rekenkamer verbindt aan de (gecorrigeerde) bevindingen. Tot slot brengt de rekenkamer een definitief rapport naar buiten met bevindingen, conclusies en eventuele aanbevelingen.

Toelichting artikel 9

De rekenkamercommissie is zelfstandig verantwoordelijk voor de besteding van het budget dat noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taak. Ten laste van het budget worden de in het tweede lid genoemde kosten gebracht.

Toelichting artikel 10 en 11

Deze artikelen behoeven geen toelichting.