Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

AANWIJZINGSBESLUIT INVORDERINGSSAMBTENAAR

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen;

Gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling sector gemeenten en artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet:

Besluit vast te stellen het volgende besluit:

Artikel 1

Mevrouw Cornelia Wilhelmina Gerritsen, geboren 25 augustus 1958 is de gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet.

Artikel 2

Het aanwijzingsbesluit van 1 januari 2012 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit aanwijzing invorderingsambtenaar.